Aktuality

20.9.2018 Seminář MAS Mikulovsko pro žadatele k vyhlášené Výzvě OPZ č. 1 - MAS Mikulovsko

Dne 24.9.2018 MAS Mikulovsko o.p.s. pořádá seminář pro žadatele k problematice administrace a předkládání žádostí v rámci Výzvy OPZ č. 1 - MAS Mikulovsko

Seminář se uskuteční v 15 hod v zasedací místnosti Městského úřadu v Mikulově (1. patro).

Svou účast potvrďte na tel. 775 905 908, email: reditel@masmikulovsko.cz

3.9.2018 Seznam vybraných a nevybraných Žádostí o dotaci k podpoře Výzva č. 1 PRV MAS Mikulovsko o.p.s.

17.8.2018 Seznam přijatých žádostí Výzva PRV č. 1 MAS Mikulovsko o.p.s.

6.8.2018 Seminář MAS Mikulovsko pro žadatele k vyhlášené Výzvě PRV č.1

Dne 9.8.2018 MAS Mikulovsko o.p.s. pořádá seminář pro žadatele k problematice administrace a předkládání žádostí v rámci Výzvy PRV č.1

Seminář se uskuteční v 15 hod v zasedací místnosti Městského úřadu v Mikulově (1. patro).

Svou účast potvrďte na tel. 775 905 908, email: reditel@masmikulovsko.cz 

1.8.2018 Výzva MAS Mikulovsko - Prorodinná opatření - Příměstské tábory I.

MAS MIKULOVSKO, o.p.s.

IČ:27685641

 

Vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci

Operačního programu Zaměstnanost

 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Výzva č. 1 Místní akční skupiny Mikulovsko o.p.s.


Bližší informace naleznete v odkazu - Výzvy

31.7.2018 Avízo výzvy MAS - OPZ

AVÍZO VÝZVY MAS

Místní akční skupina MAS Mikulovsko o.p.s., IČ: 27685641 (dále také „MAS“) vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

První výzva v rámci strategie „Integrovaná strategie území Místní akční skupiny Mikulovsko na období 2014 – 2020, programového rámce Operační program Zaměstnanost, bude vyhlášena 1. 8. 2018. Základní údaje o výzvě jsou uvedeny níže: 

 

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Číslo výzvy, do které je MAS zařazena

03_16_047

Název výzvy MAS

Výzva MAS Mikulovsko - Prorodinná opatření - Příměstské tábory I.

Číslo výzvy MAS

605/03­_16_047/CLLD_16_02_112

Datum vyhlášení výzvy MAS

1. 8. 2018

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

1. 8. 2018, 12:00 hod

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

27. 9. 2018, 12:00 hod

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

1. 7. 2022

Finanční alokace výzvy

2 413 000 CZK

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

400 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

1 500 000 CZK

Definice oprávněných žadatelů

Místní akční skupina (MAS), Obce, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované obcemi, Nestátní neziskové organizace, Obchodní korporace, OSVČ, Poradenské a vzdělávací instituce, Školy a školská zařízení

Podporované aktivity

·      Příměstské tábory - podpora je určena na dlouhodobé zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin, kdy institucionální vzdělávací služby nefungují a rodiče dětí jsou nuceni řešit zajištění péče o ně. Smyslem podpory je umožnit rodičům vykonávat své zaměstnání v maximální míře ve formě služeb péče o děti.

Míra podpory

85% - 100% dle typu žadatele

18.7.2018 Vyhlášena Výzva PRV č. 1 MAS Mikulovsko


 Místní akční skupina Mikulovsko o. p. s. vyhlašuje Výzvu MAS - PRV č. 1


Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

 Název SCLLD: Integrovaná strategie území Místní akční skupiny Mikulovsko na období 2014 – 2020

Termín vyhlášení výzvy: 18. 07.2018

Termín příjmu žádostí: od 18. 07.2018  do 15. 08. 2018 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF: 31. 08. 2018

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: Náměstí 1, 692 01 Mikulov

Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny pondělí a středa vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Územní vymezení:

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD. 

Kontaktní údaje:

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD - Ing. Josef Šejnoha, tel: 775 905 908, e-mail: reditel@masmikulovsko.cz

17.7.2018 Partneři17.7.2018 Vyhlášení Avíza Výzvy PRV č. 1 - MAS Mikulovsko

Místní akční skupina Mikulovsko o. p. s. vyhlašuje Výzvu MAS

v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD
schváleným Ministerstvem Zemědělství

 (ŘO Programu rozvoje venkova)


Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1.  Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

 Název SCLLD: Integrovaná strategie území Místní akční skupiny Mikulovsko na období 2014 – 2020

Termín vyhlášení výzvy: 18. 07.2018

Termín příjmu žádostí: od 18. 07.2018  do 15. 08. 2018 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF: 31. 08. 2018

Místo podání příloh k žádosti v listinné podobě: Náměstí 1, 692 01 Mikulov


Termín příjmu příloh k žádosti v listinné podobě: v době trvání příjmu Žádostí na MAS v termínech uvedených jako úřední dny pondělí a středa vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.


Územní vymezení:

Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

 

Kontaktní údaje:

Manžer CLLD - Ing. Josef Šejnoha, tel: 775 905 908, e-mail: reditel@masmikulovsko.cz

 

 Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:

 

Celková výše dotace pro 1. Výzvu je 6.641.800,- Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 2, 3, 4 a 6.

24.3.2016 Dotazníkové šetření pro neziskové organizace MAS

 

Vážení členové neziskových organizací obcí MAS Mikulovsko,

Vaše obec je součástí MAS Mikulovsko, do které spadá 18 obcí. Těmito obcemi jsou obce Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Drnholec, Horní Věstonice, Jevišovka, Klentnice, Mikulov, Milovice, Nový Přerov, Novosedly, Perná, Pasohlávky, Pavlov a Sedlec.

Dovolujeme si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku, který nám napomůže zhodnotit stav neziskových organizací v regionu MAS Mikulovsko a jejich potencionální rozvoj. Uvedení Vašich odpovědí umožní poukázat na problémové oblasti a zároveň vyzdvihnout pozitivní stránky regionu. Pomohou nám k podrobné analýze potřeb regionu a dalších návrhů řešení. Dotazník je anonymní a určen pouze pro neziskové organizace regionu MAS Mikulovsko. Předem děkujeme za Vaše odpovědi i za čas, který jste věnoval/a vyplnění dotazníku. Váš názor na situaci přispěje k celkovému budoucímu řešení dalšího vývoje regionu.

 

Vyplnit dotazník zde:


10.3.2016 Dotazník pro občany MAS Mikulovsko

 

Vážení občané,

dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku v rámci potřeb území MAS Mikulovsko. Území MAS Mikulovsko se skládá z 18 obcí: Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole , Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Drnholec, Horní Věstonice, Jevišovka, Klentnice, Mikulov, Milovice, Novosedly, Nový Přerov, Pasohlávky, Pavlov, Perná a Sedlec. Vaše informace budou nápomocny k upozornění na problémy a potřeby této oblasti. Díky Vašemu zapojení bude možné podrobněji nasměrovat opatření k řešení situace.

Děkujeme Vám za Váš čas a cenné informace pro strategii.

Pracovníci MAS Mikulovsko

 


Vyplnit dotazník zde 

15.12.2015 Konzultační setkání zástupců MAS

 

Dne 9. 11. 2015 se uskutečnilo konzultační setkání zástupců MAS. Proběhlo projednání zpracovávaných strategii MAS na období 2014 – 2020 a navázání možného partnerství v rámci projektů spolupráce.

Účastníci setkání:

 • Místní akční skupina Mikulovsko

 • MAS Boskovicko PLUS

 • MAS Brána Brněnska

 • MAS Partnerství venkova

26.11.2015 Dotazník pro podnikatele MAS Mikulovska

Vážení podnikatelé,

dovolujeme si Vás požádat o vyplnění dotazníku v rámci podnikání na území MAS Mikulovsko. Vaše informace budou nápomocny k upozornění na problémy a potřeby této oblasti. Díky Vašemu zapojení bude možné podrobněji nasměrovat opatření k řešení situace.

Děkujeme Vám za Váš čas a cenné informace pro strategii.

Pracovníci MAS Mikulovsko

 

Otevřít dotazník https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/53108/

 

Efektivní chod úřadů

6.3.2015 Efektivní chod úřadů

Místní akční skupina Mikulov aktivně spolupracuje na realizaci projektu "MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů", reg. č.
CZ.1.04/4.1.00/B6.00043. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.  

Více informací:
http://www.smscr.cz/cz/aktuality/883-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-pro-efektivni-chod-uradu

25.6.2014 Dotazníkové šetření k nově zpracovávané strategii

Dotazníkové šetření k nově zpracovávané integrované strategii území MAS Mikulovsko pro období 2014-2020.

 

Dovolujeme si tímto oslovit širokou veřejnost v územní působnosti MAS Mikulovsko o náměty, připomínky a nápady pro zpracování integrované strategie pro dané území pro období 2014-2020.

 

Dle cílové skupiny prosíme vyplňte příslušný dotazník.

Děkujeme za Vaše postřehy a náměty.

 

4.10.2013 Informace k administraci žádostí

Dobrý den, 
dovoluji si touto cestou oslovit všechny vybrané žadatele, kteří v rámci Výzvy I/2013, 19. kola příjmů žádostí PRV podali své projekty, s informací k průběhu administrace žádostí. V současné době prozatím nebyly potvrzeny a vyhlášeny úspěšné projekty podané v rámci MAS. V pondělí tohoto týdne byly zveřejněny výsledky pro podopatření I.1.3.1. - Přídávání hodnoty zemědělským produktům. Předpokládáme, že v průběhu měsíce října, budou vyhlášeny a potvrzeny i projekty podávané prostřednictvím MAS, tady i projekty podávané přes naši MAS Mikulovsko o.p.s. O zveřejnění výsledků Vás budeme bezprostředně informovat. 

1.10.2013 Účast na konferenci VENKOV 2013 v Hranicích

Ve dnech 1. - 3. 10. 2013se zúčastníme Národní konference  VENKOV 2013 v Hranicích, která je zaměřena na budoucnost venkova 2014 - 2020. Z tohoto důvodu nebudeme přítomní v kanceláři v době konzultačních hodin. Děkujeme za pochopení.

11.9.2013 Účast MAS Mikulovsko na výstavě

MAS Mikulovsko prezentovala region Mikulovsko na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích

Místní akční skupina (MAS) Mikulovsko se ve dnech 30.8. – 1.9.2013 poprvé ve své historii zúčastnila pod společnou hlavičkou Krajské sítě MAS Jihomoravského kraje výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích, kde úspěšně prezentovala region Mikulovsko.

 K celkové výtečné atmosféře v pavilonu „Z“ českobudějovického výstaviště, kde byl prezentován venkov a jeho rozvoj za pomocí programu Leader přispělo i vystoupení pěveckých souborů z našeho regionu, mužského a ženského sboru z Březí, které byly doprovázeny cimbálovou muzikou z Kyjova. Vystoupení všech souborů byla organizována zástupci MAS z daných regionů.

Prezentaci oblasti výrazně napomohla i aktivní podpora místních podnikatelů z našeho regionu, kteří pomohli zajistit krajové speciality. 

Za pomocí propagačních materiálů poskytnutých TIC Mikulov a Pasohlávky a mikroregionu Mikulovsko byla po celou dobu účasti na výstavě aktivně zajištěna prezentace naší oblasti. Lze konstatovat dle zájmu, že s velkým úspěchem.

11.9.2013 Změna konzultačních hodin

Omlouváme se všem žadatelům za nepřítomnost v kanceláři ve dnech 11.9, 13.9. 2013 a 18.9.2013 v době konzultačních hodin. V těchto dnech bude čerpána ŘD a dále zajišťovány administrativní úkony mimo kancelář MAS Mikulovsko související z provozem společnosti. V případě potřeby nás prosím kontaktujte na mobil. telefony.

24.6.2013 Výběr projektů v rámci výzvy – 1/2013

Správní rada a Programový výbor na svých zasedáních dne 14.6.2013 a 17.6.2013, dle návrhu Výboru pro výběr a monitorování projektů ze dne 03.06.2013 posoudili 28 žádostí zaregistrovaných v rámci vyhlášené výzvy 1/2013 (19. kolo příjmů žádostí).

Vzhledem k požadované výši dotací pro jednotlivé projekty a Fiche rozhodly uvedené orgány MAS Mikulovsko o.p.s. o podpoře dvaceti čtyř projektů.

Seznam vybraných a nevybraných žádostí je ke stažení v příloze této aktuality.

12.6.2013 KS NS MAS JMK

V pátek 7.června 2013 se v Miloticích uskutečnilo pracovní setkání KS NS MAS JMK.

Členové krajského sdružení dostali informace ohledně LEADER Festu, přípravě účasti na Země živitelce, mluvilo se o spolupráci s Celostátní sítí pro venkov.

Diskuse byla i o projektech spolupráce.

Po výměně zkušeností a vyjasňování si poslání sdružení byla velká část diskuse věnována možné koordinaci při přípravě strategie na další období.

Mluvilo se samozřejmě také o problematice financování a činnosti MAS od příštího roku.

11.6.2013 Informace

V souladu s PRAVIDLY, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, část A odst.4.3. písmeno c, budou žadatelé o výsledku výběru informováni po konečném výběru projektů ze strany MAS.

24.5.2013 Změna termínu

Z důvodu posunu příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova - 19.kolo, příjem žádostí bude probíhat v termínu od 19.6. do 2.7.2013 a dále z důvodu adminiastrativní náročnosti kontroly přijatých žádostí v rámci MAS Mikulovsko o.p.s. sdělujeme, že jednání Výboru pro výběr a monitorování projektů se uskuteční dne 3.6.2013 od 14. hod.

21.5.2013 Seznam přijatých žádostí o dotaci

Dnem 14.05.2013 ve 14.00 hod byl ukončen příjem žádostí o dotaci v rámci Výzvy 1/2013 – 19. kolo příjmu žádostí. Tato Výzva byla poslední výzvou k předkládání Žádostí o dotaci z opatření IV.1.2. Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 v rámci realizace SPL MAS Mikulovsko 2007-2013. K tomuto datu bylo zaregistrováno 28 žádostí ve všech vyhlášených Fichích.

Seznam schválených žádostí o dotaci za MAS Mikulovsko je ke stažení v příloze této aktuality.

15.5.2013 Informace pro žadatele

Sdělujeme, že dne 14.5.2013 byl ukončen příjem žádostí o dotaci v rámci Výzvy 1/2013 - 19 kolo. V současné době je prováděna administrativní kontrola předložených žádostí. Žadatelé budou o výsledku administrativní kontroly informování dle uveřejněného Harmonogramu. Zasedání Výboru pro výběr a monitorování projektů se uskuteční 29.05.2013.

14.5.2013 Administrativní kontrola

Ozamujeme všem, že dnes v 14:00 hod. byl ukončen příjem žádostí  Výzvy 1/2013, 19. kolo.

V nejbližších dnech bude probíhat administrativní kontrola přijatých žádostí.

Z tohoto důvodu nebude kancelář pro veřejnost otevřena.

Děkujeme za pochopení.

10.5.2013 Upozornění pro žadatele

Upozorňujeme, že kancelář MAS Mikulovsko o.p.s. byla z původních prostor na adrese Náměstí 20, Mikulov, přemístěna do nových prostor Městského úřadu v Mikulově, adresa: Náměstí 1, Mikulov. Vstup je přes vestibul městského úřadu do dvorního traktu a dále do 1. patra schodištěm v levé zadní části nádvoří. Tato informace je zvláště důležitá pro žadatele, kteří v současné době hodlají podávat Žádost o dotaci v rámci Výzvy 1/2013.

10.5.2013 Informace pro žadatele

V souvislosti se změnou místa kanceláře došlo prozatím k odpojení pevné linky. Proto nás prosím kontaktujte do odvolání pouze na mobilních telefonech, které jsou uvedeny v kontaktech, nebo na e-mail. Děkujeme za pochopení.

26.4.2013 POZOR - ZMĚNA MÍSTA KANCELÁŘE!!!!!!

Upozorňujeme, že na počátku měsíce května dojde k přemístění kanceláře MAS Mikulovsko o.p.s. Dosavadní adresa je Náměstí 20, Mikulov. Kancelář bude přemístěna do prostor Městského úřadu v Mikulově, adresa: Náměstí 1, Mikulov. O provedené změně budeme veřejnost bezprostředně informovat na našich stránkách www.masmikulovsko.cz. Jak již bylo avizováno v textu Výzvy - I/2013 - 19 kolo příjmů žádostí, příjem žádostí o dotaci, v rámci výzvy I/2013, bude probíhat již na nové adrese - Náměstí č. 1, Mikulov.

23.4.2013 Výzva I/2013

Vyhlášení poslední výzvy I/2013 programového období 2007-2013.

MAS Mikulovsko vyhlašuje ke dni 23.4.2013 výzvu k předkládání Žádostí o dotaci z opatření IV.1.2. Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 v rámci realizace SPL MAS Mikulovsko 2007-2013.

Žádosti budou přijímány v období od 9.5.2013 do 14.5.2013 v kanceláři MAS Mikulovsko o.p.s., Náměstí 1, Mikulov.

Podrobné informace naleznete v sekci Výzvy

10.4.2013 Cyklostezka

Ve středu dne 10.04.2013 od 9,30 hod. přibližně do 13,00 hod. nebude v kanceláři  MAS Mikulovsko nikdo přítomen.

Probíhá administrativní kontrola projektu výstavby cyklostezky Mikulov - Nový Přerov, které se zúčastníme.

V případě nutnosti v tomto čase prosím volejte na telefonní číslo 775 905 909.

Děkujeme za pochopení.

2.4.2013 Letošní výzva

Poslední letošní výzva bude vyhlášena koncem  dubna 2013.

Přesný datum a text výzvy najdete koncem měsíce v části "Výzvy".

4.3.2013 MAS Mikulovsko je členem Národní sítě

Mas Mikulovsko je od  letošního roku členem

Národní sítě místních akčních skupin České republiky.

Přihlášku jsme zaslali v lednu 2013.

Výbor NS MAS ČR, o.s. na svém 43. jednání dne 12.února

Usnesením č.8/43 přijetí Mas Mikulovsko jednohlasně schválil. 


1.3.2013 Porada mikroregionů Jihomoravského kraje

V pátek dne 1.03.2013 se na JMK uskuteční porada zástupců mikroregionů v Jihomoravském kraji.

Vzhledem k tomu, že se této porady zůčastní i manažer MAS Mikulovsko, bude kancelář zavřená.

V případě nutnosti nás můžete kontaktovat telefonicky nebo emailem.

Kontakty jsou na stránkách.

Děkujeme za pochopení.

27.2.2013 Jednání na obcích

Ve středu dne 27.02.2013 není v kanceláři MAS Mikulovsko  nikdo.

Pracovníci kanceláře jsou na návštěvě obcí mikroregionu

za účelem přípravy dubnové výzvy.

V případě nutnosti volejte prosím na čísla uvedené v kontaktech.

Děkujeme za pochopení.

18.2.2013 Schválené žádosti o dotaci

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
NUTS II Jihovýchod – 17. kolo
Státní zemědělský intervenční fond má v rámci 17. kola příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ČR ke dni 7. února 2013 schváleno v NUTS II 
Jihovýchod 89 Žádostí o dotaci v opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie v celkové výši podpory 38.635.109,- Kč.
Schválení proběhlo na základě hodnocení žádostí Výběrovou komisí MAS a finančních prostředků alokovaných jednotlivými MAS na Výzvu.
RO SZIF Brno schválil projekty, které splňovaly všechny podmínky Pravidel.

28.1.2013 HARMONOGRAM PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ SZIF V R . 2013

18.kolo:

6.02. - 12.02.2013

III.4.1.     Získávání dovedností, animace a provádění

 

6.03. - 19.03.2013

I.1.1        Modernizace zemědělských podniků

I.1.3.2     Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů

               a technologií ( resp. inovací ) v potravinářství

I.3.1        Další odborné vzdělávání a informační činnost

III.1.1      Diverzifikace činností nezemědělské povahy

IV.1.2      Realizace místní rozvojové strategie

19.10.2012 Proběhl výběr projektů z výzvy 2-2012

Výbor pro výběr a monitorování projektů dne 18.10.2012 posoudil 11 žádostí registrovaných během vyhlášené výzvy č. 2/2012 (17. kolo příjmů žádostí).

Vzhledem k požadované výši dotací pro jednotlivé projekty a Fiche rozhodla MAs Mikulovsko o.p.s. o podpoře deseti projektů.

Seznam vybraných a nevybraných žádostí je ke stažení v příloze této aktuality.

17.10.2012 Schválené projekty 16.kolo (výzva 1/2012)

SZIF schválil projekty podánné v rámci výzvy 1/2012(16. kola) k předkládání projektů na MAS Mikulovsko. K financování byly doporučeny všechny vybrané projekty. Seznam schválených projektů naleznete v příloze této aktuality.

8.10.2012 Seznam přijatých žádostí

Příjem žádostí o dotaci v rámci výzvy 2/2012 (17.kolo příjmu žádostí) byl ukončen 4.10.2012 v 15.00. K tomuto datu bylo zaregistrováno v Kanceláři MAS 11 žádostí ve všech vyhlášených Fichích.

Výše požadované dotace úhrnem za všechny projekty je 3.813.041 Kč.

Seznam schválených žádostí o dotaci za MAS Mikulovsko je ke stažení v příloze této aktuality.

Úplný dokument (vč. projetů ostatních Místních akčních skupin najdete na stránkách http://www.szif.cz v sekci Zpravodajství , Osy IV. Programu rozvoje venkova.

13.9.2012 Vyhlášena letošní poslední výzva

MAS Mikulovsko vyhlašuje ke dni 12. září 2012 výzvu k předkládání Žádostí o dfotaci z opatření IV.1.2. Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 v rámci realizace SPL MAS Mikulovsko 2007-2013.

Žádosti budou přijímány od 17.9.2012 do 4.10.2012 v kanceláři MAS Mikulovsko o.p.s., Náměstí 20, Mikulov

Podrobné informace naleznete v sekci Výzvy

6.9.2012 Vyhlášení výběrového řízení

OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele společnosti. Podmínky výběrového řízení naleznete v příloze této aktuality.

19.7.2012 Oprava seznamu vybraných projektů

V původním seznamu vybraných a nevybraných žádostí v rámci výzvy 1-2012 (16. kolo příjmu žádostí), který byl zveřejněn 28.6.2012 chyběl údaj o místě realizace projektu. 

Opravenou verzi seznamu si můžete stáhnou v příloze této aktuality.

28.6.2012 Proběhl výběr projektů z výzvy 1-2012

Výbor pro výběr a monitorování projektů dne 22.6.2012 posoudil 13 žádostí registrovaných během vyhlášené výzvy č. 1/2012 (16. kolo příjmů žádostí).

Vzhledem k požadované výši dotací pro jednotlivé projekty a Fiche rozhodla MAs Mikulovsko o.p.s. o podpoře deseti projektů.

Seznam vybraných a nevybraných žádostí je ke stažení v příloze této aktuality.

8.6.2012 Přehled žádostí přijatých ve výzvě 1-2012

Ke dni ukončení příjmu žádostí o dotaci z opatření IV.1.2 realizace místní rozvojové strategie PRV ČR 2007-2013 v rámci výzvy 1-2012 realizace SPL MAS Mikulovsko o.p.s. bylo přijato celkem 13 žádostí žadatelů ve Fichích č. 3, 4 a 7.

Žadatelé podali žádosti v celkové výši 2.584.267 Kč požadovaných dotačních prostředků.

Úplný seznam přijatých žádostí si můžete stáhnout v příloze této aktuality. 

14.5.2012 Vyhlášena výzva 1/2012

MAS Mikulovsko vyhlašuje ke dni 14. května 2012 výzvu k předkládání Žádostí o dfotaci z opatření IV.1.2. Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 v rámci realizace SPL MAS Mikulovsko 2007-2013.

Žádosti budou přijímány od 22.5.2012 do 5.6.2012 v kanceláři MAS Mikulovsko o.p.s., Náměstí 20, Mikulov

Podrobné informace naleznete v sekci Výzvy

10.11.2011 Pozvánka na školení

Asociace podnikatelů v cestovním ruchu Mikulov o.p.s. (APCR Mikulov o.p.s.)
si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací akci
STOLNIČENÍ – pokročilá etiketa pro vyšší klientelu, slavnostní hostiny

Kurz pro majitele a zaměstnance gastronomických provozů.
Kurz je realizován v rámci projektu Zvyšování kvalifikace podnikatelů a zaměstnanců v oblasti cestovního ruchu. Účast na kurzu je zdarma. Účastníci si hradí dopravu do místa, stravování a případně ubytování.
Kurz je určen pro management a majitele služeb v gastronomii, ubytování a ostatních služeb v cestovním ruchu. Kurz, kteří mají zájem rozšířit si vzdělání v oboru cestovního ruchu.

Pozvánka ke stažení v příloze této aktuality.

26.10.2011 Pozvánka na školení

Asociace podnikatelů v cestovním ruchu Mikulov o.p.s. (APCR Mikulov o.p.s.)
si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací akci
STOLNIČENÍ – základy etikety pro gastroprovoz

Kurz pro majitele a zaměstnance gastronomických provozů.
Kurz je realizován v rámci projektu Zvyšování kvalifikace podnikatelů a zaměstnanců v oblasticestovního ruchu. Účast na kurzu je zdarma. Účastníci si hradí dopravu do místa, stravování apřípadně ubytování.
Kurz je určen pro management a majitele služeb v gastronomii, ubytování a ostatníchslužeb v cestovním ruchu. Kurz, kteří mají zájem rozšířit si vzdělání v oboru cestovního ruchu.

5.10.2011 Pozvánka na školení

Asociace podnikatelů v cestovním ruchu Mikulov o.p.s. (APCR Mikulov o.p.s.)
si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací akci
Sommelier – klíčový zaměstnanec 2: snoubení vín, speciální vína


Kurz pro sommelier (zaměstnance zodpovědné za podávání vín v restauraci)majitele vinařských restaurací a restaurací provozovaných při vinařských provozech.
Kurz je realizován v rámci projektu Zvyšování kvalifikace podnikatelů a zaměstnanců v oblasticestovního ruchu. Účast na kurzu je zdarma. Účastníci si hradí dopravu do místa, stravování apřípadně ubytování.
Kurz je určen především pro sommeliery a majitele služeb v gastronomii, ubytování aostatních služeb v cestovním ruchu, kteří mají zájem rozšířit si vzdělání v oblasti služebcestovního ruchu a gastronomie.

Celá pozvánka ke stažení v příloze této aktuality.

20.9.2011 Pozvánka na školení

Asociace podnikatelů v cestovním ruchu Mikulov o.p.s. (APCR Mikulov o.p.s.)
si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací akci Sommelier – klíčový zaměstnanec 1: základy

Kurz pro sommelier (zaměstnance zodpovědné za podávání vín v restauraci)majitele vinařských restaurací a restaurací provozovaných při vinařských provozech.Kurz je realizován v rámci projektu Zvyšování kvalifikace podnikatelů a zaměstnanců v oblasticestovního ruchu. Účast na kurzu je zdarma. Účastníci si hradí dopravu do místa, stravování a případně ubytování.Kurz je určen především pro sommeliery a majitele služeb v gastronomii, ubytování aostatních služeb v cestovním ruchu, kteří mají zájem rozšířit si vzdělání v oblasti služeb cestovního ruchu a gastronomie.

Celá pozvánka v příloze této aktuality.

19.8.2011 Vinař roku 2011 se představí v Třeboni

MAS Mikulovsko a MAS Třeboňsko zvou na druhý ročník Koštu moravských vín v Třeboni, který proběhne 27. srpna v bývalé sladovně třeboňského pivovaru Regent.

Druhý ročník bude mimořádný tím, že jeho návštěvníci budou moci ochutnat vína nejlepšího vinaře České republiky pro rok 2011, kterým se stal Miroslav Volařík z Mikulova. Tento titul obdržel 18. srpna a uspěl tak v mimořádné konkurenci českých a moravských vinařů, kteří letos na tuto soutěž přihlásili 528 vzorků vín a konkurence tak byla opravdu mimořádná. Vína tohoto vinaře bude moci ochutnat každý, kdo navštíví Košt mikulovských vín při Rybářských slavnostech v Třeboni, který proběhne 27. srpna v bývalé sladovně pivovaru Regent. Vinařství Volařík je mezi přihlášenými na tuto akci a půjde tak o mimořádnou šanci ochutnat jeho vína.

Letošní ochutnávka mikulovských vín je již druhým ročníkem loni započaté tradice představení mikulovského regionu v Třeboni. První ročník byl úspěšný a nápad uspořádat v Třeboni košt vín se setkal s nadšením jak u návštěvníků slavností, tak zúčastněných vinařů, z nichž mnozí do Třeboně dorazí i letos. Vedle Vinařství Volařík se návštěvníci vinařské prezentace mohou těšit také na další zástupce letos oceněných vinařských podniků. Do Třeboně dorazí malovinař z Pavlova Josef Abrle, který se věnuje bioprodukci vín a na prestižní soutěži mu byla udělena cena za tradiční přírodní postupy ve vinařství. Celkem se mohou hosté těšit na osm vinařských firem a jejich vína. Celá akce v Třeboni bude probíhat jako klasický košt vín, jakých se na Moravě konají desítky. Návštěvníci koštu obdrží skleničku, zakoupí si degustační kupony a u jednotlivých vinařů mohou ochutnávat víno. Degustační dávka je půl deci a lidé si na víně mohou pochutnat v příjemné atmosféře, kterou bude spoluvytvářet mikulovská cimbálová muzika Kasanica a jihočeská dudácká kapela Dudlajda.

9.8.2011 Schválené projekty 12. kola

SZIF schválil projekty podánné v rámci výzvy 1/2011(12. kola) k předkládání projektů na MAS Mikulovsko. K financování byly doporučeny všechny podanné projekty. Seznam schválených projektů naleznete v příloze této aktuality.

24.6.2011 Výsledky výzvy 2/2011

Dne 23. června 2011 zasedal Výbor pro výběr a monitorování projektů, který provedl bodové hodnocení preferenčních kritérií a výběr projektů přijatých v rámci výzvy 2/2011.

Celkem bylo hodnoceno 11 projektů ve Fichích č.3, 4, 5 a 7.

Celková alokace na tuto výzvu činila 2.848.901 Kč

Žadatelé požadovali prostředky ve výši 3.889.776 Kč

Podpořeno bylo celkem 9 projektů. Dva projekty nebyly vybrány.

Seznam vybraných a nevybraných žádostí si můžete stáhnout v příloze této aktuality.

8.6.2011 Přehled přijatých žádostí výzvy 2/2011

MAS Mikulovsko uzavřela 8.6.2011 příjem Žádostí o dotaci z opatření IV.1.2. Celkem bylo přijato 11 žádostí a to ve všech vypsaných Fichích.

Přehled žádostí ve formátu pdf lze stáhnout v příloze této aktuality.

19.5.2011 Pozvánka na školení

Asociace podnikatelů v cestovním ruchu Mikulov o.p.s. (APCR Mikulov o.p.s.) si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací akci Marketing CR: destinační řízení CR: Kurz pro majitele a klíčové managery zařízení činných v cestovním ruchu, kteří vědí, že v společně lze dosáhnout více. Kurz je realizován v rámci projektu Zvyšování kvalifikace podnikatelů a zaměstnanců v oblasti cestovního ruchu. Účast na kurzu je zdarma. Účastníci si hradí dopravu do místa, stravování a případně ubytování. Kurz je určen pro management a majitele služeb v gastronomii, ubytování a ostatních služeb v cestovním ruchu. Kurz, kteří mají zájem rozšířit si vzdělání v oboru cestovního ruchu.

Pozvánka ke stažení v příloze této aktuality.

16.5.2011 Vyhlášení výzvy 2/2011

Byla vyhlášena druhá výzva roku 2011 k předkládání žádostí o finanční podporu z Programu rozvoje venkova, osy IV LEADER - opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie.

Žadatelé mohou žádosti předkládat od 23. května 2011 do 8. června 2011 v kanceláři MAS Mikulovsko na adrese: MAS Mikulovsko, Náměstí 20, 692 01 Mikulov od pondělí do pátku v časech od 8.00 do 15.00 hodin. Čas pro předání žádosti je vždy nutné domluvit předem (osobně, telefonicky, prostřednictvím e-mailu).

O podporu lze žádat v oblasti opatření těchto Fichí:

Fiche, opatření č. 3 - Podpora podniků a diverzifikace hospodářských činností na venkově
Fiche, opatření č. 4 - Obnova a rozvoj vesnic, občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko
Fiche, opatření č. 5 - Ochrana a rozvoj přírodního, kulturního a historického dědictví regionu MAS Mikulovsko
Fiche, opatření č. 7 - Rozvoj občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko

Úplný text výzvy včetně všech potřebných dokumentů najdete v sekci Výzvy. Jednotlivé projektové Fiche naleznete v sekci Strategie. Fiche blíže charakterizují okruhy podporovaných opatření a jejich prostudování je základním krokem pro přípravu žádosti. Nedílnou součástí FICHÍ jsou také závazné výklady preferenčních kritérií, na základě kterých jsou projekty bodovány a doporučovány k podpoře.

Doporučujeme žadatelům konzultaci svého projektového záměru v kanceláři MAS Mikkulovsko. Pracovníci kanceláře MAS Mikulovsko jsou k dispozici v průběhu výzvy, v pracovní dny od 8.00-16.00. Konzultaci je nutné domluvit předem.

Kontakt:

Ing. Michal Solařík - 775 905 908,
solarik@masmikulovsko.cz
Ing. Libor Ilčík - 775 905 909,
ilcik@masmikulovsko.cz

3.5.2011 Kancelář MAS se přestěhovala.

Upozorňujeme všechny žadatele a partnery, že od 2.5.2011 byla kancelář přesunuta na novou adresu Brněnská 65, 692 01 Mikulov (přízemí, v budově STKO)

28.4.2011 Pozvánka na školení

Asociace podnikatelů v cestovním ruchu Mikulov o.p.s. (APCR Mikulov o.p.s.) si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací akci Marketing CR: tvorba produktu, marketingový mix: Kurz pro majitele a klíčové managery zařízení činných v cestovním ruchu, kteří chtějí nabízet kvalitní produkt. Kurz je realizován v rámci projektu Zvyšování kvalifikace podnikatelů a zaměstnanců v oblasti cestovního ruchu. Účast na kurzu je zdarma. Účastníci si hradí dopravu do místa, stravování a případně ubytování. Kurz je určen pro management a majitele služeb v gastronomii, ubytování a ostatních služeb v cestovním ruchu.Kurz, kteří mají zájem rozšířit si vzdělání v oboru cestovního ruchu.

Celá pozvánka ke stažení v příloze této aktuality.

14.4.2011 Pozvánka na školení

Asociace podnikatelů v cestovním ruchu Mikulov o.p.s.
(APCR Mikulov o.p.s.)si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací akci Marketing CR: Marketingový průzkum
Kurz pro majitele a klíčové managery zařízení činných v cestovním ruchu,kteří chtějí nabízet kvalitní produkt.
Kurz je realizován v rámci projektu Zvyšování kvalifikace podnikatelů a zaměstnanců v oblasti cestovního ruchu. Účast na kurzu je zdarma. Účastníci si hradí dopravu do místa, stravování a
případně ubytování.
Kurz je určen pro management a majitele služeb v gastronomii, ubytování a ostatníchslužeb v cestovním ruchu. Kurz, kteří mají zájem rozšířit si vzdělání v oboru cestovního
ruchu.

Celá pozvánka v příloze této aktuality.

31.3.2011 Pozvánka na školení

Asociace podnikatelů v cestovním ruchu Mikulov o.p.s. (APCR Mikulov o.p.s.) si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací akci HR – management lidských zdrojů pro CR: Kurz pro majitele a klíčové managery zařízení činných v cestovním ruchu, kteří se chtějí naučit využít plný potenciál svých zaměstnanců. Kurz je realizován v rámci projektu Zvyšování kvalifikace podnikatelů a zaměstnanců v oblasti cestovního ruchu. Účast na kurzu je zdarma. Účastníci si hradí dopravu do místa, stravování a případně ubytování. Kurz je určen pro management a majitele služeb v gastronomii, ubytování a ostatních služeb v cestovním ruchu. Kurz, kteří mají zájem rozšířit si vzdělání v oboru cestovního ruchu.

Pozvánka ke stažení v příloze této aktuality.

16.3.2011 Pozvánka na školení

Asociace podnikatelů v cestovním ruchu Mikulov o.p.s. (APCR Mikulov o.p.s.) si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací akci Ekonomika provozu zařízení v CR: Kurz pro majitele a klíčové managery zařízení činných v cestovním ruchu, kteří chtějí, aby jejich podnikání bylo efektivní. Kurz je realizován v rámci projektu Zvyšování kvalifikace podnikatelů a zaměstnanců v oblasti cestovního ruchu. Účast na kurzu je zdarma. Účastníci si hradí dopravu do místa, stravování a případně ubytování. Kurz je určen pro management a majitele služeb v gastronomii, ubytování a ostatních
služeb v cestovním ruchu. Kurz, kteří mají zájem rozšířit si vzdělání v oboru cestovního ruchu.

Kompletní pozvánka ke stažení v příloze této aktuality.

25.2.2011 Výsledky výzvy 1/2011

Dne 24. února 2011 provedl Výbor pro výběr a monitorování projektů na svém zasedání výběr projektů podaných v rámci výzvy 1/2011.

Celkově bylo hodnoceno 6 projektů podaných v 4 fichích. Všechny hodnocené projekty byly vybrány k financování.

Projekty byly 28. února zaregistrovány na RO SZIF v Brně.

Podrobné výsledky výzvy si můžete stáhnout v příloze této aktuality.

17.12.2010 Vyhlášení výzvy 1/2011

Byla vyhlášena první výzva roku 2011 k předkládání žádostí o finanční podporu z Programu rozvoje venkova, osy IV LEADER - opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie.

Žádosti o podporu z Programu rozvoje venkova lze předkládat od 
17. ledna 2011 do 7. února 2011 do 12.00 v sídle MAS Mikulovsko o.p.s. na adrese K Vápence 69.

O podporu lze žádat v oblasti opatření těchto Fichí:

Fiche č. 1 - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství - prosazení místních výrobků 
Fiche č. 2 - Rozvoj lidských zdrojů - další odborné vzdělávání a informační činnost
Fiche č. 6 - Rozvoj lidských zdrojů - další odborné vzdělávání a informační činnost v oblasti diverzifikace činností a CR
Fiche č. 8 - Podpora rozvoje nabídky služeb cestovního ruchu, vinařská turistika

Úplný text výzvy včetně všech potřebných dokumentů najdete v sekci Aktuální výzvy. Jednotlivé projektové Fiche naleznete v sekci Strategie. Fiche blíže charakterizují okruhy podporovaných opatření a jejich prostudování je základním krokem pro přípravu žádosti.

Doporučujeme žadatelům konzultaci svého projektového záměru v kanceláři MAS Mikkulovsko. Pracovníci kanceláře MAS Mikulovsko jsou k dispozici v průběhu výzvy, v pracovní dny od 8.00-16.00.

Kontakt:

Ing. Michal Solařík - 775 905 908, solarik@masmikulovsko.cz
Ing. Libor Ilčík - 775 905 909, ilcik@masmikulovsko.cz

30.11.2010 Pozvánka na školení - marketing

Golfová turistika na Mikulovsku??? Už dnes!


Golf Club Cardinal o.s. si vás dovoluje pozvat na jednodenní vzdělávací kurz v problematice cestovního ruchu na téma Golfová turistika na Mikulovsku. Kurz je součástí cyklu na sebe navazujících vzdělávacích akcích, který si klade za cíl seznámit účastníky s marketingovými nástroji v cestovním ruchu a jejich využitím při uplatňování prodeje vlastní nabídky služeb. Účast na kurzu je zdarma. Kurz je realizován v rámci projektu Vzdělávání na Mikulovsku v oblasti cestovního ruchu, který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER Programu rozvoje venkova ČR. Program na mikulovsku administruje MAS Mikulovsko o.p.s.

Kurz proběhne ve čtvrtek 2. prosince a jeho tématem bude golfová turistika, její specifika, požadavky golfového turisty a samozřejmě se pokusí zodpovědět otázku, která se okamžitě nabízí, jestli je vůbec možné uspokojit hráče golfu v regionu, kde není golfové hřiště. O své zkušenosti se podělí majitel mikulovského hotelu Golf Garni Vít Buchta, který balíčky golfových pobytů v Mikulově úspěšně nabízí.

Účastníci vzdělávacícho kurzu mají možnost se seznámit s marketingem jako takovým, specifiky marketingu služeb, kam cestovní ruch spadá a s technikami strategického plánování v rámci rozvoje podniku cestovního ruchu. Důraz bude kladen na praktické příklady a cvičení, kdy si účastníci kurzu vyzkouší připravit a provést jednoduchý marketingový průzkum, nalézt vlastní segment trhu a vytvořit s partnery produkt cestovního ruchu (balíček), pro který vytvoří propagační strategii.

Přihlášku naleznete v příloze této aktuality.

3.11.2010 Podpora služeb cestovního ruchu

Předkládáme vám dokumenty k veřejnému připomínkování.

V srpnu 2010 proběhla dílčí aktualizace Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007-2013. Jejím obsahem byla aktualizace finančního plánu na roky 2007-2013, která odpovídá reálné finanční alokaci pro MAS Mikulovsko a dále byly přidány tři nové FICHE.  7 Rozvoj občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko, 8 Podpora rozvoje nabídky služeb cestovního ruchu, vinařská turistika a 9 Podpora tvorby tématických tras. Jejich přidání usnadní realizaci těchto opatření.

V současné době probíhá příprava vyhlášení příjmu žádostí v rámci FICHE č. 8 Podpora rozvoje nabídky služeb cestovního ruchu, vinařská turistika. Cílem podpory v rámci opatření je zkvalitnění nabídky doprovodných služeb cestovního ruchu, jako je budování doprovodné sportovní infrastruktury a půjčoven sportovních potřeb. Druhým tématickým okruhem opatření je podpora služeb v rámci takzvané vinařské turistiky – dotace na zkvalitnění či vybudování malokapacitního ubytování a gastronomických služeb při vinných sklepech a vinařstvích.

Projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií. Ta jsou jakýmsi sítem, jež slouží k výběru projektů, které svým obsahem nejlépe naplňují cíle SPL a napomáhají rozvoji regionu v dané oblasti podnikání či veřejného života. Preferenční kritéria si stanovuje pro jednotlivá opatření MAS.

Vzhledem k zacílení podpory FICHE č. 8 především na doplňkové turistické služby a vinařskou turistiku, která je pro region fenoménem a podpora její kvality má pozitivní multiplikační efekt na další služby (především obsazenost ubytovacích kapacit jak v hlavní turistické sezóně, tak mimo sezónu), byla pro připravovanou výzvu pro předkládání žádostí o finanční podporu navržena následující preferenční kritéria, která předkládáme k široké diskuzi. K jejich zacílení se můžete vyjádřit a své podněty zasílat na E-mail ředitele MAS Mikulovsko o.p.s., Ing. Michala Solaříka: solarik@masmikulovsko.cz.


Dokumenty k připomínkování naleznete v příloze této aktuality.

1.11.2010 Schválené projekty z 10. kola PRV

CP SZIF Praha schválil projekty podánné v rámci výzvy 2/2010 k předkládání projektů na MAS Mikulovsko (10. kolo příjmu žádostí). Seznam schválených projektů regionu NUTS II Jihovýchod naleznete v příloze této aktuality.

7.10.2010 Na Třeboňsku proběhl kurz

Po dva dny se účastníci kurzu v hotelu Sloup u obce Řípec učili umění degustace pod vedením doc. Ing. Josefa Balíka, Ph.D. Než přišlo na řadu víno, museli účastníci degustovat slané, sladké, kyselé a jinak ochucené roztoky, aby vůbec poznali, jak jsou na jednotlivé chutě citliví. A nejde jen o to v mezní koncentraci odlišit, jestli má roztok vůbec nějakou chuť, ale například seřadit je od nejméně po nejvíce koncentrovaný či ze tří vybrat dva stejné. A to chce cvik. Pak následovala zkouška nosu a rozpoznávání pachů a vůní, se kterými se setkáváme v běžném životě a můžeme je při degustacích nalézt i ve víně. Nakonec přišlo na řadu i víno. Nejen víno bezvadné, ale také napadené různými chorobami. Začínající degustátoři si vyzkoušeli hodnocení stobodovou stupnicí dle pravidel OIV a zkusmo rozhodovali o uvedení vína na trh podobně, jako to dělají inspektoři potravinářské inspekce.Na konci druhého dne přednáškovou místnost rozhodně neopouštěli zkušení degustátoři. K té zkušenosti, jak říkal docent Balík, je potřeba se teprve propít. Úvod do degustace účastníkům ukázal, jak k degustaci přistupovat, jak poznat své vlastní degustátorské schopnosti a umožnil orientaci v nejběžnějších chorobách a vadách vín. Teď je již na řadě samostudium, získávání dalších zkušeností a pro ty nejlepší může být cílem stát se jednou degustátorem vín, který hodnotí vína na výstavách.


Vychovat zkušeného degustátora samozřejmě nebylo a ani nemohlo být cílem kurzu, který byl určen především pro lidi z gastronomie a sommeliery restaurací a vinoték, kteří se s vínem setkávají ve své praxi a na odborné úrovni jej musí nejen podávat zákazníkům, ale také rozpoznávat jeho kvalitu a pečovat o něj.Kurz Úvod do degustace vína proběhl v rámci realizace projektu spolupráce MAS Mikulovsko a MAS Třeboňsko: "Mikulovsko a Třeboňsko společně pro zvýšení kvality služeb v cestovním ruchu"

24.9.2010 Proběhl kurz Ryby a zvěřina v gastronomii

Kurz se uskutečnil ve dnech 21.-22. září v penzonu Baloon v Horních Věstonicích. Moderní penzion v této obci na úpatí Pálavy poskytl zázemí pro seznámení s rybami a zvěřinou. Účastníci kurzu získali nejen teoretické poznatky, ale především si mohli prakticky vyzkoušet přípravu ryb a zvěřinových receptů. Jak to probíhalo si přečtěte na stránkách projektu spolupráce "Mikulovsko a Třeboňsko společně pro zvýšení kvality služeb v cestovním ruchu"

13.9.2010 Třeboňsko se představilo v Mikulově

Při Pálavském vinobraní proběhla v Mikulově prezentace projektu spolupráce Místních akčních skupin Mikulovsko a Třeboňsko , který nese název "Mikulovsko a Třeboňsko společně pro zvýšení kvality služeb v cestovním ruchu". Více o projektu. Zároveň MAS Třeboňsko představila krásy a zajímavosti svého regionu.Protože projekt se týká vzdělávání v gastronomii a propojení vína a ryb, nemohl chybět jeden z lektorů připravovaných školících kurzů, pan Miloš Štěpnička, který představil část ze svých kuchařských triků při zpracování ryb. Ty a mnohem více se o rybách můžete dozvědět při školení, které proběhne v Horních Věstonicích 21.-22. září, kde pan Štěpnička povede kuchařský kurz, týkající se zpracování ryb a jejich přípravy. Pan Štěpnička svůj život zasvětil rybám a je také skvělý kuchař, což dokládá také několik kuchařek, které vydal o rybách a plodech moře.

Pan Miloš Štěpnička představuje kapra, podívejte se, jak probíhá jeho filetování: filetování kapra.

6.9.2010 Kuchaři, přihlašte se na kurzy...

...a naučte se pod vedením odborníků profesionálně připravovat ryby a zvěřinu.

Gastronomické vzdělávací kurzy na přípravu ryb a zvěřiny

Jak jsme Vás již informovali, v období června 2010 až února 2011 probíhá realizace rozsáhlého vzdělávacího projektu s názvem „Mikulovsko a Třeboňsko společně pro zvýšení kvality služeb v cestovním ruchu“, který realizují MAS Mikulovsko a MAS Třeboňsko.

V rámci vzdělávací části jsou připraveny semináře pro podnikatele a pracovníky v gastronomii a vinařství, které se uskuteční v regionu Mikulovsko:
 
23. – 24. 11. 2010 Ryby a zvěřina – získávání, související legislativní předpisy 
 
Obě akce jsou připraveny na vysoce odborné úrovni a jejich součástí jsou i praktické ukázky včetně přípravy pokrmů.
 
Podrobnosti ke kurzu Ryby a zvěřina naleznete v Aktualitách projektu spolupráce. Část týkající se ryb povede pan Miloš Štěpnička z Blatné.
 
Případní zájemci se mohou zúčastnit také semináře s názvem Úvod do degustace vína, který se uskuteční 5. – 6. 10. 2010 v regionu Třeboňsko.
 
Jako doplněk seminářů budou uspořádány následující exkurze:
 
8. – 9. 10. 2010 na Třeboňsku – Ryby a zvěřina – praktické ukázky (v termínu výlovu rybníka Svět)
10. – 11. 11. 2010 na Mikulovsku – Víno v gastronomii a vinařství – praktické ukázky a exkurze do vinařství
 
 
Účast na těchto akcích je zdarma, a to včetně přepravy v rámci exkurzí. Kapacita obsazení je omezena počtem 30-ti osob.
 
V případě, že máte zájem o účast na cyklu seminářů, kontaktujte, prosím, manažerku projektu paní Marcelu Effenbergerovou, e-mail:effenbergerova@mikulov.cz, telefon: 604 216 909.

30.8.2010 Vyhlášení výzvy 3/2010

Byla vyhlášena poslední výzva roku 2010 k předkládání žádostí o finanční podporu z Programu rozvoje venkova, osy IV LEADER - opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie.

Žádosti o podporu z Programu rozvoje venkova lze předkládat od 13. září 2010 do 24. září 2010 do 15.00 v sídle MAS Mikulovsko o.p.s. na adrese K Vápence 69.

O podporu lze žádat v oblasti opatření těchto Fichí:

 • Fiche č. 1 - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství - prosazení místních výrobků
 • Fiche č. 3 - Podpora podniků a diverzifikace hospodářských činností na venkově
 • Fiche č. 7 - Rozvoj občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko

Fiche č. 7 byla do Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007 - 2013 (SPL) nově zařazena při aktualizaci, která proběhla před vyhlášením této Výzvy. Na základě této Fiche je možné čerpat podporu na budování infrastruktury a pořízení materiálu pro činnost NNO. Dále je možné čerpat finanční prostředky na investice do vybavenosti obcí, mateřských škol, škol a na investice pro rozvoj sociální infrastruktury.

Úplný text výzvy včetně všech potřebných dokumentů najdete v sekci Výzvy. Jednotlivé projektové Fiche naleznete v sekci Strategie. Fiche blíže charakterizují okruhy podporovaných opatření a jejich prostudování je základním krokem pro přípravu žádosti.

Doporučujeme žadatelům konzultaci svého projektového záměru v kanceláři MAS Mikkulovsko. Pracovníci kanceláře MAS Mikulovsko jsou k dispozici v průběhu výzvy, v pracovní dny od 8.00-16.00.

Kontakt:

Ing. Michal Solařík - 775 905 908solarik@masmikulovsko.cz
Ing. Libor Ilčík - 775 905 909, ilcik@masmikulovsko.cz

6.8.2010 Aktualizace SPL MAS Mikulovsko

MAS Mikulovsko v současné době realizuje aktualizaci Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007-2013. Jejím obsahem je aktualizace finančního plánu na roky 2007-2013, která odpovídá reálné finanční alokaci pro MAS Mikulovsko na realizaci projektů konečných žadatelů a která je asi o jednu třetinu nižší, než byl původní předpoklad SPL. Dále jsou v rámci aktualizace vytvořeny dvě nové FICHE č. 7 Rozvoj občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko a FICHE č. 8 Podpora rozvoje nabídky služeb cestovního ruchu, vinařská turistika. Tato opatření byla dříve součástí jiných FICHÍ SPL MAS Mikulovsko jako vedlejší opatření a na tato opatření nebyla čerpána podpora. Jejich vydělení usnadní realizaci těchto opatření.

V příloze aktuality je FICHE č. 7 Rozvoj občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko a Závazný výklad preferenčních kritérií, na jejichž základě jsou projekty vybírány k podpoře. Preferenční kritéria jsou jakýmsi sítem, které slouží k výběru projektů, které svým obsahem nejlépe naplňují cíle SPL a napomáhají rozvoji regionu v dané oblasti podnikání či veřejného života. Dále naleznete návrhy FICHE č. 8 Podpora rozvoje nabídky služeb cestovního ruchu, vinařská turistika
a 9 Podpora tvorby tématických tras. U těchto FICHI by měla proběhnout ještě aktualizace a preferenčních kritérií tak, aby realizované projekty v rámci těchto FICHI co nejlépe odrážely potřeby regionu stanovené ve strategických cílech SPL MAS Mikulovsko 2007 - 2013.

Dokumenty jsou zde vyvěšeny proto, aby mohly být veřejně připomínkovány. Své podněty k aktualizaci můžete zasílet na E-mail ředitele MAS Mikulovsko, Ing. Michala Solaříka:
solarik@masmikulovsko.cz.

Dokumenty k připomínkování naleznete v sekci Strategie.

20.7.2010 Schválené projekty z 9. kola PRV

SZIF schválil projekty podánné v rámci výzvy 1/2010 k předkládání projektů na MAS Mikulovsko. K financování byly doporučeny všechny podanné projekty. Seznam schválených projektů naleznete v příloze této aktuality.

15.7.2010 Výroční zpráva 2009

MAS Mikulovsko zveřejnilo k dnešnímu dni výroční zprávu o činnosti za rok 2009.

Výroční zpráva je ke stažení v příloze této aktuality.

21.4.2010 Vyhlášení výzvy 2/2010

Žádosti o podporu z Programu rozvoje venkova lze předkládat 
do 14. května 2010 do 15.00 v Kanceláři MAS Mikulovsko o.p.s.

O podporu lze žádat v oblasti opatření těchto Fichí:

 • Fiche1, Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství - prosazení místních výrobků
 • Fiche 4 - Obnova a rozvoj vesnic, občanského vybavení a služeb v MAS Úplný text výzvy včetně všech potřebných dokumentů najdete v sekci Výzvy.

Doporučujeme žadatelům konzultaci svého projektového záměru v kanceláři MAS Mikkulovsko. Pracovníci kanceláře MAS Mikulovsko jsou k dispozici v průběhu výzvy, v pracovní dny od 8.00-16.00.

Kontakt:

* Ing. Michal Solařík - 775 905 908, solarik@masmikulovsko.cz
* Ing. Libor Ilčík - 775 905 909, ilcik@masmikulovsko.cz

8.3.2010 SZIF schválil projekty z výzvy 3-2009

Dne 5. března byl zveřejněn na stránkách SZIF seznam projektů schválených v rámci 8. kola příjmu žádostí (výzva 3-2009 uzavřená v září 2009). V rámci výzvy bylo podpořeno 5 projektů

Výtah ze zveřejněného seznamu projektů pro MAS Mikulovsko najdete v příloze této aktuality.

22.12.2009 Vyhlášení výzvy 1/2010

Byla vyhlášena první výzva roku 2010!

Žádosti o podporu z Programu rozvoje venkova lze předkládat 
do 15. ledna 2010 do 15.00 v Kanceláři MAS Mikulovsko o.p.s.

O podporu lze žádat v oblasti opatření těchto Fichí:

 • Fiche, opatření č. 2 - Rozvoj lidských zdrojů - další odborné vzdělávání a informační činnost
 • Fiche, opatření č. 5 - Ochrana a rozvoj přírodního, kulturního a historického dědictví regionu MAS Mikulovsko
 • Fiche, opatření č. 6 - Rozvoj lidských zdrojů - další odborné vzdělávání a informační činnost v oblasti diverzifikace činností a CR

Úplný text výzvy včetně všech potřebných dokumentů najdete v sekci Výzvy.

Doporučujeme žadatelům konzultaci svého projektového záměru v kanceláři MAS Mikkulovsko. Pracovníci kanceláře MAS Mikulovsko jsou k dispozici v průběhu výzvy, v pracovní dny od 8.00-16.00.

Kontakt:

* Ing. Michal Solařík - 775 905 908, solarik@masmikulovsko.cz
* Ing. Libor Ilčík - 775 905 909, ilcik@masmikulovsko.cz

10.11.2009 Výběrové řízení na kancelář MAS Mikulovsko

Místní akční skupina Mikulovsko vyhlašuje zakázku na pronájem prostor pro kancelář MAS Mikulovsko na období 1.12.2009 - 31.12.2013.

Veškeré informace o vyhlášeném výběrovém řízení najdete v zadávací dokumentaci, která je ke stažení v příloze této aktuality.

Nabídky prostor lze v souladu s podmínkami výběrového řízení doručit na adresu MAS Mikulovsko o.p.s. do 20.11.2009 do 12.00h

Případné upřesňující dotazy a informace zodpoví pracovníci MAS Mikulovsko na tel. 775 905 908 nebo email solarik@masmikulovsko.cz

9.10.2009 Školení pro podnikatele v cestovním ruchu

MARKETING A SOMMELIERSTVÍ

Národní vinařské centrum připravilo s finanční podporou z programu LEADER (administruje MAS Mikulovsko) školení pro podnikatele a zaměstnance v cestovním ruchu z Mikulovska. Náplní školení bude marketing a propagace, který bude vyučovat zkušená lektorkav této oblasti, Mgr. Marie Princlová. Mezi její zákazníky patří takové společnosti jako Škoda auto, Shell. 3M, PPl. PPF. Druhou část dvoudenního kurzu se bude věnovat správnému podávání vína, které bude přednšet Libor Nazarčuk, víceprezident asociace sommelierů ČR a a držitel několika významných ocenění v mezinárodních sommelierských soutěžích.

Termíny kurzů jsou:
5. a 6. listopadu 2009 (čtvrtek a pátek)
3. a 4. prosince 2009 (opět čtvrtek a pátek)

Místo konání:
Kongresový sál obecního úřadu Dolní Dunajovice, Zahradní ulice č. 613

Více informací včeně odkazu na přihlášku najdete v příloze této aktuality.

11.9.2009 Využití obnovitelných zdrojů energie

Máte zájem o využívání obnovitelných zdrojů energie při vytápění domácností, výrobních objektů, škol, školek nebo úřadů? Užitečné informace můžete získat na semináři 15.9.2009 v Pasohlávkách a při exkurzi do Rakouska 18.9.2009, kterou pořádá Město Mikulov v rámci svého projektu Potenciál využití obnovitelných zdrojů energie v česko-rakouském příhraničí, možnosti, zdroje a využití OZE v mikroregionu Mikulovsko. Projekt mapuje potenciální zdroje OZE především v oblasti zemědělské výroby, péče o zeleň v obcích a volné krajině a v lesním hospodářství. Jeho výstupem bude zmapování zdrojů v našem regionu a doporučení jejich efektivního využití. Více informací včetně přihlášek na semináře a exkurzi najdete na webových stránkách www.agroenergie.cz.

Projekty v oblasti využití je možné financovat z Programu rozvoje venkova včetně OSY IV. LEADER - Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007-2013.

18.8.2009 Poslední výzva tohoto roku vyhlášena!

Žádosti o podporu z Programu rozvoje venkova lze předkládat do 4. září 2009 do 15.00 v Kanceláři MAS Mikulovsko o.p.s.

O podporu lze žádat v oblasti opatření těchto Fichí:

 • Fiche č.1 - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství - prosazení místních výrobků
 • Fiche č.3 - Podpora podniků a diverzifikace hospodářských činností na venkově
 • Fiche č.4 - Obnova a rozvoj vesnic, občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko
 • Fiche č.5 - Ochrana a rozvoj přírodního, kulturního a historického dědictví regionu MAS Mikulovsko

V rámci výzvy 3/2009 budou ve výše zmíněných opatřeních rozděleny na jednotlivé dotační prostředky ve výši 3 424 397 Kč.

Úplný text výzvy včetně všech potřebných dokumentů najdete v sekci Výzvy.

Doporučujeme žadatelům konzultaci svého projektového záměru v kanceláři MAS Mikkulovsko.  Pracovníci kanceláře MAS Mikulovsko jsou k dispozici v průběhu výzvy, v pracovní dny od 8.00-16.00. 

Kontakt:

 • Ing. Michal Solařík - 775 905 908, solarik@masmikulovsko.cz
 • Ing. Libor Ilčík - 775 905 909, ilcik@masmikulovsko.cz

17.8.2009 3. výzva k předkládání projektů

Výzva k předkládání projektů bude vypsána pravděpodobně 18. nebo 19. srpna 2009. Žádosti bude možné předkládat do 4.září  a to na projekty spadající do opatření definovaných ve FICHÍCH 1,3,4 a 5. Projektové záměry je však možné konzultovat již nyní v kanceláři MAS Mikulovsko. Pro více informací prosím sledujte zpravodajství na našich stránkách.

6.8.2009 SZIF schválil dálší projekty

V rámci lednového kola příjmu žádostí (6.kolo PRV) přijala MAS Mikulovsko 4 projektové žádosti z oblasti podpory Fichí 1, 2 a 4. 

3. srpna, po ukončení administrativní kontroly, rozhodl Státní zemědělský a intervenční fond o finanční podpoře předložených projektů.

Třem z předložených projektů, které byly výběrovou komisí MAS Mikulovsko doporučeny k financování, byly přiznány dotace. Jeden projekt je náhradní do podpisu smluv mezi konečnými žadateli a SZIF. Přehled schválených projektů najdete v příloze této aktuality.

28.4.2009 Valná hromada MAS Mikulovsko o.p.s.

23. dubna 2009 se sešla valná hromada zakladatelů MAS Mikulovsko o.p.s. Na programu jednání valné hromady bylo především zhodnocení výsledků činnosti MAS Mikulovsko o.p.s., schválení výroční zprávy za rok 2008 a účetní závěrky společnosti.

Zakladatelé MAS Mikulovsko poté řešili možné způsoby zapojení MAS Mikulovsko do projektů spolupráce s jinými MAS a to jak v ČR tak i z jiných států.

Výroční zprávu si můžete stáhnout v příloze této aktuality.

3.3.2009 Potvrzeny první dotace

Na konci února potvrdilo Ministerstvo zemědělství přiznání dotací pro první projekty Místních akčních skupin v rámci programu LEADER, které byly předkládány na podzim roku 2008. MAS Mikulovsko získala z programu celkem 4.397.023 Kč. Podpořeny byly následující projekty: Revitalizace pochůzných ploch v obci Novosedly, Rekonstrukce veřejného prostranství pro kulturní a společenské akce v Pavlově, Sedlec - rekonstrukce místní komunikace, Svatý Kopeček v Mikulově - obnova kaple Božího hrobu, Zkvalitňování služeb v gastronomii, Projekt vnitropodnikové kontroly kvality v technologii vína. 

V současné době běží další kolo příjmu žádostí o dotace, které bude ukončeno 24. dubna 2009.

2.3.2009 Výzva pro příjem žádostí o dotace - 2/2009

Místní akční skupina Mikulovsko vyhlašuje od 2. března 2009 výzvu k příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR na projekty realizované v rámci Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007-2013.

Tato výzva je zaměřena na podnikatelský sektor a obnovu památek.

Žadatelé mohou své žádosti předkládat od 1. do 24. dubna 2009 v sídle MAS Mikulovsko na adrese: MAS Mikulovsko, K Vápence 69, 692 01 Mikulov ve všedních dnech od 8.00 do 15.30 hodin. Čas pro předání žádosti je nutné domluvit předem (osobně, telefonicky). V této době bude možné konzultovat záměry a přípravu projektů.

Úplný text výzvy, pravidla Programu rozvoje venkova ČR včetně specifické části pro opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové, FICHE opatření, formulář žádosti a časový harmonogram administrace výzvy naleznete na webových stránkách MAS Mikulovsko pod odkazem VÝZVY.

Pro tuto první výzvu je k dispozici 2,2 milionů korun a podpořeny budou projekty v oblastech:

- zpracování místní zemědělské produkce, integrované a biologické zemědělství se značkou BIO, marketing zemědělských produktů (FICHE č. 1)

- drobné výroby a řemesel (např.: truhlářství, tesařství, kovářství, výroba keramiky, rukodělné práce, zednické práce, zámečnictví apod.), služby pro hospodářství (např. opravy strojů a zařízení) a maloobchod. Výstavba decentralizovaných zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie (FICHE č. 3).

- opravy historických památek a parků, budování místních muzeí a expozic (FICHE č. 5)

Výčet projektů je pouhým shrnutím, více informací k okruhům opatření naleznete přímo ve výzvě a FICHÍCH opatření.

Žádat mohou zemědělští podnikatelé a výrobci potravin, podnikatelé (i bez historie), kteří splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků, obce, církve, neziskové organizace,. Opatření diverzifikace činností na venkově, kam spadá cestovní ruch, podpora řemesel, služeb apod., kde budou moci žádat i nezemědělští podnikatelé, budou zahrnuta v následující výzvě, která bude vyhlášena na začátku roku 2009.

Projektový tým MAS Mikulovsko: Ing. Michal Solařík, ředitel,solarik@masmikulovsko.cz, tel.: 775 905 908, Ing. Libor Ilčík, projektový manažer, ilcik@masmikulovsko.cz, tel.: 775 905 909

23.1.2009 Podávání žádostí o dotace v roce 2009

MAS Mikulovsko připravuje pro rok 2009 tři výzvy pro podávání žádostí o finanční podporu z Programu rozvoje venkova, osy IV LEADER. V letošním roce budou poprvé vyhlášeny dotační tituly podporující drobná řemesla (FICHE č. 3). Abyste měli dostatek času na přípravu projektových žádostí o dotace, předkládáme vám předpokládaný plán výzev a alokací finančních prostředků pro jednotlivá opatření. 

I. Etapa (sběr žádostí proběhl 9. ledna 2009)
Fiche č. 1 Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství - prosazení místních výrobků - 400.000 Kč

Fiche č. 2 Rozvoj lidských zdrojů - další odborné vzdělávání a informační činnost - 250.000 Kč

Fiche č. 4 Obnova a rozvoj vesnic, občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko - 1.000.000 Kč

II. Etapa (termín pro odevzdávání žádostí očekáváme začátkem měsíce května)
Fich č. 1 Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství - prosazení místních výrobků - 400.000 Kč

Fiche č. 3 Podpora podniků a diverzifikace hospodářských činností na venkově - 900.000 Kč

Fiche č. 5 Ochrana a rozvoj přírodního, kulturního a historického dědictví regionu MAS Mikulovsko - 900.000 Kč

III. Etapa (termín pro odevzdávání žádostí očekáváme začátkem měsíce září)
Fiche č. 3 Podpora podniků a diverzifikace hospodářských činností na venkově - 900.000 Kč

Fiche č. 4 Obnova a rozvoj vesnic, občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko - 1.036.225 Kč

Fiche č. 5 Ochrana a rozvoj přírodního, kulturního a historického dědictví regionu MAS Mikulovsko - 900.000 Kč

Jednotlivé FICHE projektů popisující podporované okruhy opatření naleznete pod odkazem Strategie. Dokumenty potřebné k napsání žádosti naleznete v archivu výzev.

4.12.2008 Výzva č. 1/2009 pro příjem žádostí o dotace

Místní akční skupina Mikulovsko vyhlašuje ke dni 3. prosince 2008 výzvu k příjmu žádostí o finanční pomoc v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR na projekty realizované v rámci Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007-2013. 

Žadatelé mohou žádosti předkládat od data vyhlášení do 9. ledna 2009 v sídle MAS Mikulovsko na adrese: MAS Mikulovsko, K Vápence 69, 692 01 Mikulov. Čas pro předání žádosti je nutné domluvit předem (osobně, telefonicky). Ve dnech: pondělí, středa a čtvrtek v časech od 8.00 do 15.30 hodin je možné konzultovat záměry a přípravu projektů. Mimo konzultační hodiny je možné domluvit schůzku i jindy po předchozí telefonické domluvě s manažerem MAS Michalem Solaříkem, tel.: 775 905 908.

Úplný text výzvy, pravidla Programu rozvoje venkova ČR včetně specifické části pro opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové, FICHE opatření, formulář žádosti a časový harmonogram administrace výzvy naleznete na webových stránkách MAS Mikulovsko pod odkazem Výzvy.

V rámci této výzvy budou podpořeny projekty v oblastech:
- zpracování místní zemědělské produkce, integrované a biologické zemědělství (značka BIO), marketing zemědělských produktů (Fiche č.1)
- úpravy veřejných prostranství a infrastruktury obcí, občanského vybavení a péče o zeleň (Fiche č.4)
- vzdělávací projekty v oblasti zemědělství, především integrované produkce a BIO (Fiche č.2)

Výčet projektů je pouhým shrnutím, více informací k okruhům opatření naleznete přímo ve výzvě a FICHÍCH opatření.

Oprávněnými žadateli jsou podnikatelé (zemědělci a výrobci potravin) obce, církve, neziskové organizace a vzdělávací organizace. 

Projektový tým MAS Mikulovsko: Ing. Michal Solařík, ředitel,solarik@masmikulovsko.cz, tel.: 775 905 908, Ing. Libor Ilčík, projektový manažer, ilcik@masmikulovsko.cz, tel.: 775 905 909

24.10.2008 Výběr projektů výzva 01/2008

16. října proběhl v MAS Mikulovsko výběr projektů podaných v prvním kole výzvy, která byla vypsána v létě letošního roku. Hodnotitelé vybírali z celkem sedmi předložených projektů. Dva projekty byly z oblasti vzdělávání, tři projekty na úpravy veřejných prostranství a komunikací podaly obce, jeden projekt přišel od církve (oprava Božího hrobu na Svatém kopečku v Mikulově) a jeden projekt v oblasti zkvalitnění zpracování vína předložil podnikatelský subjekt.

Všech sedm projektů bylo doporučeno Státnímu zemědělskému fondu k financování. Projekty byly zaregistrovány na Regionálním pracovišti SZIF v Brně dne 22. října a od tohoto data je mohou žadatelé začít realizovat.

Při uskutečnění projektů je nutné dodržovat všechna pravidla pro realizaci. Od výběrových řízení, přes samotnou realizaci a její monitorování, až po vyúčtování. Doporučení projektů k financování totiž ještě neznamená, že žadatel přislíbené prostředky automaticky obdrží. Dotace se vyplácejí až zpětně a správná realizace, tedy dodržení dotačních pravidel, jsou jednou z podmínek pro její následné vyplacení. Projektový cyklus je běh na dlouhou trať, ale na jeho konci čekají žadatele finanční prostředky, které pomáhají při rozvoji našeho regionu.

Jestliže byl i Váš projekt podpořen, před započetím jeho realizace nás neváhejte kontaktovat a ptát se na všechny nejasnosti. Je lepší případné problémy vyřešit předem i v rámci možných změn projektu. Zpětně to již většinou není možné a vystavíte se tak riziku krácení nebo dokonce neproplacení dotace.

Projektový tým MAS Mikulovsko: Ing. Michal Solařík, ředitel, solarik@masmikulovsko.cz, tel.: 775 905 908, Ing. Libor Ilčík, projektový manažer, ilcik@masmikulovsko.cz, tel.: 775 905 909

11.9.2008 Program rozvoje venkova - aktuální výzvy

27. října 2008 je předpokládaný termín pro příjem žádostí z Programu rozvoje venkova, opatření III.2.1 Obnova a rozvoje vesnic občanské vybavení a služby a opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. 

Opatření III.2.1 Obnova a rozvoje vesnic občanské vybavení a služby - projekty je možné realizovat v obcích do 500 obyvatel. Pouze projekty vodohospodářské infrastruktury je možné realizovat v obcích do 2000 E.O. Dotaci je možné získat na rekonstrukci nebo výstavbu dopravní infrastruktury, úpravy veřejných prostranství a pořízení územně plánovací dokumentace. Dále je možná stavební obnova nebo výstavba nemovitostí pro občanskou vybavenost obcí (školství, zdravotnictví, mimoškolní a volnočasové aktivity). 

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova - projekty je možné realizovat v obcích do 500 obyvatel. Dotaci je možné získat na zpracování studií obnovy a využití památek, stavební obnovu památek, revitalizaci historických parků, zahrad a alejí. Prostředky jsou určeny také na vybudování místního muzea či expozice.

11.9.2008 Dotace pro domácnosti na ekologické vytápění

Každý, kdo nahradí kotel či kamna na fosilní paliva za moderní kotel na biomasu či tepelné čerpadlo, nebo si pořídí solární systém, má do 31.12. 2008 šanci získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP).

Žadatelem mohou být pouze fyzické osoby: - vlastník bytu/rodinného domu, ve kterém je instalován obnovitelný zdroj
- nájemník, pokud má souhlas vlastníka bytu/rodinného domu. 

Dotaci mohou získat i ti, kteří výměnu kotle provedli již před vyhlášením programu. Podporu totiž lze poskytnout pouze na ukončené akce (tj. na již instalovaná zařízení), a to maximálně do 18 měsíců po uvedení zařízení do trvalého provozu. Realizace a financování akce musí být zahájeny až po 1. lednu 2005.

11.9.2008 Dotace Jihomoravského kraje pro rok 2009

Jihomoravský kraj vyhlásil podmínky pro podávání žádostí o finanční podporu na rok 2009. V současné době jsou vyhlášeny tyto tématické okruhy:

Oblast národnostních menšin (do 30. 11. 2008)
Oblast tělovýchovy a sportu (do 31. 10. 2008)
Oblast volného času dětí a mládeže (do 31. 10. 2008)
Oblast prevence kriminality (do 31. 10. 2008)
Oblast protidrogové prevence
Preventivní programy škol

Více informací najdete na webových stránkách Jihomoravského kraje.

12.8.2008 Školení pro neziskové organizace

Školení k první výzvě pro podávání žádostí o finanční podporu z Programu rozvoje venkova, LEADER. Toto školení je určeno především pro zástupce neziskových organizací a církví, které mohou žádat z opatření následujících FICHÍ:

FICHE č. 2: Rozvoj lidských zdrojů – další odborné vzdělávání a informační činnost. Především vzdělávání v oblasti zemědělství, zpracování potravin a integrované produkce a zpracování potravin v kvalitě BIO. 

FICHE č. 4 Obnova a rozvoj vesnic, občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko. Investice a stavební obnova zařízení a nákup vybavení. 

FICHE č. 5 – Ochrana a rozvoj přírodního, kulturního a historického dědictví regionu MAS Mikulovsko. Plánování a investice do obnovy kulturních památek a historické zeleně.

FICHE č. 6: Rozvoj lidských zdrojů – další odborné vzdělávání a informační činnost v oblasti diverzifikace činností a cestovního ruchu. 

Termín školení: Školení proběhne v pondělí 18. srpna 2008 od 16.00 hod. v zasedací místnosti kanceláře MAS Mikulovsko, K Vápence 69, Mikulov.

Na školení se přihlaste prostřednictvím e-mailu: solarik@masmikulovsko.cznebo telefonicky: 773 910 062, Ing. Michal Solařík, ředitel MAS Mikulovsko.

Na školení si přineste jednoduché popisy vašich projektových záměrů.

Toto je poslední společné školení. Mimo vypsané termíny je projektové záměry možné konzultovat po telefonické domluvě. Kontaktní telefon: 773 910 062, Ing. Michal Solařík, ředitel MAS Mikulovsko.

31.7.2008 Školení pro žadatele

MAS Mikulov připravuje sérii školení pro žadatele z Programu rozvoje venkova LEADER, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie. Termíny školení budou zveřejňovány na webových stránkách MAS Mikulovsko www.masmikulovsko.cz. 

Školení k programu pro žadatele z opatření FICHE č. 1 - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství – prosazení místních výrobků ze které budou podpořeny projekty zpracování místní zemědělské produkce a marketing. Druhým okruhem opatření bude podpora integrované produkce a zpracování potravin v kvalitě BIO. Možnými žadateli jsou zemědělci a výrobci potravin.
Termín školení: Školení proběhne v pátek 8. srpna 2008 od 9.00 hod. v zasedací místnosti kanceláře MAS Mikulovsko, K Vápence 69, Mikulov.
Na školení se přihlaste prostřednictvím e-mailu: michal.solarik@seznam.cznebo telefonicky: 773 910 062, Ing. Michal Solařík, ředitel MAS Mikulovsko.

11. 8. 2008 proběhne školení pro zástupce obcí v rámci zasedání DSO Mikulovsko.

Připravujeme termín školení pro zástupce neziskového sektoru.

Mimo vypsané termíny je projektové záměry možné konzultovat po telefonické domluvě. Kontaktní telefon: 773 910 062, Ing. Michal Solařík, ředitel MAS Mikulovsko.

24.7.2008 První výzva pro příjem žádostí o dotace

Místní akční skupina Mikulovsko vyhlašuje ke dni 28. července 2008 výzvu k příjmu žádostí o finanční pomoc v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR na projekty realizované v rámci Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007-2013. 

Žadatelé mohou žádosti předkládat od 4. srpna do 5. září 2008 v sídle MAS Mikulovsko na adrese: MAS Mikulovsko, K Vápence 69, 692 01 Mikulov a to ve dnech: Pondělí, středa a čtvrtek v časech od 8.00 do 15.30 hodin. Čas pro předání žádosti je nutné domluvit předem (osobně, telefonicky). V této době bude možné konzultovat záměry a přípravu projektů. Mimo konzultační hodiny je možné domluvit schůzku i jindy po předchozí telefonické domluvě s manažerem MAS Michalem Solaříkem, tel.: 773 910 062. 

Úplný text výzvy, pravidla Programu rozvoje venkova ČR včetně specifické části pro opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové, FICHE opatření, formulář žádosti a časový harmonogram administrace výzvy naleznete na webových stránkách MAS Mikulovsko pod odkazem Výzvy.

Pro tuto první výzvu je k dispozici 5 milionů korun a podpořeny budou projekty v oblastech: 

- zpracování místní zemědělské produkce, integrované a biologické zemědělství se značkou BIO, marketing zemědělských produktů
- úpravy veřejných prostranství a infrastruktury obcí, investice do občanského vybavení včetně volnočasových aktivit, péče o zeleň, historické památky a parky, budování místních muzeí a expozic
- vzdělávací projekty v oblasti zemědělství, především integrované produkce a BIO a vzdělávání zaměřené na možnosti diverzifikace činností nezemědělské povahy jako je podnikání v cestovním ruchu, využití obnovitelných zdrojů energie apod.

Výčet projektů je pouhým shrnutím, více informací k okruhům opatření naleznete přímo ve výzvě a FICHÍCH opatření.

Žádat mohou obce, církve, neziskové organizace, vzdělávací organizace a zemědělští podnikatelé. 

Opatření diverzifikace činností na venkově, kam spadá cestovní ruch, podpora řemesel, služeb apod., kde budou moci žádat i nezemědělští podnikatelé, budou zahrnuta v následující výzvě, která bude vyhlášena na začátku roku 2009.

5.7.2008 Byly přidány FICHE projektů

Pod odkazem Strategie v levém sloupci menu byly přidány okruhy opatření (FICHE), na která bude možné žádat finanční podporu z Programu rozvoje venkova, osy IV LEADER. FICHE jsou spolu se Strategickým plánem LEADER MAS Mikulovsko dokumenty, které by si měli prostudovat všichni potenciální žadatelé před přípravou svých projektů.

2.7.2008 První výzvy pro podávání projektů v srpnu

MAS mikulovsko předpokládá vypsání prvních dotačních výzev pro podávání projektů realizace SPL MAS Mikulovsko v měsíci srpnu. Témata výzvy by se měla týkat rozvoje integrované a BIO produkce a podpory marketingu místních zemědělských produktů. Dále bude vypsáno téma Obnova a rozvoj vesnic, které podpoří projekty v oblasti investic do drobné obecní infrastruktury a obbnovy veřejných prostranství a investiční záměry neziskových organizací, sportovních a kulturních sdružení.

14.5.2008 MAS Mikulovsko mezi úspěšnými žadateli

Dne 8. 4. 2008 proběhlo na Ministerstvu zemědělství závěrečné zasedání hodnotitelské komise a na základě hodnocení strategických plánů LEADER, které předkládaly Místní akční skupiny (MAS) bylo vybráno 48 MAS k financování v rámci Programu rozvoje venkova ČR. Celkový počet předložených žádostí byl 102 a Strategický plán LEADER předložený Místní akční skupinou Mikulovsko, o.p.s. byl vybrán k financování. v následujících šesti letech bude MAS řídit granty, které do regionu přinesou každoročně téměř dvacet milionů korun. Finanční prostředky budou určeny jak na podnikatelské projekty, tak pro neziskový sektor a obce. O dotaci bude možné žádat v grantových kolech, které začne od druhé poloviny letošního roku MAS vyhlašovat. Podpora bude směřovat do projektů v oblasti rozvoje cestovního ruchu, podpory místních řemesel a infrastruktury, ale také do zemědělství a využívání obnovitelných zdrojů energie. Informace o vyhlašovaných grantových kolech budou dostupné na těchto webových stránkách. Výzvy budou zveřejňovány také v místním tisku. V současné době probíhá příprava podkladů pro podpis smlouvy mezi MAS Mikulovsko a Státním zemědělských intervenčním fondem, který je správcem programu LEADER. Více informací: Ing. Petr Marcinčák, předseda správní rady MAS Mikulovsko, tel: 736 489 351 Ing. Michal Solařík, manažer přípravy a realizace Rozvojové strategie MAS Mikulovsko tel.: 773 910 062 JK Mikulov

7.3.2007 Ukončení realizace projektu

28.2.2007 skončila realizace projektu "Metoda LEADER v MAS Mikulovsko", který byl zaměřen na vytvoření integrované pilotní strategie MAS a získávání zkušeností s implementací programu LEADER+ v reginu Mikulovska. V současnosti probíhá vyúčtování projektu a příprava podkladů pro žádost o proplacení výdajů.

14.2.2007 Seminář 12.2.2007

Dne 12.2.2007 v 11.00 proběhlo v prostorách zasedacího sálu MěÚ v Mikulově setkání s občany a veřejná prezentace programu LEADER. Na setkání představili zástupci právě probíhající projekt "Metoda LEADER v MAS Mikulovsko" a principy, na kterých funguje program LEADER+. Po skončení prezentace proběhla diskuze o směrování záměru integrované strategie a občané a zástupci subjektů působících v regionu měli možnost zůčasnit se dotazníkového šetření. Po skončení setkání proběhla valná hromada MAS, na které se členové shodli na tématu strategie.


17.7.2018 31) Příručka-Zadávání Veřejných Zakázek PRVzobrazit dokument
17.7.2018 30) Příručka-pro-publicituzobrazit dokument
17.7.2018 29) Metodika-pro-vytvoreni-pracovnich-mistzobrazit dokument
17.7.2018 28) Klasifikace-CZ-NACEzobrazit dokument
17.7.2018 27) Čestne-prohlaseni-de minimiszobrazit dokument
17.7.2018 26) Zpresneni_Cestneho_prohlaseni_o_vlastni_majetkove_strukture_zadatele_do_urovne_skutecnych_majiteluzobrazit dokument
17.7.2018 25) Čestné_prohlaseni_o_vlastni_majetkove_strukture_zadatele_do_urovne_skutecnych_majiteluzobrazit dokument
17.7.2018 24) Pikladov_manual_na_vyplnni_pilohy_Prohlaeni_o_zaazeni_podnikuzobrazit dokument
17.7.2018 23) Definice_malych_a_strednich_podniku___nejcastejsi_dotazy_webzobrazit dokument
17.7.2018 22) Prohlaseni_o_zarazeni_podniku_OPR_2014_2020_formularzobrazit dokument
17.7.2018 21) Metodika_vypoctu_financniho_zdravizobrazit dokument
17.7.2018 20) Smlouvy_o_fungovani_EUzobrazit dokument
17.7.2018 19) Postup-nastavení-emailových-zpráv-z-PFzobrazit dokument
17.7.2018 18) Zjednoduseny_postup_pro_dolozeni_aktualizovaneho_formulare_Zadosti_o_dotaci_a_priloh_k_vyberovym_zadavacim_rizenim_pres_Portal_farmare_v_operaci_19.2.1.zobrazit dokument
17.7.2018 17) Postup_pro_vygenerovani_formulare_ZoD_predani_na_MAS_a_naslednou_registraci_na_RO_SZIFzobrazit dokument
17.7.2018 16) Podrobny-_postup_pro_vygenerovani_a_zaslani_Zadosti_o_dotaci_s_prilohami_pres_Portal_Farmarezobrazit dokument
17.7.2018 15) Postup-pro-vygenerování-a-podání-ŽoD-na-MASzobrazit dokument
17.7.2018 14) Zadost_o_pristup_do_Portalu_farmarezobrazit dokument
17.7.2018 13) Jak-ziskat-pristup-do-Portalu-farmare-SZIFzobrazit dokument
17.7.2018 12) Pravidla MASzobrazit dokument
17.7.2018 11) Priloha_c._4-Zapis_z_jednani_Kontrolního vyboru-vzorzobrazit dokument
17.7.2018 10) Priloha_c._3-Prohlaseni_o_vzdani_se_prava_odvolani zobrazit dokument
17.7.2018 9) Priloha_c._2-Formular_pro_vyrizovani_zadosti_o_prezkum_rozhodnutizobrazit dokument
17.7.2018 8) Priloha_c._1-Prohlaseni_o_nestrannosti_a_mlcenlivostizobrazit dokument
17.7.2018 7) Interní postupy MAS Mikulovsko - PRV 1zobrazit dokument
17.7.2018 6) Mapa území Místní akční skupiny Mikulovsko pro realizaci SCLLDzobrazit dokument
17.7.2018 5) D FICHE 6zobrazit dokument
17.7.2018 4) D FICHE 4zobrazit dokument
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>