FCHE č. 7 - Rozvoj občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko. Jaké vybavení pro činnost spolků a neziskových organizací v obcích je možné pořídit v rámci realizace projektů podpořených z FICHE č. 7? Z jakého kódu opatření je možné čerpat?

Na pořízení vybavení zázemí pro činnost neziskových organizací a spolků v obcích MAS Mikulovsko je možné čerpat v rámci FICHE č. 7 z kódu 383: investiční výdaje na pořízení potřebného materiálně-technického zázemí, případně stavební výdaje malého rozsahu v souvislosti se společenskými, spolkovými, sport., environment., kultur. a církevními aktivitami. Podle vyjádření MZe k tomuto kódu musí: předmět dotace sloužit jako potřebné zázemí pro vykonávání spolkové aktivity, která je hlavní činností spolku (ne rafty nebo pramice pro fotbalisty). Musí se jednat o komplexní vybavení (v případě, že se jedná o nákup jednoho typu vybavení či zařízení, musí toto vybavení samo o sobě vytvářet zázemí pro danou činnost). Předmět dotace by měl sloužit pro celý spolek či občanské sdružení, nikoliv pro jednotlivce. Za potřebné zázemí nelze považovat nadstandardní vybavení (pro všechny spolky a aktivity lze uznat posezení a promítací vybavení jako standard vytvářející zázemí pro danou činnost, nadstandardním vybavením se rozumí vybavení, které je nad rámec obvyklého, běžného provedení). Doba udržitelnosti projektu je nejméně 5 let.

Chtěli bychom modernizovat skladovací prostory. To je možné v rámci Fiche č. 1 Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství - prosazení místních výrobků. Je na jejich rekonstrukci možné čerpat z kódu uznatelných výdajů č. 212 „modernizace zařízení na skladování zpracovávaných/zpracovaných surovin a výrobků, včetně expedičních skladů zpracovatele“?

Pří investičních výdajích do skladovacích prostor je nutné rozlišovat to, zda se jedná o stavební práce (např. rekonstrukce podlah, fasády, výměna oken či dveří), nebo o pořízení vybavení skladovacích prostor. Stavební práce je nutné realizovat v rámci kódu 215 „výstavba, rekonstrukce a stavební investice do zpracovatelského provozu, včetně nezbytných manipulačních ploch na pozemku žadatele, popř. na pronajatém pozemku,“ V rámci kódu 212 „modernizace zařízení na skladování zpracovávaných/zpracovaných surovin a výrobků, včetně expedičních skladů zpracovatele“ je možné pořizovat zařízení skladovacích prostor, kam spadají například regály, barrique sudy, nerezové tanky, systém řízení atmosféry ve skladu apod.

A je tedy možné realizovat pouze stavební výdaje v rámci kódu 215?

Při realizaci projektu v rámci Fiche č. 1 Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství - prosazení místních výrobků, podopatření I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům je nutné dodržet Kritérium přijatelnosti: Předmětem projektu nesmí být pouze stavební výdaje (kód 215) a výdaje na projektovou a technickou dokumentaci (kódy 213 a 214). To znamená, že obsahem projektu modernizace skladovacích prostor nemohou být pouze stavební práce (kód 215), ale jeho součástí musí být vždy pořízení zařízení skladu (kód 212).

Jak prokazují podnikatelé splnění podmínky FINANČNÍHO ZDRAVÍ?

Podmínku dostatečného finančního zdraví musí splňovat žadatelé v rámci Fichí č. 1 a 3. Požadovaná úroveň finančního zdraví je minimálně D.

Žadatelé prokazují splnění podmínky finančního zdraví předložením daňových přiznání za poslední tři uzavřené roky potvrzených finančním úřadem (prostá kopie). U žadatelů s kratší historií se od podmínky tří let ustupuje.

Z údajů v těchto daňových přiznáních sestaví žadatel Universální tabulku

Následně jsou z těchto hodnot vypočteny bodované ukazatele, z jejichž hodnot se stanoví kategorie finančního zdraví.

Finanční zdraví je vhodné posoudit ještě před započetím přípravy projektu, neboť projekt žadatele, který podmínky finančního zdraví nesplní, je nepřijatelný.

Finanční zdraví lze vypočítat pomocí Formuláře finančního zdraví ve formátu .xls (Microsoft Excel), nebo vám tento výpočet v rámci konzultací provedou pracovníci MAS Mikulovsko.

Žadatelé, kteří uplatňují výdaje procentem z příjmů (daňový paušál) a nevedou tak ani účetnictví ani daňovou evidenci jsou považováni za finančně zdravé.

Je možné začít realizovat projekt ještě před samotným schválením žádosti o dotaci?

V Programu rozvoje venkova ČR je důležitým mezníkem pro realizaci projektů datum zaregistrování žádosti na příslušném regionámním pracovišti Státního zemědělského a intervenčního fondu (v případě MAS Mikulovsko je to RO SZIF Brno). Před registrací žádosti jsou uznatelnými nákady na přípravu projektu včetně projektové dokumentace. Ale to pouze v případě, kdy to není ve fichi opatření nebo aktuální výzvě MAS Mikulovsko omezeno. Většinou nejsou náklady na přípravu a projektová dokumentace v rámci opatření vyhlašovaných MAS Mikulovsko uznatelnými náklady projektu - nutno zkontrolovat ve fichi.

Před registrací projektu je možné realizovat výběrové/zadávací řízení (ZŘ) na dodavatele zakázek. Zároveň platí, že zadávací řízení smí probíhat i před podáním žádosti o dotaci na MAS, ale:

  • * u projektů s veřejnou podporou (vždy podnikatelé a ve vymezených případech i veřejný sektor) nesmí být na jeho základě před registrací na RO SZIF uzavřena smlouva, tj. povolen je pouze průběh ZŘ - proces vybírání dodavatele. K podpisu smlouvy a realizaci plnění může dojít až po zaregistrování projektu na RO SZIF. Toto datum bude žadatelům oznámeno.
  • * u ostatních projektů smí být ZŘ i uzavřeno (vybrán dodavatel), ale nesmí dojít k žádnému plnění - to může začít až po registraci žádosti na RO SZIF (tj. může být vybrán dodavatel, sepsána s ním smlouva, ale nesmí ještě dodávat).

Seznam dokumentace k tomu potřebné naleznete na webových stránkách MAS Mikulovsko (ZDE), nebo je žadatel obdrží na RO SZIF nebo na www stránkách SZIF - www.szif.cz.

Často řešíme otázku, jestli je možné realizovat projekt na cizím pozemku? Například opravit komunikaci, chodník, vybudovat veřejné osvětlení apod.

V zásadě ano.

V Pravidlech IV.1.1., příloze 9 se uvádí, že žadatel/příjemce dotace má prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí s realizací projektu (nevztahuje se na projekty, jejichž předmětem je budování/rekonstrukce pastevních areálů nebo závlahových zařízení). Tuto skutečnost prokazuje žadatel/příjemce dotace v případě kontroly na místě dokladem o vlastnictví pozemků či nemovitostí, kterých se projekt týká. Pokud je projekt realizován v pronajatém objektu/pozemku předloží ještě také nájemní smlouvu na dobu nejméně pět let od podpisu Dohody.

Nájemní smlouvu s vlastníkem je potřeba mít nejpozději při případné kontrole na místě. K této kontrole dochází vždy nejpozději po podání žádosti o proplacení, někdy může ke kontrole dojít v období mezi podpisem Dohody a podáním žádosti o proplacení.

Vzhledem k tomu, že Pravidla jednoznačně nestanoví termín, ke kterému mají být smlouvy - např. nájemní, o výpůjčce, o zřízení věcného břemene uzavřeny, doporučuje centrální pracoviště SZIF Praha, aby podmínka „Žadatel/příjemce dotace má prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem……“ byla splněna, alespoň od podpisu Dohody se SZIF. Jestliže tato podmínka nebude splněna, žadatel pozbývá nárok na proplacení dotace.

Důležité tedy je i to, že při podání žádosti o dotaci není potřeba dokládat majetkoprávní vztah k pozemku, na kterém je projekt realizován. Tento doklad bude po žadateli požadován nejdříve po přiznání dotace v okamžiku podpisu dohody mezi žadatelem a SZIF. Nejpozději při podání žádosti o proplacení dotace. Předpokládaná doba od podání žádosti o dotaci u MAS do podpisu dohody se SZIF je čtyři měsíce.

Je nějaké omezení pro realizaci vodohospodářských opatření v rámci fiche č. 4, hlavní opatření Obnova a rozvoj vesnic?

Ano je. Veškerá vodohospodářská opatření včetně oprav a budování vodovodů v rámci Programu rozvoje venkova a tedy i MAS Mikulovsko jsou územně omezena polohou obce v povodí vodního díla Nové Mlýny a územím CHKO Pálava. Podpořeny mohou být vodof hospodářské projekty pouze mimo jmenovaná území, přičemž za povodí vodního díla (VD) Nové Mlýny se rozumí obce ležící v části povodí Dyje nad VD Nové Mlýny, v povodí Svratky, v povodí Jihlavy, v povodí Oslavy, v povodí Jevišovky a ležící přímo u VD Nové Mlýny. Uvedená území náleží do oblasti dotací poskytovaných z Operačního programu životní prostředí, prioritní osa 1, Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní.

Co je to hlavní a vedlejší opatření v rámci Fiche opatření? Konkrétně u Fiche číslo 4 – Obnova a rozvoj vesnic, občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko.

Každá fiche naplňuje určitý cíl Strategického plánu LEADER a hlavní opatření je vůdčí a nejlépe odpovídá definovanému cíli. Vedlejší opatření jej pouze doplňují. Každý projekt realizovaný v rámci určité fiche pak musí čerpat více než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření. To je potřeba zohlednit při přípravě vašich projektů. U Fiche č. 4 to znamená, že je potřeba se zaměřit na opatření z části Obnova a rozvoj vesnic - tedy obnova komunikací, úpravy veřejných prostranství a výstavba vodovodů.

Je možné získat v rámci dotací Programu rozvoje venkova (PRV) finanční podporu pouze na vypracování projektové dokumentace, která by následně sloužila jako podklad pro vypracování žádosti o dotaci z PRV nebo jiných evropských či národních dotačních titulů.

 Není možné pořídit pouze technickou dokumentaci, vždy je třeba realizovat celý projekt. TD může být u projektů podpořených v rámci PRV, osy IV. LEADER pouze součástí projektu a to jenom v případě, je-li to uvedeno ve fichi opatření.

Je možný v rámci projektu nákup použitého repasovaného materiálu? Ke zboží by byl znalecký posudek na určení ceny.

Ne, z Programu rozvoje venkova lze financovat vždy pouze nový materiál. 

Do kdy je možné podávat žádosti o dotaci v rámci první výzvy?

Žádost o dotaci musí být podána nejpozději v pátek 5. září 2008 do 15.30 hod. Žádost podává statutární zástupce žadatele osobně v kanceláři MAS Mikulovsko. Konzultační dny, kdy je možno podávat žádosti jsou pondělí, středa a čtvrtek od 8.00 do 16.00. Mimo tuto dobu je potřeba si návštěvu předem domluvit telefonicky.