Změny v projektu v průběhu jeho realizaceV zásadě je možné provádět úpravy a změny projektu v průběhu jeho realizace. Platí sice, že čím lépe je projekt připraven a čím méně změn musí žadatel v jeho průběhu provádět, tím lépe. Avšak vždy se mohou vyskytnout nepředpokládatelné skutečnosti, které mohou vyvolat například vícepráce při stavbě, nebo se v průběhu realizace projektu ukáže, že projekt měl chybně nastavené  parametry a je potřeba je upravit.

Změny projektu mohou být pouze takové, které dodrží obsah projektu a nezasáhnou zpětně do jeho bodového hodnocení. To znamená, že jestliže projekt získal bodové hodnocení například za výsadbu zeleně, není možné ji z projektu vypustit, nebo nahradit například instalací stojanu na kola, který naopak plánovaný nebyl a hodil by se.

Postup Změn v projektech je ošetřen Pravidly programu rozvoje venkova následovně:


a) Změny, které nelze provést bez předchozího souhlasu RO SZIF (tj. žadatel/příjemce dotace musí nejprve podat Hlášení o změnách a nemůže změny realizovat, dokud nezíská souhlas RO SZIF):

 • zásadní změny technických parametrů projektu (zejména změna účelu využívání projektu, změna kapacity, změna kategorie nebo počtu hospodářských zvířat apod.) (dle údajů uvedených v kapitole „Technické řešení projektu", ve stavebním povolení nebo ohlášení stavby); C,
 • změna místa realizace projektu; C,
 • změna žadatele/příjemce dotace/vlastnictví majetku, který je předmětem dotace (kromě dědického řízení).

V těchto případech RO SZIF vždy posoudí, zda budou i po provedení změny splněny veškeré podmínky vyplývající ze specifické části Pravidel a Žádosti; C,

 • pronájem předmětu projektu dalšímu subjektu, pokud není ve Specifické části upraveno jinak; C,
 • přidávání/odstranění položek způsobilých výdajů; K.


b) Změny, které nelze provést bez souhlasu RO SZIF (tj. žadatel/příjemce dotace může změnu nejprve provést a pak teprve žádat o souhlas prostřednictvím vyplněného formuláře Hlášení o změnách):

 • změna způsobu realizování projektu dodavatelsky na formu věcného plnění a obráceně; C,
 • snížení celkových způsobilých výdajů nebo způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, o více než 20 %; B,
 • změny částek mezi jednotlivými kódy navýšením/snížením o více než 20 %; B,
 • změny v časovém harmonogramu projektu - změna termínu předložení Žádosti o proplacení musí být oznámena nejpozději ve smluvně stanoveném datu předložení Žádosti o proplacení; C.

 
c) Ostatní změny, které lze provést bez souhlasu RO SZIF, ale žadatel/příjemce dotace je povinen změnu oznámit příslušnému RO SZIF na předepsaném formuláři Hlášení o změnách, a to nejpozději v den předložení Žádosti o proplacení. 
 
Tyto změny musí respektovat nastavené limity v Pravidlech a dále max. výši dotace uvedené v Dohodě. (např. změny v technickém řešení projektu, které nejsou zásadního charakteru a jsou v souladu se stavebním řízením, změna účtu, změna trvalého bydliště/sídla žadatele/příjemce dotace, změna statutárního orgánu, apod.); D, jinak A.

d) Změny, které lze provést bez souhlasu RO SZIF, ale příjemce dotace je povinen je zaznamenat na formuláři Žádosti o proplacení:

 • změny celkových výdajů na projekt,
 • změny celkových způsobilých výdajů, které nepřesáhnou limit 20 %; A,
 • změny částek mezi jednotlivými kódy, které nepřesahují limit 20 %; A,


Tyto změny musí respektovat nastavené limity v Pravidlech a dále max. výši dotace uvedenou v Dohodě.

 

 

Písmena „A, B, C, D" vyjadřují kategorii sankce za nedodržení popsaného postupu. Za každou podmínkou, která stanovuje žadateli povinnost, je uvedena kategorie sankce za porušení/nedodržení této povinnosti, a to příslušným písmenem.

 • A: o 10 % částky dotace po přezkoumání způsobilosti Žádosti o proplacení
 • B: o 50 % částky dotace po přezkoumání způsobilosti Žádosti o proplacení
 • C: o 100 % částky dotace po přezkoumání způsobilosti Žádosti o proplacení (před proplacením finančních prostředků na účet příjemce dotace se jedná o ukončení administrace Žádosti, po proplacení finančních prostředků na účet příjemce dotace se jedná o vymáhání dlužné částky)
 • D: splnění nápravného opatření uloženého ze strany SZIF

Písmeno K vyjadřuje korekci při nedodržení rozpočtu, která se zjistí při závěrečné administraci Žádosti o proplacení dotace. Rozdíl nesmí být více než 3%.(podrobněji viz kapitola 14 Pravidel).
 
Hlášení o změnách žadatel nejprve nechá zkontrolovat a schválit zástupci MAS, poté Hlášení podává osobně na příslušném RO SZIF, nebo je zasílá poštou. V případě zasílání poštou je nutné zasílat formulář pouze doporučeně, s úředně ověřeným podpisem žadatele/příjemce dotace, a zároveň nejpozději 11. pracovní den před stanoveným termínem předložení Žádosti o proplacení.

Výsledek schvalovacího řízení je RO SZIF povinen oznámit žadateli/příjemci dotace nejpozději do 60-ti kalendářních dnů od data obdržení Hlášení o změnách; v případě nedodržení termínu, oznámí do tohoto termínu RO SZIF žadateli/příjemci dotace důvod zdržení.

V případě úmrtí příjemce dotace – fyzické osoby, je každý účastník dědického řízení po příjemci dotace, příp. správce tohoto dědictví, povinen nahlásit písemně (formou dopisu nebo Hlášení o změnách) skutečnost úmrtí příjemce dotace příslušnému RO SZIF. Po ukončení dědického řízení je případný nový nabyvatel části nebo celého dědictví po příjemci dotace povinen sdělit písemně formou Hlášení o změnách způsob dalšího nakládání s předmětem dotace nebo s jím zděděnou jeho částí. Předmět dotace lze s předchozím písemným souhlasem SZIF postoupit třetí osobě, která je způsobilá a splňuje podmínky poskytnutí dotace v rámci PRV.

 

Stáhněte si formulář Hlášení změn projektu.

19.3.2015 Hlášení změn projektuzobrazit dokument