Vyúčtování projektu, Žádost o proplacení výdajů projektuDotace na projekt se poskytuje na základě Žádosti o proplacení, jejíž součástí je příslušná dokumentace (přílohy) dle podmínek jednotlivých Fichí. To znamená, že k žádosti o proplacení jsou jak společné přílohy pro všechny opatření, tak specifické dle toho, jedná-li se o projekt opravy veřejné komunikace, kterou provedla obec, nebo podnikatelský, který má jiné přílohy. Seznam všech příloh k žádosti o proplacení naleznete ve formuláři příslušné žádosti po té, kdy na straně A1 formuláře zatrhnete políčko Opatření: IV.1.2 - Realizace místní rozvojové strategie, na straně A3, která se zobrazí, doplníte registrační číslo MAS: 07/002/41100/562/000096 a v kolonce Údaje o Fichi doplníte číslo Hlavního, případně Vedlejšího opatření. Čísla opatření se shodují s čísly opatření uvedenými ve FICHI, dle které jste připravovali svoji žádost o dotaci. Jakmile toto provedete, rozbalí se vám úplný formulář žádosti o proplacení, který budete odevzdávat po skončení projektu. Jeho součástí je také seznam povinných příloh a další náležitosti, které je potřeba doplnit. Formulář Žádosti o proplacení si prostudujte již před započetím realizace projektu.

Postup po shromáždění všech podkladů a příloh pro předložení žádosti

Žádost o proplacení nejprve předkládá příjemce dotace na MAS Mikulovsko, kde je zkontrolována jak její správnost, tak také jestli má žadatel všechny přílohy. Kontrola se provádí dle kontrolního listu (seznamu příloh, který je v žádosti o proplacení). V případě kladného výsledku kontroly dokumentace místní akční skupinou je formulář Žádosti o proplacení potvrzen pracovníkem MAS a teprve poté může příjemce dotace předložit Žádost na příslušné RO SZIF v Brně, Kotlářská 53.

Následně příjemce dotace předkládá a podepisuje Žádost o proplacení před pracovníkem RO SZIF Brno osobně i s dokladem o kontrole MAS (v případě právnických osob předkládá Žádost prostřednictvím jejich statutárního orgánu v souladu se stanoveným způsobem právoplatného jednání a podepisování za příslušnou právnickou osobu) nebo prostřednictvím zmocněného zástupce/zástupců. Zmocnění se provádí pomocí ověřené plné moci k danému úkonu.


V rámci kontroly Žádosti o proplacení včetně příloh prováděné při jejím předložení, může RO SZIF uložit lhůtu pro doplnění chybějící dokumentace k Žádosti o proplacení, a to maximálně 14 kalendářních dnů. Nedojde-li k odstranění závad Žádosti o proplacení ve stanovené lhůtě, považuje se Žádost o proplacení uplynutím této lhůty automaticky za chybnou a z tohoto důvodu také bude ukončena administrace Žádosti o dotaci.

Překročení rozpočtu projektu

Jestliže příjemce dotace překročí původně plánovaný rozpočet projektu a předloží-li k proplacení účetní/daňové doklady, jejichž konečný součet překročí Dohodou přiznanou výši dotace, nebude finanční částka nad rámec přiznané dotace proplacena (nelze finanční částku nad rámec přiznané dotace započítat do způsobilých výdajů). Postup viz Změny v projektech.

Žádost o proplacení musí být založena na skutečně prokázaných způsobilých výdajích; K.

Dodržení termínu předložení Žádosti o proplacení

Termín předložení Žádosti o proplacení každý žadatel udává již v Žádosti o dotaci a také v časovém harmonogramu, který je součástí Osnovy projektu a je uveden také v Dohodě mezi příjemcem podpory a SZIF. Tento termín je potřeba dodržet a Žádost o proplacení začít chystat včas. Jestliže se stane, že není možné Žádost v daném termínu předložit, musí žadatel podat hlášení o změně projektu – termínu předložení Žádosti o proplacení. Postup viz Změny v projektech.

V případě, že je Žádost o proplacení předložena před smluvním termínem, je na ni pohlíženo, jako by byla předložena v termínu uvedeném v Dohodě.

19.3.2015 Žádost o proplacení výdajů - 8. kolo příjmu žádostí o dotacizobrazit dokument
19.3.2015 Žádost o proplacení výdajů - 7. kolo příjmu žádostí o dotacizobrazit dokument
19.3.2015 Žádost o proplacení výdajů - 6. kolo příjmu žádostí o dotacizobrazit dokument
19.3.2015 Žádost o proplacení výdajů - 5. kolo příjmu žádostí o dotacizobrazit dokument