Zadávání zakázekPři realizaci projektů podpořených z Programu rozvoje venkova je nutné dodržovat pravidla pro zadávání zakázek na stavební práce, dodávky zboží a služby.

U veřejných zakázek se musí zadavatel řídit dle zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

U zakázek realizovaných mimo režim zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, se musí zadavatel řídit pravidly stanovenými Programem rozvoje venkova.

Pravidla rozlišuji režim s výší zakázek, u nichž předpokládaná hodnota nepřesáhne 500.000 Kč (bez DPH) a zakázky, u nichž předpokládaná hodnota plnění přesáhne 500.000 Kč (bez DPH).

U zakázek do 500.000 Kč je možné zakázku zadat přímo jednomu dodavateli při dodržení pravidla transparentnosti a nediskriminace, což se dokládá průzkumem trhu, který si zadavatel provede. Průzkumem trhu se rozumí obdržení tří cenových nabídek od možných dodavatelů, nebo srovnání relevantních cenových nabídek na webových stránkách dodavatelských firem. Průzkum trhu se k vyúčtování projektu nepředkládá, ale při kontrole na místě si jej může kontrolor SZIF vyžádat.

U zakázek nad 500.000 Kč (bez DPH) musí zadavatel provést výběr dodavatele z nejméně tří obdržených nabídek dodavatelů.

Postup a doklady nutné pro realizaci zadávacího řízení naleznete v příloze:
Seznam dokumentace k zadávacímu řízení PRV.

Doporučujeme zadání zakázky a výběrové řízení konzultovat s pracovníky MAS Mikulovsko (kontakt na kancelář). Pomůžeme vám jak s přípravou zadávací dokumentace (výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace), tak s administrativním postupem průběhu výběrového řízení (vyhlášení výzvy, zveřejnění na webových stránkách MAS Mikulovsko, administrace samotného výběru včetně potřebných příloh výběrového řízení, jako jsou čestná prohlášení, protokoly o výběru apod.).