Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s., IČ: 27685641 (dále také „MAS“) vyhlašuje v rámci Operačního programu Zaměstnanost výzvu č. 3 k předkládání žádostí o podporu. Výzva je zaměřena na Prioritní osu - 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.

Třetí výzva v rámci strategie „Integrovaná strategie území Místní akční skupiny Mikulovsko na období 2014-2020, programového rámce Operační program Zaměstnanost, bude vyhlášena 23. 9. 2019. Základní údaje o výzvě jsou uvedeny níže:

 

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně

vedeného místního rozvoje

Číslo výzvy, do které je MAS zařazena

03_16_047

Název výzvy MAS

MAS Mikulovsko – Sociální služby a komunitní

centra I.

Číslo výzvy MAS

B46/03_16_047/CLLD_16_02_112

Datum vyhlášení výzvy MAS

25. 3. 2019

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

24. 9. 2019, 08:00 hod

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31. 10. 2019, 12:00 hod

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

Finanční alokace výzvy

6 000 000 CZK

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

400 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

6 000 000 CZK

Definice oprávněných žadatelů

Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Nestátní neziskové organizace; Poskytovatelé sociálních služeb; Vzdělávací a poradenské instituce; Školy a školská

zařízení.

Podporované aktivity

·     A. Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených

·      B. Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení

·      C. Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb.

Míra podpory

95% - 100% dle typu žadatele