AVÍZO VÝZVY MAS MIKULOVSKO Č. 3 - IROP

 Vytvořeno: říjen 2020

Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s., IČ: 27685641 (dále jen „MAS“) vyhlašuje avízo třetí výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. 3. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu bude vyhlášena 30. 10. 2020. Základní údaje o výzvě jsou uvedeny níže (více pak v textu výzvy):  

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy ŘO IROP

53. výzva IROP – UDRŽITELNÁ DOPRAVA-INTEGROVANÉ PROJEKTY 4.1.

Název výzvy MAS

„MAS Mikulovsko-IROP-Zajištění udržitelných forem dopravy“

Číslo výzvy MAS, IROP

3

Datum vyhlášení výzvy MAS

30. 10. 2020

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

30. 10. 2020, 09:00 hod

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

30. 12. 2020, 9:00 hod

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 06. 2022

Finanční alokace výzvy

10 600 000 CZK

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

     600 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

  5 000 000 CZK

Definice oprávněných žadatelů

Obce, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované nebo zakládané obcemi

Podporované aktivity

Parkovací systémy (rekonstrukce, modernizace a výstavbu samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R jako prvků podporujících multimodalitu, Bezpečnost dopravy (rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení,

rekonstrukce, modernizace a výstavba bezbariérových komunikací pro pěší k zastávkám veřejné hromadné dopravy,

rekonstrukce, modernizace a výstavba podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší, Realizace prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy (bezpečnostní opatření realizovaná na silnici, místní komunikaci nebo dráze, veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů), Cyklodoprava (výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami)

Míra podpory

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95%, SR – 0%