Místní akční skupina MAS Mikulovsko o.p.s., IČ: 27685641 (dále také „MAS“) vyhlašuje výzvu MAS k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost

První výzva v rámci strategie „Integrovaná strategie území Místní akční skupiny Mikulovsko na období 2014 – 2020, programového rámce Operační program Zaměstnanost, bude vyhlášena 1. 8. 2018. Základní údaje o výzvě jsou uvedeny níže: 

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Číslo výzvy, do které je MAS zařazena

03_16_047

Název výzvy MAS

Výzva MAS Mikulovsko - Prorodinná opatření - Příměstské tábory I.

Číslo výzvy MAS

605/03­_16_047/CLLD_16_02_112

Datum vyhlášení výzvy MAS

1. 8. 2018

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

1. 8. 2018, 12:00 hod

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

27. 9. 2018, 12:00 hod

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

1. 7. 2022

Finanční alokace výzvy

2 413 000 CZK

Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

400 000 CZK

Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu

1 500 000 CZK

Definice oprávněných žadatelů

Místní akční skupina (MAS), Obce, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované obcemi, Nestátní neziskové organizace, Obchodní korporace, OSVČ, Poradenské a vzdělávací instituce, Školy a školská zařízení

Podporované aktivity

·      Příměstské tábory - podpora je určena na dlouhodobé zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin, kdy institucionální vzdělávací služby nefungují a rodiče dětí jsou nuceni řešit zajištění péče o ně. Smyslem podpory je umožnit rodičům vykonávat své zaměstnání v maximální míře ve formě služeb péče o děti.

Míra podpory

85% - 100% dle typu žadatele