MAP III , Řídící výbor, Statut

 

STATUT Řídícího výboru projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v ORP Mikulov III Článek I - Úvodní ustanovení 1. Řídící výbor (dále jen „ŘV“) je zřízen v návaznosti na rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace, číslo rozhodnutí 20_082/0023131, ze dne 23.09.2022, č.j. MSMT-16993/2022-5, v rámci Výzvy 02_20_082 Akční plánování v území, tematického cíle 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení, investiční priorita 1, prioritní osa 3, a zejm. na přílohu – Postupy MAP III Metodika tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání, ve znění účinném ke dni schválení tohoto statutu . 2. ŘV je zřízen na dobu realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání III v ORP Mikulov (dále jen „MAP III“) a je vrcholným orgánem MAP III. 3. ŘV je hlavním pracovním orgánem MAP III a je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících vzdělávání ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov. 4. ŘV vzniká schválením statutu a seznamu zakládajících členů. Článek II - Složení řídícího výboru 1. Účast zástupců jednotlivých subjektů v ŘV reprezentativně odpovídá partnerství v projektu MAP III. 2. Zakládajícími členy ŘV jsou zástupci těchto subjektů a skupin: a) povinní zástupci: • zástupce realizačního týmu MAP III, • zástupci zřizovatelů škol, • vedení škol, • učitelé, • zástupci ze školních družin,školních klubů, • zástupci ze základních uměleckých škol, • zástupci organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času, • zástupce krajského akčního plánu, • zástupce rodičů, • zástupce obcí, které nezřizují školu, ale děti a žáci z těchto obcí navštěvují školy v území MAP III, • zástupce ITI, • zástupce MAS, b) nepovinní zástupci: • zástupce NPI • vedoucí pracovních skupin projektu MAP III, • odborník v oblasti rovných příležitostí. 3. V případě, že v průběhu realizace projektu MAP III zanikne členství nepovinného člena ŘV, není nezbytné, aby vždy byl nahrazen členem novým; v takovém případě není třeba schvalovat změnutohoto statutu a ŘV pokračuje ve složení bez tohoto nepovinného člena. 4. Zakládající členové mají hlasovací právo. Člen ŘV se může pro zasedání ŘV dát zastupovat zástupcem, který oprávnění prokazuje pověřením; takovým zástupcem může být i jiný člen ŘV. 5. V průběhu realizace projektu MAP III může kterýkoliv člen ŘV podat návrh na přijetí zástupce dalšího subjektu či skupiny za člena ŘV, o kterém pak ŘV hlasuje. Ke schválení návrhu je zapotřebínadpoloviční většiny hlasů přítomných členů ŘV [v případě korespondenčního jednání (per rollam)platí o schválení návrhu pravidla pro toto korespondenční jednání daná jednacím řádem]. Nově přijatý člen ŘV má hlasovací právo. 6. ŘV si volí svého předsedu a místopředsedu, kdy místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti. Ke zvolení předsedy a místopředsedy je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů ŘV. V případě nepřítomnosti předsedy i místopředsedy stojí v čele ŘV předsedou pověřený člen ŘV. 7. Členství v ŘV zaniká: a) vzdáním se funkce člena ŘV písemným prohlášením; členství zaniká dnem doručení,pokud není v prohlášení uveden den pozdější, b) odvoláním z funkce člena ŘV, c) úmrtím člena ŘV, d) ukončením činnosti ŘV. 8. Člen ŘV může být odvolán v případě, že: a) ukončí činnost v organizaci,za kterou byl nominován do ŘV, b) organizace, za kterou byl členem ŘV nominován, podá podnět k jeho odvolání, c) člen ŘV ani jeho písemně pověřený zástupce se nezúčastní dvou po sobě jdoucíchzasedání ŘV; d) z důvodů hodných zvláštního zřetele na návrh předsedy ŘV. 9. V případě zániku členství v ŘV sdělí předseda nebo hlavní manažer projektu MAP III tuto skutečnostpříslušné organizaci a zároveň ji požádá, aby do 15 dnů nominovala svého nového zástupce. O přijetí za člena ŘV následně hlasuje. Ke schválení je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů ŘV [v případě korespondenčního jednání (per rollam) platí o schválení návrhu pravidla pro toto korespondenční jednání daná jednacím řádem]. Nově přijatý člen má hlasovací právo. Článek III - Působnost a kompetence řídícího výboru 1. Role ŘV je spjata s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním dokumentace MAP III. 2. Na svém ustavujícím zasedání ŘV projednává a schvaluje svůj statut a jednací řád. Ke schválení těchto dokumentů je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech členů ŘV. Ke schválení dodatku statutu nebo změny jednacího řádu je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů všech členů ŘV. Na ustavujícím zasedání ŘV rovněž hlasuje o schválení seznamu zakládajících členů ŘV a na toto hlasování se vztahují stejná pravidla jako pro schválení statutu a jednacího řádu. 3. ŘV při přípravě a realizaci MAP III: a) navrhuje a schvaluje dodatky svého statutu a změny jednacího řádu, b) může vytvářet a rušit pracovní skupiny a rozhoduje o jejich zaměření, c) projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP III, d) projednává a schvaluje dokumenty vytvářené v rámci projektu MAP III, u nichž je to metodikou projektu vyžadováno, e) podílí se na řádné realizaci projektu, projednává a schvaluje opatření pro zabezpečenířádné realizace projektu MAP III, Článek IV - Zasedání řídícího výboru 1. ŘV zasedá dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. 2. Ustavující zasedání ŘV svolává zástupce realizačního týmu projektu MAP III. 3. Podrobnosti průběhu zasedání, hlasování jsou upraveny v jednacím řádu. Článek V - Postavení, práva a povinnosti členů řídícího výboru 1. Předseda, vedle působnosti člena ŘV: a) odpovídá za činnost ŘV, b) odpovídá za výkon činností nezbytných pro práci ŘV, c) navrhuje program, svolává a řídí zasedání ŘV, d) zastupuje ŘV navenek, e) zajišťuje plnění usnesení ŘV, f) odpovídá za dodržování pravidel obsažených ve statutu a jednacím řádu členy ŘV nebo jejich pověřenými zástupci, g) v průběhu realizace projektu schvaluje na návrh realizačního týmu projektu MAP III členy a vedoucí pracovních skupin, h) rozhoduje o účasti odborných pracovníků a hostů na zasedání ŘV. 2. Člen ŘV: a) účastní se osobně zasedání, aktivně se podílí na práci ŘV a plní úkoly vyplývající z přijatých usnesení, b) předkládá návrhy k projednání, c) může se dát na zasedání ŘV zastupovat dle čl. II odst. 4, současně oznámí tuto skutečnost předsedovi nebo manažerovi projektu MAP III nejpozději den před zasedáním, d) v případě střetu zájmů oznámí tuto skutečnost předsedovi před zahájením zasedání, e) zachovává mlčenlivost o závažných skutečnostech, nikoliv obecného rázu, o kterých se dozví v rámci výkonu své funkce člena ŘV, f) navrhuje předsedovi přizvání odborných pracovníků či jiných hostů k určitým bodům nebocelému jednání ŘV. 3. Práva a povinnosti člena ŘV se vztahují i na jeho pověřeného zástupce Článek VI - Organizační zajištění činnosti řídícího výboru 1. Administrativní a organizační činnost ŘV zabezpečují členové realizačního týmu MAP III. 2. Zajišťují zejména: a) organizační zajištění zasedání ŘV, přípravu programu zasedání, b) shromažďování materiálů a informací potřebných pro činnost ŘV, c) přípravu podkladů pro zasedání ŘV, d) zpracování zápisů ze zasedání ŘV, e) informovanost ŘV o výsledcích realizace předchozích usnesení přijatých ŘV, f) zveřejnění výstupů ze zasedání určených ŘV ke zveřejnění, g) vedení evidence dokumentů souvisejících s činností ŘV. Článek VII - Pracovní skupiny 1. Pracovní skupiny jsou zřízeny pro řešení jednotlivých tematických oblastí projektu MAP III. 2. Pracovní skupiny jsou součástí organizační struktury projektu MAP III a tuto organizační strukturu schvaluje v rámci ustavujícího zasedání ŘV; vedoucí těchto pracovních skupin jsou rovněž zakládajícími členy ŘV. 3. V průběhu realizace projektu MAP III rozhoduje ŘV o počtu a zaměření pracovních skupin. V čele pracovní skupiny je vedoucí, který odpovídá za činnost pracovní skupiny. Vedoucího pracovní skupiny a členy pracovní skupiny pak schvaluje předseda ŘV. Členem ŘV se pak vedoucí pracovní skupiny stává na základě schválení ŘV, pro schválení platí pravidla o hlasování dle čl. II odst. 5 a 9. Článek VIII Závěrečná ustanovení 1. Tento statut nabývá účinnosti jeho schválením ŘV. 2. Zasedání a jednání ŘV se řídí schváleným jednacím řádem, kterým je přílohou tohoto statutu. 3. Tento statut byl schválen ŘV dne 22. 11. 2022.