Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s., IČ: 27685641 (dále jen „MAS“), jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje "CLLD pro území MAS Mikulovsko na období 2014-202" vyhlašuje v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova) výzvu PRV č. 2 - MAS Mikulovsko k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na  období 2014 - 2020. Termín vyhlášení Výzvy č.2: 30.06.2021.Termín příjmu žádostí: od 01.07.2021 do 30.07.2021. Termín registrace na SZIF: 31.08.2021. Celková alokace pro 2. Výzvu: 10.809.000 Kč. Fiche: F1, F2, F3, F5, F6, F7.