Místní akční skupina Mikulovsko jako organizační jednotka MAS Mikulovsko o.p.s. byla založena dne 10. dubna 2015 schválením změny Stanov MAS Mikulovsko o.p.s. na jednání Valné hromady MAS Mikulovsko o.p.s. Jako přílohou Stanov MAS Mikulovsko o.p.s. byl schválen Statut Místní akční skupiny Mikulovsko, který je zakládací listinou Místní akční skupiny Mikulovsko. Dále bylo schváleno znění Partnerské smlouvy. Nejvyšší orgán - Shromáždění partnerů je tvořen Partnery, kteří na základě partnerské smlouvy přistupují do této organizační jednotky. Ustavující zasedání Shromáždění partnerů Místní akční skupiny Mikulovsko proběhlo dne 11. května 2015, na tomto zasedání byly odsouhlaseny dokumenty – jednací řád, znění Statutu a dále schváleny jednotlivé orgány Místní akční skupiny Mikulovsko.

Místní akční skupina Mikulovsko byla založena za účelem splnění požadovaných Standardů Místních akčních skupin, díky kterým prokáže, že je schopna se podílet na implementaci programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů. Na základě úspěšně provedené standardizace bude moci Místní akční skupina Mikulovsko předkládat své SCLLD Ministerstvu pro místní rozvoj ke schválení.

Činnosti Místní akční skupiny Mikulovsko

 1. a) rozvoj partnerství - podpora vzniku a rozvoj partnerství místních subjektů - neziskových organizací, podnikatelů a zástupců veřejné správy, součinnost s místními regionálními, národními a zahraničními subjekty,                                                                                                                                                                   
 2. b) práce v regionu na základě metody LEADER - příprava a realizace koordinace metody LEADER včetně příslušných dotačních evropských a národních programů, využití nejlepších zkušeností metody LEADER v členských zemích a šíření informací o úspěších, činnosti spojené s příjmem, výběrem a kontrolou projektů, zavádění kvalitních integrovaných rozvojových strategií venkovských regionů, jejich vytváření místními občany a organizacemi s využitím místních, přírodních, kulturních a lidských zdrojů na principu "zdola nahoru", realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Místní partnerství

Místní akční skupina Mikulovsko je tvořena partnery. Partnerství v Místní akční skupině Mikulovsko vzniká podpisem Partnerské smlouvy mezi Partnerem a Společností. Podmínkou pro uzavření Partnerské smlouvy a vzniku partnerství je přijetí Partnera rozhodnutím Shromážděním partnerů Místní akční skupiny Mikulovsko. Seznam Partnerů Místní akční skupiny Mikulovsko a jejich zástupců vede vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.

Podmínky členství, jeho vzniku a zániku, práva a povinnosti partnerů jsou uvedeny ve Statutu Místní akční skupiny Mikulovsko.

Zájmové skupiny

Partneři vytváření Zájmové skupiny Místní akční skupiny Mikulovsko.

Zájmové skupiny včetně názvu a předmětu činnosti definuje Programový výbor Místní akční skupiny Mikulovsko v návaznosti na strategii komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Mikulovsko (dále jen "SCLLD").

Partner se stane členem zájmové skupiny dle svého rozhodnutí, členství však musí odpovídat převažující činnosti. Zařazení člena do zájmové skupiny schvaluje Programový výbor Místní akční skupiny Mikulovsko.

Seznam členů zájmových skupin vede vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD.

Každý partner Místní akční skupiny Mikulovsko může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

Orgány

Místní akční skupina Mikulovsko vytváří k zabezpečení své činnosti tyto orgány:

 1. a) Shromáždění partnerů Místní akční skupiny Mikulovsko
 2. b) Programový výbor Místní akční skupiny Mikulovsko
 3. c) Výběrová komise Místní akční skupiny Mikulovsko
 4. d) Kontrolní výbor Místní akční skupiny Mikulovsko
 5. e) Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD

Partner může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho dalšího orgánu. Členem orgánu se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba. Je-li členem fyzická osoba, musí být bezúhonná a svéprávná ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání. Je-li členem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat také ten, kdo tuto právnickou osobu zastupuje. Jeli Partnerem Místní akční skupiny Mikulovsko právnická osoba, zmocní tato fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala. Jinak zastupuje právnickou osobu člen jejího statutárního orgánu.

Shromáždění partnerů Místní akční skupiny Mikulovsko

Shromáždění partnerů Místní akční skupiny Mikulovsko je nejvyšším orgánem Místní akční skupiny Mikulovsko a je tvořeno všemi partnery Místní akční skupiny Mikulovsko. Zasedání Shromáždění partnerů Místní akční skupiny Mikulovsko svolává Programový výbor Místní akční skupiny Mikulovsko nejméně 1x ročně. Jednání Shromáždění partnerů Místní akční skupiny Mikulovsko je upraveno jednacím řádem. Jednací řád Shromáždění partnerů schvaluje Shromáždění partnerů Místní akční skupiny Mikulovsko. Podmínky usnášení schopnosti, pravomoci a působnost Shromáždění partnerů Místní akční skupiny Mikulovsko jsou uvedeny ve Statutu Místní akční skupiny Mikulovsko.

Programový Výbor Místní akční skupiny Mikulovsko

Programový Výbor Místní akční skupiny Mikulovsko je rozhodovacím orgánem Místní akční skupiny Mikulovsko. Je nejméně devítičlenný. Jeho členové jsou voleni Shromážděním Partnerů Místní akční skupiny Mikulovsko z Partnerů Místní akční skupiny Mikulovsko. Jejich funkční období je tříleté, je možné opětovné členství. Seznam členů Programového výboru Místní akční skupiny Mikulovsko vede vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD. Členové Programového výboru Místní akční skupiny Mikulovsko volí ze svého středu Předsedu programového výboru místní akční skupiny Mikulovsko. Veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje v Programovém výboru Místní akční skupiny Mikulovsko více než 49 % hlasovacích práv. Programový výbor zasedá nejméně 1x za kalendářní rok. Podmínky usnášení schopnosti, pravomoci a působnosti Programového výboru Místní akční skupiny Mikulovsko jsou uvedeny ve Statutu Místní akční skupiny Mikulovsko.

Výběrová komise Místní akční skupiny Mikulovsko

Výběrová komise Místní akční skupiny Mikulovsko je výběrovým orgánem Místní akční skupiny Mikulovsko, je nejméně devítičlenná. Její členové jsou voleni Shromážděním partnerů Místní akční skupiny Mikulovsko, musí být voleni ze subjektů, které na území Místní akční skupiny Mikulovsko prokazatelně působí. Funkční období člena Výběrové komise Místní akční skupiny Mikulovsko určuje Shromáždění partnerů Místní akční skupiny Mikulovsko na dobu maximálně jednoho roku, opakované zvolení je možné. Veřejný sektor ani žádná z jednotlivých zájmových skupin nepředstavuje ve Výběrové komisi Místní akční skupiny Mikulovsko více než 49 % hlasovacích práv. Seznam členů vede vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD. Výběrová komise zasedá podle potřeby, nejméně však 1x ročně. Výběrová komise Místní akční skupiny Mikulovsko provádí předvýběr projektů na základě objektivních kritérií - navrhuje pořadí projektů podle přínosu k plnění záměrů a cílů SCLLD. Při výběru projektů Výběrovou komisí Místní akční skupiny Mikulovsko musí minimálně 50 %ˇhlasů pocházet z neveřejné sféry.

Kontrolní výbor Místní akční skupiny Mikulovsko

Kontrolní výbor Místní akční skupiny Mikulovsko je kontrolním orgánem Místní akční skupiny Mikulovsko, je nejméně šestičlenný, jeho členové jsou voleni Shgromážděním partnerů Místní akční skupiny Mikulovsko z Partnerů Místní akční skupiny Mikulovsko. Seznam členů Kontrolního výboru Místní akční skupiny Mikulovsko vede vedoucí pracovník pro realizaci SCLLD. Pravomoci, působnost, usnášeníschopnost kontrolního výboru Místní akční skupiny Mikulovsko upravuje Statut Místní akční skupiny Mikulovsko.

Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD

Vedoucího zaměstnanci pro realizaci SCLLD vybírá Programový výbor Místní akční skupiny Mikulovsko. Do jeho pravomocí a působnosti patří - zpracovávat podklady pro jednání Programového výboru Místní akční skupiny Mikulovsko, vést seznam Partnerů, zájmových skupin, členů Programového výboru Místní akční skupiny Mikulovsko, Výběrové komise Místní akční skupiny Mikulovsko a Kontrolního výboru Místní akční skupiny Mikulovsko. 

 • Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD:
  Pavlík Jozef
  tel.: 602 775 498
  e-mail: pavlikjozefTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mapa území působnosti MAS Mikulovsko 2021-2027

 

 

Seznam partnerů

 

 

Seznam partnerů 2021-2027

 

Zájmové skupiny

 

Zájmové skupiny 2021-2027

 

Seznam členů povinných orgánů

 

Seznam členů povinných orgánů 2021-2027

 

 

Dokumenty

 

Zápisy z jednání

 

Výroční zprávy

 

 

 

Strategie CLLD pro období 2014 - 2020