AVÍZO VÝZVY MAS MIKULOVSKO Č. 2 - IROP

 Vytvořeno: říjen 2020

Místní akční skupina MAS Mikulovsko o.p.s., IČ: 27685641 (dále jen „MAS“) vyhlašuje avízo druhé výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. 2. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu bude vyhlášena 30. 10. 2020. Základní údaje o výzvě jsou uvedeny níže:  

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy ŘO IROP

62. „SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD – SC 4.1

Název výzvy MAS

„MAS Mikulovsko – IROP – Rozvoj infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb a opatření vedoucí k sociální inkluzi“.

Číslo výzvy MAS, IROP

2

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

30. 10. 2020, 9:00 hod.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

30. 10. 2020, 9:00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

30. 12. 2020, 9:00 hod.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 06. 2023

Finanční alokace výzvy

2 000 000 CZK

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

1 500 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

2 000 000 CZK

Definice oprávněných žadatelů

Nestátní neziskové organizace, Obce, Organizace zřizované nebo zakládané obcemi, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, Církve, Církevní organizace.

Podporované aktivity

Aktivita Rozvoj sociálních služeb a aktivita Rozvoj komunitních center. Nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, odborné sociální poradenství, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, pracoviště rané péče, intervenční centra, zařízení následné péče, podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby,

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kontaktní centra, terénní programy,

tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby.

Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory. Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně přípojky pro přivedení inženýrských sítí. Rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány, vybavení pro zajištění provozu zařízení.

Míra podpory

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95%, SR - 0%