AVÍZO VÝZVY MAS MIKULOVSKO Č. 1 - IROP

 Vytvořeno: říjen 2020

Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s., IČ: 27685641 (dále jen „MAS“) vyhlašuje avízo první výzvy MAS k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. 1. výzva k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu bude vyhlášena 30. 10. 2020. Základní údaje o výzvě jsou uvedeny níže (více pak v textu výzvy):  

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy ŘO IROP

68 výzva IROP- ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ-INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD-SC. 4.1

Název výzvy MAS

„MAS Mikulovsko-IROP-Rozvoj infrastruktury vzdělávání“

Číslo výzvy MAS, IROP

1

Datum a čas vyhlášení výzvy MAS

30. 10. 2020, 9:00 hod.

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

30. 10. 2020, 9:00 hod.

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

30. 12. 2020, 9:00 hod.

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30. 06. 2023

Finanční alokace výzvy

1  500 000 CZK

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

    500 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

1 500 000 CZK

Definice oprávněných žadatelů

Obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti a na realizaci vzdělávacích aktivit

Podporované aktivity

Aktivity v oblasti infrastruktury předškolního, základního, zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání:

stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí, rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č.  398/2009 Sb.), nákup pozemků a staveb (nemovitostí), pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek.

Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity:

škol podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných do školského rejstříku, všech zřizovatelů bez rozdílu (včetně mateřských škol určených pro vzdělávání dětí zaměstnanců), dětských skupin podle zákona č. 247/2014 Sb., o  poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a  o  změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č.  127/2015 Sb., služeb péče o děti do tří let věku v denním režimu (vázaná živnost) a služeb péče o dítě nad tři roky věku (do doby zahájení školní docházky) v režimu mimoškolní výchovy a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti (volná živnost, obor činnosti 72) podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, spolků zajišťujících péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).

Projekty v oblasti infrastruktury vzdělávání musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy technické a řemeslné obory).

Rekonstrukce, nákup pozemků a staveb, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek, stavební úpravy, zajištění vnitřní konektivity a připojení k internetu.

Míra podpory

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95%, SR - 0%