Co je to Strategický plán LEADER (SPL)? Jedná se o rozvojový dokument vytvořený Místní akční skupinou Mikulovsko jako podklad pro aktivity MAS Mikulovsko vedoucí k rozvoji regionu a určení předpokládané finanční podpory, která bude prostřednictvím MAS směřovat v letech 2008-2013 do regionu. Dokument je rozdělen do několika kapitol. V úvodu je analýza území a jsou zde popsána východiska pro návrh strategie. Následuje strategie, kde potenciální žadatelé o finanční podporu pro své projekty naleznou stručný popis cílů, okruhů opatření a finanční plán na období 2008-2013. V závěru je popsána struktura fungování MAS. Důležitou součástí strategie jsou FICHE (fiše) opatření, ve kterých jsou podrobně popsány okruhy projektů, které budou do roku 2013 podporovány. Ve fiších je každé opatření stručně popsáno, je v ní uvedena oblast podpory – okruh podporovaných opatření, seznam způsobilých výdajů a přehled možných žadatelů v rámci opatření. Podle zaměření FICHE jsou možnými příjemci podpory obce, neziskový sektor či podnikatelské subjekty. Dále zde najdete „Preferenční kritéria“ – obodovaná kritéria pro výběr projektů a samozřejmě také seznam povinných příloh žádostí.

FICHE a Strategický plán LEADER 2007-2013 MAS Mikulovsko jsou nejdůležitější dokumenty MAS. Jejich nastudování je nezbytné pro přípravu projektů a jejich úspěšnou finanční podporu z programu LEADER.

Místní akční skupina Mikulovsko vytvořila Strategický plán LEADER (SPL) pro programovací období 2007-2013 ve kterém vytýčila opatření k naplnění vize nastíněné v Integrované pilotní strategii, což byl předcházející dokument. K naplnění těchto opatření MAS Mikulovsko získala prostředky z rozpočtu Programu rozvoje venkova, osy IV LEADER.

 

Fiche opatření SPL MAS Mikulovsko

  • Fiche 1 – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství – prosazení místních výrobků Prostřednictvím opatření budou podpořeny projekty zaměřené na uplatnění místní zemědělské produkce na trhu. Mělo by se jednat především o zpracování místní zemědělské produkce a marketing produktů. Druhým okruhem opatření bude podpora integrované produkce a produkce potravin v kvalitě BIO.
  • Fiche 2 – Rozvoj lidských zdrojů – další odborné vzdělávání a informační činnost Svým zaměřením navazuje na předcházející FICHI a jejím cílem je zpřístupnit informace o možnostech rozvoje zemědělské produkce v regionu ve smyslu přidávání hodnoty – tedy pěstování, zpracování a marketing místní produkce. Podporována budou školení v oblasti marketingu, dále v péči o krajinu a ekologickém zemědělství, zpracování produktů.
  • Fiche 3 – Podpora podniků a diverzifikace hospodářských činností na venkově Pod tímto názvem se skrývá podpora rozvoje nezemědělského podnikání na venkově. Opatření je rozděleno na dvě podopatření, Podpora zakládání podniků a Podpora cestovního ruchu. U zakládání podniků bude možné získat podporu při vzniku firem v oblasti výroby, řemesel a služeb. Z okruhu cestovního ruchu budou podporovány projekty zvyšující nabídku a kvalitu služeb. U projektů bude posuzováno, zda daná služba již v místě existuje, aby nebyla narušována přirozená konkurence a aby opravdu docházelo k rozšiřování portfolia nabídky.
  • Fiche 4 – Obnova a rozvoj vesnic, občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko FICHE má opět dva okruhy opatření. V rámci opatření Obnova a rozvoj vesnic budou podporovány drobné infrastrukturní projekty obcí jako jsou opravy komunikací, úpravy veřejných prostranství apod. V rámci opatření Občanské vybavení a služby bude podpora směřována na obnovu občanského vybavení v obcích včetně zařízení pro spolkovou činnost a mimoškolní aktivity dětí.
  • Fiche 5 – Ochrana a rozvoj přírodního, kulturního a historického dědictví regionu MAS Mikulovsko Finanční prostředky v rámci opatření bude možné čerpat na vypracování studií obnovy a využití kulturního dědictví, stavebně-historických průzkumů a plánů regenerace památkových zón a historických zahrad, parků či stromořadí. Stejně tak bude možné získat finanční podporu na investice v dané oblasti a podporovány budou i projekty vybudování výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii a kulturu.
  • Fiche 6 – Rozvoj lidských zdrojů – další odborné vzdělávání a informační činnost v oblasti diverzifikace činností a cestovního ruchu Podporovány budou vzdělávací projekty, které umožní rozšíření podnikatelských aktivit na venkově a zkvalitnění služeb a marketingu především v oblasti cestovního ruchu. Cílem je konkurenceschopnost a udržitelnost podnikání prostřednictvím inovací a kvality. Školící programy by měly být jak pro podnikatele, tak zaměstnance.