Místní akční skupina Mikulovsko vyhlašuje ke dni 2. března 2009 výzvu k příjmu žádostí o finanční pomoc v rámci opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR na projekty realizované v rámci Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007-2013.

Žadatelé mohou žádosti předkládat od 1. dubna 2009 do 24. dubna 2009 v sídle MAS Mikulovsko na adrese: MAS Mikulovsko, K Vápence 69, 692 01 Mikulov a to ve dnech: pondělí, středa a čtvrtek v časech od 8.00 do 15.30 hodin. Čas pro předání žádosti je nutné domluvit předem (osobně, telefonicky). Konzultovat záměry a přípravu projektů je možné po celou dobu vyhlášení výzvy. Mimo konzultační hodiny je možné domluvit schůzku i jindy po předchozí telefonické domluvě s manažerem MAS Michalem Solaříkem, tel.: 775 905 908.

V dokumentech níže naleznete úplný text výzvy, pravidla Programu rozvoje venkova ČR včetně specifické části pro opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové, FICHE opatření, formulář žádosti, osnovu projektu, která je nedílnou přílohou každé žádosti a časový harmonogram administrace výzvy.

V této výzvě budou podpořeny projekty v rámci těchto FICHÍ:

Fiche, opatření č. 1 - Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství - prosazení místních výrobků

Fiche, opatření č. 3 - Podpora podniků a diverzifikace hospodářských činností na venkově

Podporované záměry opatření:

  1. a) zakládání a rozvoj mikropodniku
  2. c) výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny
  3. d) výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv

Fiche, opatření č. 5 - Ochrana a rozvoj přírodního, kulturního a historického dědictví regionu MAS Mikulovsko

Vysvětlení pojmů:

FICHE jsou programové dokumenty definující okruhy opatření, která budou programem podporována. Obsahují popis opatření a definice vhodných příjemců podpory, kritéria přijatelnosti záměru, výši možné dotace, kódy a specifikaci všech způsobilých výdajů, preferenční kritéria pro bodové hodnocení projektů a seznam povinných příloh každého projektu. Jestliže se rozhodnete připravit projekt a předložit k podpoře, musí Váš záměr odpovídat opatřením definovaných v některé z FICHÍ. Jednotlivé projektové FICHE naleznete na webových stránkách MAS Mikulovsko pod odkazem FICHE. Před započetím přípravy projektů si FICHE pečlivě prostudujte.

Strategický plán LEADER, zkráceně SPL, je rozvojovým dokumentem, který stručně definuje strategické cíle rozvoje regionu. Z SPL vycházejí FICHE opatření a finanční alokace na roky 2007-2013. Vaše záměry by měly odrážet cíle popsané v SPL.

Stáhněte si všechny důležité dokumenty.