Aktualizace SPL MAS Mikulovsko

Datum zveřejnění: 6.8.2010

Platnost aktuality do: neurčeno

MAS Mikulovsko v současné době realizuje aktualizaci Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007-2013. Jejím obsahem je aktualizace finančního plánu na roky 2007-2013, která odpovídá reálné finanční alokaci pro MAS Mikulovsko na realizaci projektů konečných žadatelů a která je asi o jednu třetinu nižší, než byl původní předpoklad SPL. Dále jsou v rámci aktualizace vytvořeny dvě nové FICHE č. 7 Rozvoj občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko a FICHE č. 8 Podpora rozvoje nabídky služeb cestovního ruchu, vinařská turistika. Tato opatření byla dříve součástí jiných FICHÍ SPL MAS Mikulovsko jako vedlejší opatření a na tato opatření nebyla čerpána podpora. Jejich vydělení usnadní realizaci těchto opatření.

V příloze aktuality je FICHE č. 7 Rozvoj občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko a Závazný výklad preferenčních kritérií, na jejichž základě jsou projekty vybírány k podpoře. Preferenční kritéria jsou jakýmsi sítem, které slouží k výběru projektů, které svým obsahem nejlépe naplňují cíle SPL a napomáhají rozvoji regionu v dané oblasti podnikání či veřejného života. Dále naleznete návrhy FICHE č. 8 Podpora rozvoje nabídky služeb cestovního ruchu, vinařská turistika
a 9 Podpora tvorby tématických tras. U těchto FICHI by měla proběhnout ještě aktualizace a preferenčních kritérií tak, aby realizované projekty v rámci těchto FICHI co nejlépe odrážely potřeby regionu stanovené ve strategických cílech SPL MAS Mikulovsko 2007 - 2013.

Dokumenty jsou zde vyvěšeny proto, aby mohly být veřejně připomínkovány. Své podněty k aktualizaci můžete zasílet na E-mail ředitele MAS Mikulovsko, Ing. Michala Solaříka:
solarik@masmikulovsko.cz.

Dokumenty k připomínkování naleznete v sekci Strategie.
Připojené soubory

Aktualita je zařazená v kategoriích: