MAP III , Zápis z 1. jednání ŘV

 

ZÁPIS z 1. zasedání Řídícího výboru MAP III v ORP Mikulov konaného dne 22. 11. 2022, DDM Mikulov, Svobody 241/6, 692 01 Mikulov od 13:00 hod

Přítomni: dle prezenční listiny Pozdní příchod: - Omluveni: Ře d i t e l Z Š D o l n í V ě s t o n i c e – M g r . H á d e r Z b y n ě k K A P – I n g . H r u b ý J i ř í N P I – P a e D r . P e l a j o v á M i l a d a

Zasedání Řídícího výboru MAP III v ORP Mikulov (dále též jako „ŘV“) bylo zahájeno ve 13:05 hodin finančním manažerem projektu MAP Jozefem Pavlíkem (dále jako„ předsedající“). Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů ŘV konstatoval, že přítomno je 09 členů (z celkového počtu 12 členů) a výbor je tímto usnášeníschopný. Dále konstatoval, že pozvánky včetně všech projednávaných podkladů byly všem členům výboru zaslány v elektronické podobě ve lhůtě 7 dní před konáním zasedání.

Program zasedání:

1. Projednání a schválení statutu a jednacího řádu Řídícího výboru MAP III v ORP Mikulov

2. Volba předsedy ŘV

3. Základní informace o projektu MAP III v ORP Mikulov

4. Aktualizace strategického rámce výboru MAP III v ORP Mikulov, včetně doplnění tabulky investičních priorit

5. Schválení základních dokumentů: Organizační struktura MAP a Komunikační plán MAP, Statut

6. Schválení Pracovních skupin Projektu MAP Diskuze a závěr

TECHNICKÝ BOD Předsedající navrhl určit za ověřovatele zápisu pana Jozefa Pavlíka, zapisovatelem pí. Židelovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

NÁVRH USNESENÍ Č. 1/1/22: Řídící výbor MAP s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu 1. zasedání pana Jozefa Pavlíka, zapisovatelkou paní Židelovou Alenou.

Hlasování č. 1: pro 12– proti 0 – zdržel se 0 Usnesení bylo přijato

BOD Č. 2 - VOLBA PŘEDSEDY ŘV Určení způsobu volby předsedy: Předsedající konstatoval, že nestanoví-li ŘV jinak, probíhá volba předsedy veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit ŘV. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy výboru odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným členům výboru bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy výboru k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány. VOLBA PŘEDSEDY: O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž poplatném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno. Navrhování kandidátů na funkci předsedy a volba předsedy: Předsedající vyzval členy výboru k podávání návrhů na funkci předsedy. Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy paní Bc. Alžbětu Nesnídalovou, DiS.. Před hlasováním byla dána možnost členům výboru sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sdělěno.

NÁVRH USNESENÍ Č. 2/1/22: Řídící výbor MAP v o l í předsedou Řídícího výboru MAP v ORP Znojmo III Bc. Alžbětu Nesnídalovou.

Hlasování č. 2: pro 08 – proti 0 – zdržel se 1 (Nesnídalová) Usnesení bylo přijato

BOD Č. 3 - AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO RÁMCE MAP III V ORP MIKULOV, VČETNĚ DOPLNĚNÍ TABULKYINVESTIČNÍCH PRIORIT Předsedající seznámil přítomné členy ŘV podrobně s navrhovanými změnami Strategického rámce MAP.

NÁVRH USNESENÍ Č.3/1/22: Řídící výbor MAP s c h v a l u j e aktualizaci Strategického rámce MAP I I I v ORP Mikulov, včetně doplněné tabulky investičních priorit v předloženém znění. Hlasování č. 3: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0 Usnesení bylo přijato

BOD Č. 4 - SCHVÁLENÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY MAP A KOMUNIKAČNÍHO PLÁN MAP, STATUT A JEDNACÍ ŘÁD NÁVRH USNESENÍ Č. 4/1/22: Řídící výbor MAP s c h v a l u j e Organizační strukturu MAP a Komunikační plán. Statut a Jednací řád MAP v předloženém znění.

Hlasování č. 4: pro 9 – proti 0 – zdržel se

Usnesení bylo přijato

BOD Č. 4 - SCHVÁLENÍ PRACOVNÍCH SKUPIN Řídící výbor MAP s c h v a l u j e Pracovní skupiny projektu MAP.

PS 1 - PS pro financování

PS 2 - PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

 PS 3 - PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka

PS 4 - Pracovní skupina pro rovné příležitosti

PS 5 - Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytech. vzdělávání, soc. a obč. dovednostech a kar. poradenství

Hlasování č. 5: pro 9 – proti 0 – zdržel se Usnesení bylo přijato

DISKUSE Předsedající po projednání všech bodů programu ukončil v 15:45 1. zasedání Řídícího výboru MAP III v ORP Mikulov a požádal zapisovatelku o přečtení přijatých usnesení. Po zpracování zápisu bude tento dokument předložen ověřovatelům k podpisu a zveřejněn na webových stránkách projektu. Předseda Řídícího výboru: Ověřovatel zápisu: zápis vyhotoven 22.11.2022 v 16:00