Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s., IČ: 27685641 (dále jen „MAS“), vyhlašuje v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova)  výzvu PRV č. 3 - MAS Mikulovsko k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na  období 2014 - 2020. Termín vyhlášení výzvy: 11. 04. 2022. Termín příjmu žádostí: od 11.04.2022 do 13.05.2022. Termín registrace na SZIF: 30.08.2022. Celková alokace pro 2. Výzvu: 5.477.752 Kč. Fiche: F2, F3, F6.