Jak realizovat projektJestliže byl váš projekt vybrán k financování, to znamená že byl doporučen Výborem pro výběr a monitoring projektů MAS Mikulovsko a schválen Státním zemědělským intervenčním fondem, můžete jej začít realizovat s vědomím, že přislíbená dotace vám bude po úspěšném skončení projektu proplacena.

Pro úspěšnou realizaci investičního projektu je potřeba dodržet několik základních pravidel:

- řídit se Pravidly programu rozvoje venkova (PRV), ve kterých jsou popsány všechny administrativní postupy realizace projektů. Aktuální verze dokumentů je vždy na webových stránkách www.szif.cz 
- při zadávání zakázek (stavební zakázky, dodávky zboží či služeb) je potřeba řídit se Pravidly PRV, dodržet postupy popsané v dokumentu Seznam dokumentace k zadávacímu řízení PRV. Výběrová řízení je nutné provádět u zakázek s hodnotou více než 500.000 Kč bez DPH. Zakázky není možné dělit.
- při realizaci projektu musíte dodržet obsah projektu dle vaší projektové žádosti (není možné požádat o opravu střechy a nakonec vyměnit okna). 
- změny projektu je možné provádět, ale pouze takové, které dodrží obsah projektu a nezasáhnou zpětně do bodového hodnocení projektu. To znamená, že jestliže projekt získal bodové hodnocení například za výsadbu zeleně, není možné ji z projektu vypustit. Více o změnách projektu ZDE.
- pro konečné proplacení dotace je nutné projekt nejen zrealizovat, ale také správně vyúčtovat. K vyúčtování je potřeba doložit dokumentaci, jejíž seznam naleznete v žádosti o proplacení. Než začnete projekt realizovat, prostudujte si tento dokument a podklady pro vyúčtování schraňujte v průběhu realizace projektu. Nebudete je muset dohledávat až na poslední chvíli.

Postupy pro zadávání zakázekzměny v projektech v průběhu realizace a vyúčtování naleznete pod jednotlivými odkazy.