MAP III , Strategický rámec

 STRATEGICKÝ RÁMEC Místního akčního plánu vzdělávání III v ORP Mikulov do roku 2025 Verze 1, platná ke dni: 22. 11. 2022 Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023131 Zpracovatel: MAS Mikulovsko o.p.s. Strategická část Strategický rámec MAP pro území ORP Mikulov do roku 2025 Strategický rámec MAP je strategickou částí Místního akčního vzdělávání. Jde o strategický rámec hlavních priorit. V souladu s vizí označuje 4 prioritní oblasti, v níž jsou uvedeny základní priority pro dosažení konkrétních strategických cílů. Strategický cíl je identifikován kromě priority případnou změnou, opatřením a indikátory. Projektové záměry jsou následně přirazeny k daným cílům. . Obsah Strategická část............................................................................................................... 2 Strategický rámec MAP pro území ORP Mikulov do roku 2025..................................... 2 1. Vize Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Mikulov .................................. 4 2. Popis zapojení aktérů v území.............................................................................. 6 2.1 Stručný popis realizovaných jednání a šetření ................................................. 6 2.2 Personální obsazení řídícího výboru MAP Mikulovsko .................................... 8 3. Analytická část MAP Mikulovsko.......................................................................... 9 SWOT analýzy dle aktérů .......................................................................................... 10 Závěry z dotazníkových šetření a sběru informací v území pro MAP Mikulov:........ 13 Priority a cíle a jejich vazby na opatření....................................................................... 14 Priority MAP Mikulovsko schválené řídícím výborem.............................................. 15 Vazby cílů na opatření............................................................................................... 29 1. Vize Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Mikulov Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Mikulov (MAP III v ORP Mikulov) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. Cílem projektu je navázat a dále pokračovat v úspěšném sdílení aktivit v ORP Mikulov, podpořit plánování a intervence naplánované v již vytvořeném akčním plánu. Hlavním cílem je zvýšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím výměny zkušeností a spolupráce zřizovatelů, škol a dalších aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání a neziskového sektoru v ORP Mikulov. Spolupráce je zaměřena zejména na společné projednávání, informování, vzdělávání a z toho vyplývající plánování partnerských aktivit. Cílem projektu je také ukotvení spolupráce v partnerství v rámci ORP Mikulov takovým způsobem, aby se stala nedílnou součástí běžné praxe v rámci rozvoje a podpory vzdělávání a školství. Projekt navazuje na dosažené cíle, výstupy a zkušenosti získané při řešení projektu MAP ORP Mikulov. Mezi hlavní opatření, které projekt v rámci tvorby místního akčního plánu (MAP) v podmínkách ORP Mikulov strategicky řeší, je otázka předškolního vzdělávání a péče, čtenářské a matematické gramotnosti v základním vzdělávání, rozvoje potenciálu každého žáka, inkluzivního vzdělávání a podpory dětí a žáků ohrožených školních neúspěchem. Dále se zabývá rozvojem podnikavostí a iniciativy dětí a žáků, rozvojem kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, otázkou kariérového poradenství v základních školách, problematikou digitálních a jazykových kompetencí dětí a žáků, rovným přístupem ve vzdělávání a dalšími. Existence zpracovaného MAP dle metodiky MŠMT je nutnou podmínkou pro využití finančních prostředků z OP JAK a IROP. MAP musí navazovat na KAP (krajský plán rozvoje vzdělávání), jež je zpracován jednotlivými kraji pro střední školství. Projekt řeší i společnou tvorbu/aktualizaci Strategického plánu rozvoje vzdělávání do roku 2025 ve spolupráci a za účasti všech měst a obcí, dobrovolných svazků obcí, místních akčních skupin, zřizovatelů mateřských a základních škol, mateřských a základních škol, odborné a rodičovské veřejnosti, neziskového sektoru, školských rad, vzdělávacích a kulturních center, speciálních pedagogických center a pedagogicko-psychologických poraden, středisek volného času, základních uměleckých škol a dalších subjektů z oblasti vzdělávání a školství, které vyvíjí svou činnost na území ORP Mikulov. Dle metodiky Postupy MAP III je místní akční plánování a tvorba tohoto strategického dokumentu cyklický proces realizovaný za dobu trvání projektu celkem třikrát. V roce 2018 Řídící výbor projektu projednal a schválil Strategický rámec priorit vzdělávání ORP Mikulov (Dohodu o prioritách), na základě, kterého pak byl vytvořen Akční plán do roku 2023. Dne 22. 11. 2022 Řídící výbor projektu projednal a schválil první aktualizované znění Strategického plánu rozvoje vzdělávání ORP Mikulov do roku 2025. Na tomto dokumentu se bude i nadále pracovat, aby byl přínosným dokumentem pro oblast vzdělávání na ORP Mikulov. Řídící výbor MAP Mikulovsko schválil na svém jednání 22. 11. 2022 tuto vizi: „V obvodu ORP Mikulov existuje rozvinutý otevřený vzdělávací systém, který reflektuje požadavky účastníků vzdělávání a požadavky lokálního trhu práce. Sdílení zkušeností a spolupráce všech aktérů vzdělávání, osvěta mezi rodiči a pochopení široké veřejnosti vede k rozvoji a zkvalitnění výchovy a vzdělávání. Vzdělávání je chápáno jako celoživotní proces, který podporuje iniciativu, tvořivost a vychází vstříc dlouhodobým potřebám společnosti a trhu práce. Cílem je vychovat sebevědomé jedince s uplatněním v každodenním životě.“ 2. Popis zapojení aktérů v území Postup při přípravě SR MAP pro ORP Mikulov vycházel z metodických materiálů MŠMT a postupů MAP při respektování metody komunitního plánování. Na tvorbě Strategického rámce MAP pro ORP Mikulov bylo umožněno podílet se konkrétním aktérům působícím v území, a to jak v oblasti předškolního, základního, neformálního a zájmového vzdělávání. Projekt Místního akčního plánu vzdělávání III v ORP Mikulov realizuje Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. Cílem je nastavit systém a společně plánovat a sdílet aktivity v území za účelem zlepšení spolupráce formálního a neformálního vzdělávání pro rozvoj potencionálu každého žáka. Byl sestaven řídící výbor, který plně respektuje možnost zapojení se zřizovatelů základních a mateřských škol, učitelů, zástupců neformálního a zájmového vzdělávání, zástupce Jihomoravského kraje. Vše na základě oslovení povinných zástupců. Probíhala řada osobních jednání a setkání zejména se zřizovateli, zástupci školských zařízení a organizací. 2.1 Stručný popis realizovaných jednání a šetření Přípravná fáze projektu byla zahájena již v druhém čtvrtletí roku 2022. Došlo k prvním kontaktům s aktéry ve vzdělávání na území ORP Mikulov. Jednotlivá školská zařízení poskytla souhlas se zapojením se do projektu. Souhlas potvrdili i zřizovatelé školských zařízení. První jednání řídícího výboru proběhlo 22. 11. 2022. MAPA SO ORP MIKULOV 2.2 Personální obsazení řídícího výboru MAP Mikulovsko V tabulce níže jsou uvedeny osoby, které byly zvoleny do řídícího výboru MAP Mikulovsko. Povinní zástupci MAP Příjmení Jméno Pavlík Jozef zástupce rodičů Nesnídalova Alžběta Bc. zástupce RT MAP Hasník Josef Mgr. zástupce zřizovatelů škol Háder Zbyněk Mgr., Ing. vedení škol, (ředitelé nebo vedoucí pedagogičtí pracovníci škol) - školy mateřské a základní bez rozdílu zřizovatele Pokorný Miroslav Mgr. vedení škol, (ředitelé nebo vedoucí pedagogičtí pracovníci škol) - školy mateřské a základní bez rozdílu zřizovatele Mikel Vladimír Ing. učitel Souchop Rostislav Mgr. zástupce školních družin. Klubů Židelová Alena Mgr. zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času, které působí na území daného MAP Hrubý Jiří Mgr. zástupce KAP Charvátová Ladislava Mgr. zástupce obcí, které nezřizují školu Korlaar Petra Mgr. zástupce ORP, pokud není ORP žadatelem Nepovinní zástupci MAP Pelajová Milada PaeDr. zástupce Centra podpory NPIČR 3. Analytická část MAP Mikulovsko Analytická část MAP Mikulovsko je zpracována na základě druhotných i primárních dat. Druhotná data byla použita pro analýzu, která pracovala s výsledky dotazníkového šetření MŠMT. Primární data pro detailnější a adresnější analýzu pro ORP Mikulov byla získána dotazníkovými šetřeními mezi ZŠ a MŠ. Další informace pak získal RT formou diskuzí a standardizovaných rozhovorů s relevantními aktéry vzdělávání v území. Sběr těchto informací a poznatků probíhal v průběhu projektu MAP v ORP Mikulov. Nyní bude probíhat aktualizace těchto analýz. SWOT analýzy dle aktérů A. Mateřské školky Silné stránky Slabé stránky • Pokrytí regionu ORP Mikulovsko mateřskými školkami • Silný akcent výchovy dětí v mezigeneračním dialogu a zapojování do života v obci • Uzavřenost pedagogických sborů • Nedostatečná vybavenost školek pro specifickou výuku • V některých případech nedostatečná kapacita budov • V naprosté většině MŠ absence speciální výuky (např. polytechnika, jazyková výuka, hudební výuka, apod.) • Zřizovatelé MŠ řeší pouze provoz školní budovy bez zapojení do vzdělávacího programu a směřování školky • Malá koordinovanost MŠ v regionu • Nedostatečné další vzdělávání pedagogů • Nedostatek financí Příležitosti Hrozby • Prostor pro zapojení dalších aktérů při chodu MŠ a přípravě jejího ŠVP (rodiče, zřizovatel, spolky) • Ochota vedení MŠ ke společné koordinaci činností školek v regionu • Využití EU fondů pro investice do rozvoje MŠ • Sestavení a implementace MAP • Finanční a investiční udržitelnost provozu a rozvoje MŠ • Neefektivní využití možností financování z EU fondů – nekoordinovanost mezi MŠ v regionu • Slabá podpora státu a kraje B. Základní školy a základní umělecké školy Silné stránky Slabé stránky • Dostupnost základního vzdělávání v regionu • Kvalifikovanost pedagogických sborů • Pouze formální působení školských rad • Zřizovatelé zabezpečují pouze provoz školy a v dalších věcech (výukových, koncepčních) komunikují minimálně • Absence spolupráce s lokálními zaměstnavateli • Nedostatečná kvalita i kvantita kariérního poradenství • Absence koordinace ZŠ v regionu • V některých případech nedostatečná vybavenost škol speciálními učebnami a učebními pomůckami Příležitosti Hrozby • Sestavení a implementace MAP • Využití EU fondů pro investice do vybavení škol • Ochota vzdělávat se (pedagogický sbor) • Neefektivní využití EU fondů v důsledku malé koordinace ZŠ v regionu • Nedostatek finančních prostředků pro další rozvoj škol • Nízké uplatnění absolventů v praxi (rozevírání nůžek mezi požadavky trhu práce a výsledky vzdělávání) C. Ostatní aktéři vzdělávání v území Mezi ostatní aktéry vzdělávání patří především zřizovatelé škol, dobrovolné sdružení obcí, ekologické a neziskové organizace působící v území, rodiče a rodičovská sdružení, zájmové spolky apod. Silné stránky Slabé stránky • Působnost zájmových spolků, rodičovských sdružení • Působnost CHKO Pálava v území • Region se silnými lidovými tradicemi • Dlouhodobě rozvinutá spolupráce na úrovni obcí (role zřizovatelů) • V některých obcích rozvinutá sportovní infrastruktura • Rozvinutá tradiční zájmová činnost (rybářství, dobrovolní hasiči, lidové umění, myslivost, ekologické aktivity) • Funkční Místní akční skupina Mikulovsko • Nedostatek financí • V periferních částech ORP Mikulov malý dopad spolků situovaných ve městě Mikulově • V některých obcích neexistující nebo nedostatečná infrastruktura pro vzdělávání (absence zázemí pro zájmovou činnost, sportovní činnost) • Nekoordinovanost aktérů v území • Roztříštěnost zájmů aktérů • Slabá provazba aktivit ostatních aktérů vzdělávání na potřeby společnosti (požadavky trhu práce, potřebné kompetence pro život) Příležitosti Hrozby • Ochota rodičů zapojit se do regionálního vzdělávacího systému • Možnost realizace společných projektů • Vybudování sdílené infrastruktury pro vzdělávání, výchovu, zájmovou činnost a sport • Využití EU fondů pro investice do rozvoje MŠ • Sestavení a implementace MAP • Slabá či selektivní podpora státu a kraje pro rozvoj vzdělávací, výchovné a zájmové infrastruktury • Vzájemná konkurence aktérů např. při získávání veřejných subvencí • Vzdalování se výsledků vzdělávání v území od skutečných potřeb • Úpadek regionu oproti okolním regionům Závěry z dotazníkových šetření a sběru informací v území pro MAP Mikulov: a. Absence koordinace (koordinačního článku) v rozvoji předškolního a základního vzdělávání i zájmové činnosti v ORP Mikulov. b. Potřeba dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. c. Malá propojenost vzdělávacích programů a samotného vzdělávání s požadavky lokálního trhu práce. d. Minimální zapojení dalších aktérů do směřování vzdělávání na úrovni MŠ i ZŠ (rodiče, zřizovatelé, spolky, apod.). e. Zřizovatelé škol plní pouze funkci zdroje příjmu pro provoz školy. f. Často pouze formální fungování školských rad u ZŠ. g. Absence nebo nedostatek moderních výukových prostor a pomůcek pro odborné předměty a výchovu (polytechnika, ekologie, jazyková výuka, logopedie, apod.). h. Nedostatečná kvalita a kapacita kariérního poradenství žákům na ZŠ. i. Nedostatečná vzdělávací a výchovná infrastruktura j. Aktéři v území prosazují především: 1. rozvoj infrastruktury a obnovy škol 2. podpora polytechnického vzdělávání 3. podpora digitálních kompetencí vč. konektivity škol 4. podpora kreativity žáků a sociálních kompetencí Na základě závěrů z analytické části byly stanoveny priority pro území ORP Mikulov. Priority a cíle a jejich vazby na opatření Jako základní cíl projektu můžeme definovat zlepšení kvality předškolního a základního vzdělávání v ORP Mikulov. V případě, že mluvíme o zlepšení, tak máme na mysli komplexnost. Jde hlavně o zlepšení spolupráce mezi mateřskými školami, základními školami, mezi zřizovateli, mezi školami a zřizovateli, mezi rodiči, školou a zřizovateli. Cílem je rovněž vytvoření podstatného a vhodného klimatu na školách. V tabulkách dále jsou uvedeny vazby priorit a cílů na povinná a doporučená opatření MAP Mikulovsko. Priority MAP Mikulovsko schválené řídícím výborem Priorita 1 Kvalitní a udržitelná moderní vzdělávací infrastruktura Cíl 1.1. Rekonstrukce a modernizace budov základních škol Cíl 1.2. Rekonstrukce a modernizace budov mateřských škol Cíl 1.3. Investice do vybavení mateřských a základních škol Cíl 1.4. Rekonstrukce a modernizace budov a investice do vybavení pro zájmové a neformální vzdělávání Priorita 2 Kvalitní lidské zdroje působících v lokálním vzdělávacím systému Cíl 2.1. Podpora dalšího vzdělávání pedagogů Cíl 2.2. Doplnění potřebných a chybějících profesí ve školství Priorita 3 Kooperace aktérů vzdělávání Cíl 3.1. Stanovení vhodných forem pro setkávání Cíl 3.2. Lepší schopnost komunikace a spolupráce Cíl 3.3. Rodič-škola-zřizovatel Priorita 4 Zvyšování kvality programů vzdělávání v souladu s predikovanými potřebami regionálního trhu práce Cíl 4.1. Zdokonalování vzdělávání Cíl 4.2. Tvůrčí zázemí pro vzdělávání Cíl 4.3. Atraktivní zázemí pro mimoškolní aktivity Cíl 4.4. Individuální vzdělávání Priorita 1 Kvalitní a udržitelná moderní vzdělávací infrastruktura Cíl a popis cíle 1.1. Rekonstrukce a modernizace budov základních škol Základním cílem je vytvoření prostředí pro výuku dětí a žáků Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) dle Postupů MAP Povinná opatření Čtenářská a matematická gramotnost Inkluzivní vzdělávání Doporučená opatření Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání Průřezová a volitelná opatření Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní využívání cizího jazyka Rozvoj kulturního povědomí Investice do rozvoje kapacit škol Indikátory Počet rekonstrukcí či modernizací budov Počet podpořených vzdělávacích zařízení Kapacita podporovaných zařízení Priorita 1 Kvalitní a udržitelná moderní vzdělávací infrastruktura Cíl a popis cíle 1.2. Rekonstrukce a modernizace budov, mateřské školy Základním cílem je vytvoření inspirativního prostředí pro výuku dětí (herny, zahrady) Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) dle Postupů MAP Povinná opatření Čtenářská a matematická gramotnost Inkluzivní vzdělávání Doporučená opatření Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání Průřezová a volitelná opatření Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní využívání cizího jazyka Rozvoj kulturního povědomí Investice do rozvoje kapacit škol Indikátory Počet rekonstrukcí či modernizací budov Počet podpořených vzdělávacích zařízení Kapacita podporovaných zařízení Priorita 1 Kvalitní a udržitelná moderní vzdělávací infrastruktura Cíl a popis cíle 1.3. Investice do vybavení mateřských a základních škol Základním cílem je vytvoření inspirativního prostředí pro výuku dětí (herny, učebny, zahrady) Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) dle Postupů MAP Povinná opatření Čtenářská a matematická gramotnost Inkluzivní vzdělávání Doporučení opatření Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání Průřezová a volitelná opatření Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní využívání cizího jazyka Rozvoj kulturního povědomí Investice do rozvoje kapacit škol Indikátory Počet nově vybavených či modernizovaných učeben Počet podpořených vzdělávacích zařízení Kapacita podporovaných zařízení Priorita 1 Kvalitní a udržitelná moderní vzdělávací infrastruktura Cíl a popis cíle 1.4. Rekonstrukce a modernizace budov a investice do vybavení pro zájmové a neformální vzdělávání Základním cílem je vytvoření inspirativního prostředí pro výuku všech účastníků vzdělávání v území (herny, učebny, zahrady) Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) dle Postupů MAP Povinná opatření Čtenářská a matematická gramotnost Inkluzivní vzdělávání Doporučení opatření Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání Průřezová a volitelná opatření Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní využívání cizího jazyka Rozvoj kulturního povědomí Investice do rozvoje kapacit škol Indikátory Počet podpořených vzdělávacích zařízení Kapacita podporovaných zařízení Priorita 2 Kvalitní lidské zdroje působící v lokálním vzdělávacím systému Cíl a popis cíle 2.1. Podpora dalšího vzdělávání pedagogů Zajištění rozvoje a profesního růstu pedagogických pracovníků, jejich vzdělávání, vzájemné setkávání, předávání zkušeností, příklady dobré praxe. Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) dle Postupů MAP Povinná opatření Čtenářská a matematická gramotnost Doporučení opatření Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání Průřezová a volitelná opatření Indikátory Počet absolvovaných seminářů a školení Počet lokálních setkání ke sdílení příkladů dobré praxe Priorita 2 Kvalitní lidské zdroje působící v lokálním vzdělávacím systému Cíl a popis cíle 2.2. Doplnění potřebných a chybějících profesí v lokální vzdělávací a zájmové soustavě Úspěšná škola, zájmové či jiné vzdělávací zařízení může být pouze díky kvalitnímu personálnímu obsazení. Základním cílem je dostatečný počet aktivních, vysoce kvalitních pedagogických i nepedagogických pracovníků. Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) dle Postupů MAP Povinná opatření Čtenářská a matematická gramotnost Inkluzivní vzdělávání Doporučení opatření Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání Průřezová a volitelná opatření Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní využívání cizího jazyka Rozvoj kulturního povědomí Investice do rozvoje kapacit škol Indikátory Počet personálních podpor Počet úvazků pedagogických pracovníků Počet úvazků nepedagogických pracovníků Priorita 3 Kooperace aktérů vzdělávání Cíl a popis cíle 3.1. Vytvořit a udržovat dlouhodobou platformu pro vzájemné setkávání Organizace výměny zkušeností, zlepšení vzájemné komunikace. Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) dle Postupů MAP Povinná opatření Čtenářská a matematická gramotnost Inkluzivní vzdělávání Doporučení opatření Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání Průřezová a volitelná opatření Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní využívání cizího jazyka Rozvoj kulturního povědomí Investice do rozvoje kapacit škol Indikátory Počet uskutečněných sekání určené pro všechny aktéry ve vzdělávání v území Priorita 3 Kooperace aktérů vzdělávání Cíl a popis cíle 3.2. Lepší schopnost komunikace a spolupráce Spolupráce při plánování a realizaci společných aktivit, budování a rozvoj komunikačních aktivit Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) dle Postupů MAP Povinná opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost-inkluzekvalita Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Doporučení opatření Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání Průřezová a volitelná opatření Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků Indikátory Počet vzniklých platforem pro komunikaci Priorita 3 Kooperace aktérů vzdělávání Cíl a popis cíle 3.3. Rodič-škola-zřizovatel Nastavení systému a přínosné spolupráce vedoucí k aktivní komunikaci hlavních aktérů. Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) dle Postupů MAP Povinná opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost-inkluzekvalita Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Doporučení opatření Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání Průřezová a volitelná opatření Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků Indikátory Počet škol zapojených do komunitního dění Počet nově vzniklých aktivit Priorita 4 Zvyšování kvality programů vzdělávání v souladu s predikovanými potřebami regionálního trhu práce Cíl a popis cíle 4.1. Zdokonalování vzdělávání Představení nabídky nových forem a způsobů vzdělávání, které budou pro žáky atraktivní a zároveň budou reflektovat požadavky aktérů vzdělávání v území a lokálního trhu práce. Zdokonalování by mělo být uplatněno především v oblastech inkluze, matematické a čtenářské gramotnosti. Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) dle Postupů MAP Povinná opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost-inkluzekvalita Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Doporučení opatření Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání Průřezová a volitelná opatření Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní využívání cizího jazyka Rozvoj kulturního povědomí Investice do rozvoje kapacit škol Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků Indikátory Počet škol zavádějících nové metody do výuky Počet škol, jejichž vedení se zúčastní seminářů Priorita 4 Zvyšování kvality programů vzdělávání v souladu s predikovanými potřebami regionálního trhu práce Cíl a popis cíle 4.2. Tvůrčí zázemí pro vzdělávání Vytvoření inspirativního prostředí pro vzdělávání v mateřských a základních školách se zaměřením na polytechniku a odborné předměty Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) dle Postupů MAP Povinná opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost-inkluzekvalita Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Doporučení opatření Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání Průřezová a volitelná opatření Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků Indikátory Počet hodin pro odborné předměty Počet nových prostor pro polytechniku Priorita 4 Zvyšování kvality programů vzdělávání v souladu s predikovanými potřebami regionálního trhu práce Cíl a popis cíle 4.3. Atraktivní zázemí pro mimoškolní aktivity Vytvoření inspirativního prostředí pro vzdělávání a zájmovou činnost mimo školy Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) dle Postupů MAP Povinná opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost-inkluzekvalita Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Doporučení opatření Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání Průřezová a volitelná opatření Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků Indikátory Počet vybudovaných či inovovaných prostor pro mimoškolní aktivity Priorita 4 Zvyšování kvality programů vzdělávání v souladu s predikovanými potřebami regionálního trhu práce Cíl a popis cíle 4.4. Individuální vzdělávání Stěžejním cílem je nastavení způsobu vzdělávání, aby se vzdělávání s individuálním přístupem stalo běžnou praxí. Vazba na povinná a doporučená opatření (témata) dle Postupů MAP Povinná opatření Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost-inkluzekvalita Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Doporučení opatření Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání Průřezová a volitelná opatření Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků Indikátory Počet individuálních vzdělávacích plánů Vazby cílů na opatření Strategický rámec obsahuje v souladu s metodikou tato opatření, která byla schválena řídícím výborem MAP: A. Povinná opatření: ➢ Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost-inkluze-kvalita ➢ Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání ➢ Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem B. Doporučená opatření: ➢ Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání (DT1) C. Volitelné opatření: ➢ Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků (dále jen VT1) Cíle MAP vs. Povinná, doporučená a volitelná opatření (témata) Postupů MAP se 3 úrovněmi vazby (X - slabá, XX – střední, XXX - silná) Priorita C C Cíl Povinná opatření Doporučená opatření Volitelná opatření Zvýšení kvality předškolního vzdělávání Podpora čtenářské a matematické gramotnosti Podpora inkluzivního vzdělávání Podpora polytechnického vzdělávání Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků kvalitní a udržitelná moderní vzdělávací infrastruktura 1 .1 xxx xxx xxx xx xx 1 .2 xxx xxx xxx xx xx 1 .3 xxx xxx xxx xxx xx 1 .4 xxx xxx xxx xxx xx kvalitní lidské zdroje působících v lokálním vzdělávacím systému 2 .1 xxx xxx xxx xxx xx 2 .2 xxx xxx xxx xxx xxx kooperace aktérů vzdělávání 3 .1 xxx xxx xxx xxx xxx 3 .2 xxx xxx xxx xxx xxx 3 .3 xxx xxx xxx xx xx zvyšování kvality programů vzdělávání v souladu s predikovanými potřebami regionálního trhu práce 4 .1 xxx xxx xxx xx x 4 .2 xxx xxx xxx xxx xxx 4 .3 xxx xxx xxx xx xx 4 .4 xxx xxx xxx xx xxx Příloha: Strategický rámec MAP III v ORP MIKULOV - seznam investičních priorit (2021 - 2027) Schválil řídící výbor MAP jako aktuální platnou verzi ke dni 22. 11. 2022 Za ŘV MAP III v ORP Mikulov Předsedkyně ŘV – Bc. Nesnídalová Alžběta, DiS. Bc. Alžběta Nesnídalová, Dis Digitálně podepsal Bc. Alžběta Nesnídalová, Dis Datum: 2022.11.22 21:42:20 +01'00' Název školy Zřizovatel IČ školy IZO školy RED IZO školy celkové výdaje projektu z toho předpokládané výdaje EFRR zahájení realizace ukončení realizace navýšení kapacity MŠ / novostavba MŠ3) zajištění hygienických požadavků u MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány KHS 4) stručný popis např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr dodavatele vydané stavební povolení ano/ne 1 Základní škola a mateřská škola Drnholec Městys Drnholec 70282790 107605163 600112357 Bezbariérový přístup ZŠ, MŠ Jihomoravský Mikulov Drnholec Bezbariérový přístup ZŠ, MŠ 3,000,000 2,100,000 2022 2027 NE NE NE NE 2 Základní škola a mateřská škola Drnholec Městys Drnholec 70282790 107605163 600112357 Modernizace učeben MŠ Drnholec Jihomoravský Mikulov Drnholec Modernizace učeben MŠ Drnholec 3,000,000 2,100,000 2022 2027 NE NE NE NE 3 Mateřská škola Mikulov, Habánská 82 Město Mikulov 49137051 107605201 600111971 Stavební úpravy MŠ Habánská v Mikulově -zkapacitnění Jihomoravský Mikulov Mikulov Stavební úpravy MŠ Habánská v Mikulově -zkapacitnění 14,000,000 9,800,000 2022 2027 ANO NE NE NE 4 MŠ Brod nad Dyjí Obec Brod nad Dyjí 70988668 107604485 600111440 Instalace tepelného čerpadla Jihomoravský Mikulov Brod nad Dyjí Instalace tepelného čerpadla 500,000 350,000 2022 2027 NE NE NE NE 5 MŠ Brod nad Dyjí Obec Brod nad Dyjí 70988668 107604485 600111440 Zateplení stropů Jihomoravský Mikulov Brod nad Dyjí Zateplení stropů 250,000 175,000 2022 2027 NE NE NE NE 6 MŠ Brod nad Dyjí Obec Brod nad Dyjí 70988668 107604485 600111440 Těsnění oken Jihomoravský Mikulov Brod nad Dyjí Těsnění oken 60,000 42,000 2022 2027 NE NE NE NE 7 Mateřská škola Pavlov Obec: Pavlov 75024462 107605007 600111822 Rekonstrukce školní budovy včetně kuchyně a prádelny Jihomoravský Mikulov Horní Věstice, Pavlov Rekonstrukce školní budovy včetně kuchyně a prádelny 4,000,000 2,800,000 2022 2027 NE NE NE NE 8 Mateřská škola Březí Obec Březí 08310441 181107031 691013608 Dovybavení školní zahrady mateřské školy novými herními prvky, úprava venkovního prostranství, oplocení + mlhoviště Jihomoravský Mikulov Březí Dovybavení školní zahrady mateřské školy novými herními prvky, úprava venkovního prostranství, oplocení + mlhoviště 500,000 350,000 2022 2027 ANO NE NE NE 9 Mateřská škola Mikulov, Habánská 82 Město Mikulov 49137051 107605201 600111971 Venkovní zařízení Jihomoravský Mikulov Mikulov Venkovní zařízení 1,300,000 910,000 2022 2027 NE NE NE NE Schváleno v Mikulově, 22. 11. 2022 "Řídícím výborem MAP III v ORP Mikulov"… Podpis - Předsedkyně ŘV Pozn. 1) Uveďte celkové předpokládané náklady na realizaci projektu. Podíl EFRR bude vypočten dle podílu spolufinancování z EU v daném kraji. Míra spolufinancování EFRR je maximální možná a může být ve výzvách nastavena jinak. Uvedené hodnoty neplatí pro výzvy CLLD. Výpočty EFRR v SR MAP jsou orientační a nemají vliv na hodnocení v IROP. 2) Relevantní označte křížkem (zaškrtněte). Vazba investiční priority (projektu) na daný typ projektu bude posuzována v přijatelnosti žádosti o podporu předložené do IROP, požadované musí být zaškrtnuto. 3) Referenčním dokumentem pro ověření navýšení kapacity MŠ v projektech IROP bude Rejstřík škol a školských zařízení. 4) IROP plánuje podporovat MŠ, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou hygienickou stanicí (KHS). Současně v takové MŠ může dojít i k navýšení kapacity. Předpokládaný termín realizace měsíc, rok Typ projektu 2) Stav připravenosti projektu k realizaci Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit MŠ (2021 - 2027) Číslo řádku Identifikace školy Název projektu Obec realizace Obsah projektu Výdaje projektu v Kč 1) Kraj realizace Obec s rozšířenou působností - realizace Bc. Alžběta Nesnídalová, Dis Digitálně podepsal Bc. Alžběta Nesnídalová, Dis Datum: 2022.11.22 17:12:02 +01'00' cizí jazyky přírodní vědy3) polytech. vzdělávání4) práce s digi. tech.5) 1 Základní škola a mateřská škola Drnholec Městys Drnholec 70282790 102255237 600112357 Modernizace učeben přírodních věd, ZŠ Drnholec Jihomoravský Mikulov Drnholec Modernizace učeben přírodních věd, ZŠ Drnholec 6,000,000 4,200,000 2022 2027 X X X NE NE 2 Základní škola a mateřská škola Drnholec Městys Drnholec 70282790 102255237 600112357 Bezbariérový přístup ZŠ, MŠ Jihomoravský Mikulov Drnholec Bezbariérový přístup ZŠ, MŠ 3,000,000 2,100,000 2022 2027 X X NE NE 3 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Město Mikulov 70262179 102255458 600112420 ZŠ Valtická Mikulov-detašované pracoviště Pavlovská 546/52-odborné učebny Jihomoravský Mikulov Mikulov ZŠ Valtická Mikulov-detašované pracoviště Pavlovská 546/52-odborné učebny 17,800,000 12,460,000 2022 2027 X X X X X NE NE 4 Základní škola Mikulov, Valtická 3 Město Mikulov 70262179 102255458 600112420 ZŠ Valtická Mikulov-pracoviště Valtická 3 - odborné učebny Jihomoravský Mikulov Mikulov ZŠ Valtická Mikulov-pracoviště Valtická 3 - odborné učebny 40,000,000 28,000,000 2022 2027 X X X X NE NE 5 ZS Březí Obec Březí 71007580 102255181 600112322 Odborná učebna cvičná kuchyňka Jihomoravský Mikulov Březí Odborná učebna cvičná kuchyňka 1,076,361 753,453 2022 2027 X zprac. PD 6 ZS Březí Obec Březí 71007580 102255181 600112322 Odborná učebna IT Jihomoravský Mikulov Březí Odborná učebna IT 2,073,330 1,451,331 2022 2027 X X 7 ZS Březí Obec Březí 71007580 102255181 600112322 OdbOrná učebna dílny Jihomoravský Mikulov Březí Odbarná učebna dílny 1,377,561 964,293 2022 2027 X 8 ZS Březí Obec Březí 71007580 102255181 600112322 Odborná učebna fyziky Jihomoravský Mikulov Březí Odborná učebna fyziky 1,948,605 1,364,024 2022 2027 X X 9 ZS Březí Obec Březí 71007580 102255181 600112322 Vybudování venkovní hřiště Jihomoravský Mikulov Březí Vybudování venkovní hřiště 15,000,000 10,500,000 2022 2027 X X X 10 ZŠ a MŠ Dolní Dunajovice Obec Dolní Dunajovice 75020866 102255199 600112331 ZŠ Dolní Dunajovice - Zvýšení bezpečnosti žáku I. stupně Jihomoravský Mikulov Dolní Dunajovice Zvýšení bezpečnosti žáku I. stupně 4,850,000 3,395,000 VI-22 IX-27 X x PD, rozpočet ANO 11 ZŠ a MŠ Dolní Dunajovice Obec Dolní Dunajovice 75020866 102255199 600112331 Environmentální výchova ŽŠ Dolní Dunajovice Jihomoravský Mikulov Dolní Dunajovice Environmentální výchova 495,000 346,500 VI-22 IX-27 X X X X PD, rozpočet NE 12 ZŠ a MŠ Dolní Dunajovice Obec Dolní Dunajovice 75020866 102255199 600112331 Školní jídelna s družinou a učebnami Jihomoravský Mikulov Dolní Dunajovice Školní jídelna s družinou a učebnami 86,000,000 60,200,000 VI-22 IX-27 X X X X X X PD, rozpočet ANO 13 Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, příspěvková organizace Město Mikulov 70279055 102255440 600112667 Venkovní učebna praktického vyučování Jihomoravský Mikulov Mikulov Venkovní učebna praktického vyučování 6,500,000 4,550,000 III-23 XII-23 X X X X PD zpracována ano 14 Základní škola Sedlec 101, příspěvková organizace Obec Sedlec u Mikulova 69749779 102102341 600112110 ZŠ Sedlec - Sedlec 101, 69121 Sedlec – odborné učebny Jihomoravský Mikulov Sedlec u Mikulova ZŠ Sedlec - Sedlec 101, 69121 Sedlec – odborné učebny 3,800,000 2,660,000 2022 2027 X X X X NE NE 15 Základní škola Sedlec 101, příspěvková organizace Obec Sedlec u Mikulova 69749779 102102341 600112110 ZŠ Sedlec - Sedlec 101, 69121 Sedlec – Přírodní učebna Jihomoravský Mikulov Sedlec u Mikulova ZŠ Sedlec - Sedlec 101, 69121 Sedlec – Přírodní učebna 1,000,000 700,000 2022 2027 X X X X NE NE 16 Základní škola Sedlec 101, příspěvková organizace Obec Sedlec u Mikulova 69749779 102102341 600112110 ZŠ Sedlec - zateplení šloly Jihomoravský Mikulov Sedlec u Mikulova ZŠ Sedlec - zateplení šloly 10,000,000 7,000,000 2022 2027 PD NE 17 Základní škola Sedlec 101, příspěvková organizace Obec Sedlec u Mikulova 69749779 102102341 600112110 Změna vytápění – tepelné čerpadlo Jihomoravský Mikulov Sedlec u Mikulova Změna vytápění – tepelné čerpadlo 3,000,000 2,100,000 2022 2027 x NE NE 18 Základní škola Sedlec 101, příspěvková organizace Obec Sedlec u Mikulova 69749779 102102341 600112110 Oprava tělocvičny Jihomoravský Mikulov Sedlec u Mikulova Oprava tělocvičny 2,000,000 1,400,000 2022 2027 x NE NE 19 Základní škola Dolní Věstonice Obec Dolní Věstonice 709 01 554 102255202 600112349 Podpora kvality výuky novými učebnami v ZŠ Dolní Věstonice Jihomoravský Mikulov Dolní Věstonice Podpora kvality výuky novými učebnami v ZŠ Dolní Věstonice 11,000,000 7,700,000 2022 2027 X X X X X X NE NE 20 Základní škola Dolní Věstonice Obec Dolní Věstonice 709 01 554 102255202 600112349 Vybudování víceúčelového venkovního hřiště Jihomoravský Mikulov Dolní Věstonice Vybudování víceúčelového venkovního hřiště 15,000,000 10,500,000 2022 2027 X X NE NE 21 Základní škola Dolní Věstonice Obec Dolní Věstonice 709 01 554 102255202 600112349 Rekonstrukce vytápění - automatizace Jihomoravský Mikulov Dolní Věstonice Rekonstrukce vytápění - automatizace 500,000 350,000 2022 2027 X X X X X X NE NE 22 Základní škola Novosedly Obec Novosedly 75022656 102243999 600112179 Venkovní zařízení Jihomoravský Mikulov Novosedly Venkovní zařízení 500,000 350,000 2022 2027 X X X X NE NE Schváleno v Mikulově, 22. 11. 2022 "Řídícím výborem MAP III v ORP Mikulov"… Podpis - Předsedkyně ŘV Pozn. Vybudované odborné učebny mohu být využívány i pro zájmové a neformální vzdělávání. 1) Uveďte celkové předpokládané náklady na realizaci projektu. Podíl EFRR bude vypočten dle podílu spolufinancování z EU v daném kraji. Míra spolufinancování EFRR je maximální možná a může být ve výzvách nastavena jinak. Uvedené hodnoty neplatí pro výzvy CLLD. Výpočty EFRR v SR MAP jsou orientační a nemají vliv na hodnocení v IROP. 2) Relevantní označte křížkem (zaškrtněte). Vazba investiční priority (projektu) na daný typ projektu/oblast vzdělávání bude posuzována v přijatelnosti žádosti o podporu předložené do IROP, požadované musí být zaškrtnuto. 3) a 4) Vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání: • Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk), • Člověk a jeho svět, • Matematika a její aplikace, • Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis), • Člověk a svět práce, • Umění a kultura (pouze obor Výtvarná výchova), • Průřezová témata RVP ZV: Environmentální výchova. Přírodovědné vzdělávání je zaměřené na porozumění základním přírodovědným pojmům a zákonům, na porozumění a užívání metod vědeckého zkoumání přírodních faktů (přírodních objektů, procesů, vlastností, zákonitostí). Cílem v přírodovědném vzdělávání je rozvíjet schopnosti potřebné při využívání přírodovědných vědomosti a dovednosti pro řešení konkrétních problémů. Cílem polytechnického vzdělávání je rozvíjet znalosti o technickém prostředí a pomáhat vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky, rozvoj spolupráce, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti a podporovat touhu tvořit a práci zdárně dokončit. 5) Schopnost práce s digitálními technologiemi bude podporována prostřednictvím odborných učeben pro výuku informatiky a dále pouze ve vazbě na cizí jazyk, přírodní vědy a polytechnické vzdělávání. Kolonka „práce s digi. tech.“ se zaškrtává, jestliže se v učebnách bude vyučovat ICT, programování, robotika, grafika, design apod. Pokud budete chtít koupit PC/tablety a další HW či SW do dalších podporovaných oborných učeben (přírodní vědy, polytechnika, ciz. jazyk), tak není nutné mít zaškrtnuto „práce s digi. tech.“, ale je nutné zaškrtnout příslušnou odbornou oblast. Identifikace školy Výdaje projektu v Kč 1) Předpokládaný termín realizace měsíc, rok Stav připravenosti projektu k realizaci stručný popis např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výběr dodavatele vydané stavební povolení ano/ne celkové výdaje projektu z toho předpokládané výdaje EFRR zahájení realizace ukončení realizace Kraj realizace budování zázemí družin a školních klubů Obec s rozšířenou působností - realizace Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit ZŠ (2021-2027) Číslo řádku Zřizovatel IČ školy IZO školy RED IZO školy Název projektu Obec realizace rekonstrukce učeben neúplných škol v CLLD vnitřní/venkovní zázemí pro komunitní aktivity vedoucí k sociální inkluzi konektivita Typ projektu 2) Název školy zázemí pro školní poradenské pracoviště s vazbou na podporovanou oblast Obsah projektu Bc. Alžběta Nesnídalová, Dis Digitálně podepsal Bc. Alžběta Nesnídalová, Dis Datum: 2022.11.22 17:12:24 +01'00' cizí jazyky přírodní vědy3) polytech. vzdělávání 4) práce s digitálními tech. 5) 1 DDM Mikulov Jihomoravský kraj 60575905 Podpora polytechnického vzdělávání a ICT, vybavení učebny Jihomoravský Mikulov Mikulov Podpora polytechnického vzdělávání a ICT, vybavení učebny 1,000,000 700,000 2021 2027 X X X X 2 DDM Mikulov Jihomoravský kraj 60575905 Modernizace prostor, především tělocvičny Jihomoravský Mikulov Mikulov Modernizace prostor, zejm. tělocvičny 2,000,000 1,400,000 2021 2027 X X X X 3 DDM Mikulov Jihomoravský kraj 60575905 Vybavení školní zahrady Jihomoravský Mikulov Mikulov Vybavení školní zahrady 1,500,000 1,050,000 2021 2027 X X Schváleno v Mikulově, 22. 11. 2022 "Řídícím výborem MAP III v ORP Mikulov"… Podpis - Předsedkyně ŘV Pozn. Tato aktivita v IROP nebude určena pro potřeby škol a ani školních družin či klubů. Investice škol do zájmového a neformálního vzdělávání mohou být realizovány prostřednictvím aktivity škol (ZŠ či SŠ, SŠ/VOŠ, konzervatoří). 1) Uveďte celkové předpokládané náklady na realizaci projektu. Podíl EFRR bude vypočten dle podílu spolufinancování z EU v daném kraji. Míra spolufinancování EFRR je maximální možná a může být ve výzvách nastavena jinak. Uvedené hodnoty neplatí pro výzvy CLLD. Výpočty EFRR v SR MAP jsou orientační a nemají vliv na hodnocení v IROP. 2) Relevantní označte křížkem (zaškrtněte). Vazba investiční priority (projektu) na daný typ projektu/oblast vzdělávání bude posuzována v přijatelnosti žádosti o podporu předložené do IROP, požadované musí být zaškrtnuto. 3) a 4) Vzdělávací oblasti a obory Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání: • Jazyk a jazyková komunikace (Cizí jazyk, Další cizí jazyk), • Člověk a jeho svět, • Matematika a její aplikace, • Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis), • Člověk a svět práce, • Umění a kultura (pouze obor Výtvarná výchova), • Průřezová témata RVP ZV: Environmentální výchova. Přírodovědné vzdělávání je zaměřené na porozumění základním přírodovědným pojmům a zákonům, na porozumění a užívání metod vědeckého zkoumání přírodních faktů (přírodních objektů, procesů, vlastností, zákonitostí). Cílem v přírodovědném vzdělávání je rozvíjet schopnosti potřebné při využívání přírodovědných vědomosti a dovednosti pro řešení konkrétních problémů. Cílem polytechnického vzdělávání je rozvíjet znalosti o technickém prostředí a pomáhat vytvářet a fixovat správné pracovní postupy a návyky, rozvoj spolupráce, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti a podporovat touhu tvořit a práci zdárně dokončit. 5) Schopnost práce s digitálními technologiemi bude podporována prostřednictvím odborných učeben pro výuku informatiky a dále pouze ve vazbě na cizí jazyk, přírodní vědy a polytechnické vzdělávání. Kolonka „práce s digi. tech.“ se zaškrtává, jestliže se v učebnách bude vyučovat ICT, programování, robotika, grafika, design apod. Pokud budete chtít koupit PC/tablety a další HW či SW do dalších podporovaných oborných učeben (přírodní vědy, polytechnika, ciz. jazyk), tak není nutné mít zaškrtnuto „práce s digi. tech.“, ale je nutné zaškrtnout příslušnou odbornou oblast. Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury pro zájmové, neformální vzdělávání a celoživotní učení (2021-2027) Identifikace organizace (školského/vzdělávacího zařízení) Název projektu Obec realizace Obsah projektu Výdaje projektu v Kč 1) Předpokládaný termín realizace měsíc, rok stručný popis, např. zpracovaná PD, zajištěné výkupy, výber dodavatele vydané stavební povolení ano/ne Číslo řádku Stav připravenosti projektu k realizaci Název organizace Zřizovatel (název) Typ projektu 2) s vazbou na podporovanou oblast IČ organizace celkové výdaje projektu z toho předpokládané výdaje EFRR zahájení realizace ukončení realizace Kraj realizace Obec s rozšířenou působností - realizace Bc. Alžběta Nesnídalová, Dis Digitálně podepsal Bc. Alžběta Nesnídalová, Dis Datum: 2022.11.22 17:12:41 +01'00' Pokyny, informace k tabulkám Sloupec Výdaje projektu - celkové výdaje projektu Investiční záměr předložený do výzvy IROP nebude moci být předložen na částku vyšší, než bude částka zde uvedená. Sloupec Výdaje projektu - z toho předpokládané výdaje EFRR Vyplňujte bez ohledu na očekávaný zdroj financování. Předpokládané výdaje EFRR jsou závislé na míře spolufinancování v jednotlivých regionech: Kraj Typ regionu Podíl EFRR Praha více rozvinutý 40 % Jihočeský přechodový 70 % Jihomoravský přechodový 70 % Plzeňský přechodový 70 % Středočeský přechodový 70 % Vysočina přechodový 70 % Karlovarský méně rozvinutý 85 % Královéhradecký méně rozvinutý 85 % Liberecký méně rozvinutý 85 % Moravskoslezský méně rozvinutý 85 % Pardubický méně rozvinutý 85 % Zlínský méně rozvinutý 85 % Olomoucký méně rozvinutý 85 % Ústecký méně rozvinutý 85 % Označení relevantních políček "Typ projektu" Ve sloupcích tabulky, které se týkají typu projektu (resp. jeho zaměření/podporovaných oblastí) je třeba vždy označit křížkem (zaškrtnout) relevantní políčko. V případě, že nebude zaškrtnuto relevantní pole, nebude možné v dané oblasti v IROP projekt realizovat (žádost o podporu neprojde hodnocením přijatelnosti). Oblastí může být zakřížkováno více podle zaměření projektu. Je třeba věnovat pozornost poznámkám pod tabulkami a upřesnění ve vazbě na některé typy/zaměření projektů. Základní umělecké školy (ZUŠ) V případě, že je plánováno žádat o podporu investičního záměru do IROP, je třeba uvést záměr ZUŠ na listě "zájmové, neformální, celoživotní učení " Formát odevzdávání tabulek Tabulky je třeba odevzdávat ve formátu pdf opatřené podpisem oprávněné osoby a současně ve formátu xls (tento formát bez el.podpisu). Obsah obou formátů musí být totožný. Předávání tabulek Vyplněné tabulky investičních priorit se stávají součástí Strategického rámce MAP do roku 2025 v daném území. Schválený/aktualizovaný Strategický rámec MAP (SR MAP) je zaslán sekretariátu Regionální stálé konference.