V sprnu 2010 proběhla aktualizace Strategickéhom plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007-2013. Aktualizována byla kapitola 6.4 Finanční plán a to jako reakce na výši skutečné alokace, kterou MAS v minulých letech obdržela a předpokladu pro roky 2011 - 2013. Dále v návaznosti na vyhodnocení čerpání z jednotlivých opatření a Fichí SPL byla v rámci této aktualizace upravena Fiche č.3 Podpora podniků a diverzifikace hospodářských činností na venkově a byli přidány tři nové Fiche.

Co je to Strategický plán LEADER (SPL)? Jedná se o rozvojový dokument vytvořený Místní akční skupinou Mikulovsko jako podklad pro aktivity MAS Mikulovsko vedoucí k rozvoji regionu a určení předpokládané finanční podpory, která bude prostřednictvím MAS směřovat v letech 2008-2013 do regionu. Dokument je rozdělen do několika kapitol. V úvodu je analýza území a jsou zde popsána východiska pro návrh strategie. Následuje strategie, kde potenciální žadatelé o finanční podporu pro své projekty naleznou stručný popis cílů, okruhů opatření a finanční plán na období 2008-2013. V závěru je popsána struktura fungování MAS. Důležitou součástí strategie jsou FICHE (fiše) opatření, ve kterých jsou podrobně popsány okruhy projektů, které budou do roku 2013 podporovány. Ve fiších je každé opatření stručně popsáno, je v ní uvedena oblast podpory – okruh podporovaných opatření, seznam způsobilých výdajů a přehled možných žadatelů v rámci opatření. Podle zaměření FICHE jsou možnými příjemci podpory obce, neziskový sektor či podnikatelské subjekty. Dále zde najdete „Preferenční kritéria“ – obodovaná kritéria pro výběr projektů a samozřejmě také seznam povinných příloh žádostí.

V rámci projektu "Metoda LEADER v MAS Mikulovsko" byla vytvořena integrovaná pilotní strategie na téma Obnova a uchování přírodního a kulturního dědictví Mikulovska."