Strategie 2007-2013

23.4.2013 AKTUÁLNĚ PLATNÉ STRATEGICKĚ DOKUMENTY

Zde najdete ke stažení aktuální platné strategické dokumenty MAS Mikulovsko o.p.s.

Dokument Platný od Poznámka

Strategický plán LEADER MAS Mikulovsko 2007-2013

20.08.2010 Aktualizace 2010

Fiche 1: Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství - prosazení místních výrobků

23.04.2013 platná od 19.kola

Fiche 2: Rozvoj lidských zdrojů - další odborné vzdělávání a informační činnost

20.08.2010 Verze z roku 2009 - Fiche již nebude aktualizována

Fiche 3: Podpora podniků a diverzifikace hospodářských činností na venkově

23.04.2013 platná od 19.kola

Fiche 4: Obnova a rozvoj vesnic, občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko

23.04.2013 platná od 19.kola

Fiche 5: Ochrana a rozvoj přírodního, kulturního a historického dědictví regionu MAS Mikulovsko

23.04.2013 platná od 19.kola

Fiche 6: Rozvoj lidských zdrojů - další odborné vzdělávání a informační činnost v oblasti diverzifikace činností a CR

20.08.2010 Verze z roku 2009 - Fiche již nebude aktualizována

Fiche 7: Rozvoj občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko

23.04.2013 platná od 19.kola

Fiche 8: Podpora rozvoje nabídky služeb cestovního ruchu, vinařská turistika

23.04.2013 platná od 19.kola

Fiche 9: Podpora tvorby tématických tras

23.04.2013 platná od 19.kola

1.10.2010 Aktualizace SPL - srpen 2010

V sprnu 2010 proběhla aktualizace Strategickéhom plánu LEADER MAS Mikulovsko 2007-2013. Aktualizována byla kapitola 6.4 Finanční plán a to jako reakce na výši skutečné alokace, kterou MAS v minulých letech obdržela a předpokladu pro roky 2011 - 2013. Dále v návaznosti na vyhodnocení čerpání z jednotlivých opatření a Fichí SPL byla v rámci této aktualizace upravena Fiche č.3 Podpora podniků a diverzifikace hospodářských činností na venkově a byli přidány tři nové Fiche.
Fiche 7: Rozvoj občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko
Fiche 8: Podpora rozvoje nabídky služeb cestovního ruchu, vinařská turistika
Fiche 9: Podpora tvorby tématických tras
První výzva, ve které bude zařazena jedna z nových fichí bude výzva č.3/2010 a bude se jednat o Fichi č.7 - Podpora rozvoje nabídky služeb cestovního ruchu, vinařská turistika. Čerpání z Fichí č.8 a č.9 se pak předpokládá nejdříve z výzev roku 2011

2.1.2007 Strategický plán Leader 2007-2013

Co je to Strategický plán LEADER (SPL)? Jedná se o rozvojový dokument vytvořený Místní akční skupinou Mikulovsko jako podklad pro aktivity MAS Mikulovsko vedoucí k rozvoji regionu a určení předpokládané finanční podpory, která bude prostřednictvím MAS směřovat v letech 2008-2013 do regionu. Dokument je rozdělen do několika kapitol. V úvodu je analýza území a jsou zde popsána východiska pro návrh strategie. Následuje strategie, kde potenciální žadatelé o finanční podporu pro své projekty naleznou stručný popis cílů, okruhů opatření a finanční plán na období 2008-2013. V závěru je popsána struktura fungování MAS. Důležitou součástí strategie jsou FICHE (fiše) opatření, ve kterých jsou podrobně popsány okruhy projektů, které budou do roku 2013 podporovány. Ve fiších je každé opatření stručně popsáno, je v ní uvedena oblast podpory – okruh podporovaných opatření, seznam způsobilých výdajů a přehled možných žadatelů v rámci opatření. Podle zaměření FICHE jsou možnými příjemci podpory obce, neziskový sektor či podnikatelské subjekty. Dále zde najdete „Preferenční kritéria“ – obodovaná kritéria pro výběr projektů a samozřejmě také seznam povinných příloh žádostí.
FICHE a Strategický plán LEADER 2007-2013 MAS Mikulovsko jsou nejdůležitější dokumenty MAS. Jejich nastudování je nezbytné pro přípravu projektů a jejich úspěšnou finanční podporu z programu LEADER.
Místní akční skupina Mikulovsko vytvořila Strategický plán LEADER (SPL) pro programovací období 2007-2013 ve kterém vytýčila opatření k naplnění vize nastíněné v Integrované pilotní strategii, což byl předcházející dokument. K naplnění těchto opatření MAS Mikulovsko získala prostředky z rozpočtu Programu rozvoje venkova, osy IV LEADER.

1.1.2007 Integrovaná pilotní strategie MAS Mikulovsko

V rámci projektu "Metoda LEADER v MAS Mikulovsko" byla vytvořena integrovaná pilotní strategie na téma Obnova a uchování přírodního a kulturního dědictví Mikulovska."
Strategie obnovy a uchování přírodního a kulturního dědictví klade za cíl zlepšovat kvalitu života a potenciál cestovního ruchu v regionu MAS. Hlavním nástrojem této strategie je podpora projektů zaměřených na rozvoj a ochranu přírodního a kulturního bohatství Mikulovska, jakožto společného a nedělitelného fondu, nezbytného k rozvoji moderních forem hospodaření v krajině a vytvoření podmínek pro kvalitní život příštích generací obyvatelů regionu MAS.

Strategická vize je rozdělena do tří specifických cílů opatření:
  • Ochrana přírody a přírodních památek, revitalizace krajiny a rozvoj integrovaného a ekologického zemědělství jako základ dlouhodobě udržitelného rozvoje
  • Péče o kulturu, památky a tradice jako předpoklad ke zkvalitnění života v regionu MAS a pro rozvoj šetrného cestovního ruchu
  • Infrastruktura a marketing cestovního ruchu v regionu MAS, podpora budování informačních sítí a vzdělávání obyvatelstva v cestovním ruchu, podpora drobného podnikání a služeb v cestovním ruchu a agroturistice.