MAS Mikulovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje "CLLD pro území MAS Mikulovsko na období 2014 - 2020" vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem "MAS Mikulovsko - IROP - Rozvoj infrastruktury pro dostupnost a rozvoj sociálních služeb a opatření vedoucí k sociální inkluzi". Odkaz na Obecná a Specifická pravidla výzvy ŘO IROP:  http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy