Orgány MAS Mikulovsko o.p.s.Společnost vytváří k zabezpečení své činnosti tyto orgány:

 • Valná hromada
 • Ředitel 
 • Správní rada
 • Dozorčí rada


Valná hromada MAS Mikulovsko o.p.s.

Valná hromada členů je nejvyšším orgánem Společnosti a jejími členy jsou zakladatelé. Každý zakladatel, který je právnickou osobou, písemně jmenuje svého zástupce, který ho bude zastupovat ve Valné hromadě. Jinak právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu.    

Valná hromada se schází minimálně 1x ročně. Valnou hromadu svolává Předseda správní rady. Správní rada je povinna svolat mimořádnou valnou hromadu, požádá-li o to alespoň 1/4 členů valné hromady.  

Valná hromada zakladatelů obecně prospěšné společnosti je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů z veřejného sektoru a současně je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů soukromého sektoru. Pro přijetí usnesení nebo jakéhokoliv rozhodnutí Valnou hromadou obecně prospěšné společnosti je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů z veřejného sektoru a současně nadpoloviční většiny přítomných členů ze soukromého sektoru. Každý ze členů má jeden hlas, hlasy členů si jsou rovny.

Do pravomocí a působnosti Valné hromady patří:

- schvalovat roční závěrky a roční zprávy o hospodaření Společnosti

- rozhodovat o likvidaci Společnosti

- jmenovat a odvolávat členy Správní rady a Dozorčí rady

- schvalovat stanovy Společnosti a jejich změny 


Zakladatelé MAS Mikulovsko o.p.s. jsou:

 • Dobrovolný svazek obcí Mikulovsko
 • Ing.Petr Marcinčák, BA
 • Rostislav Koštial
 • Ing. Bc. Radomír Daňhel
 • MUDr. Ivo Koneš
 • Ing. Miroslav Volařík
 • ZO ČSOP ADONIS
 • Ing. Michal Solařík


Správní rada MAS Mikulovsko o.p.s.

Správní rada má tři členy, členství ve Správní radě je neslučitelné s členstvím v Dozorčí radě Společnosti. Správní radu jmenuje Valná hromada Společnosti. Funkční období členů Správní rady je tříleté, funkci člena Správní rady nelze zastávat déle než dvě funkční období. Po šestiletém členství ve správní radě může stejná osoba opět být jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku. Členové správní rady volí ze svého středu Předsedu správní rady a Místopředsedu správní rady. Správní rada zasedá nejméně 2x ročně, jednání svolává a řídí Předseda správní rady. Jednání Správní rady musí být přítomen Předseda nebo Místopředseda správní rady. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů, každý ze členů má jeden hlas, hlasy členů si jsou rovny. Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. K jednání Správní rady musí být pozván Ředitel Společnosti s hlasem poradním.

Do pravomoci a působnosti Správní rady patří:

- navrhovat změny zakládací listiny a stanov Společnosti

- navrhovat zrušení Společnosti a určit obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační zůstatek

- metodicky řídit činnost Společnosti v období mezi zasedáním Valné hromady zakladatelů

- dbát na zachování účelu, pro který byla Společnost založena

- schvalovat rozpočet a jeho změny a jmenovitě náklady na vlastní činnost (správu) Společnosti

- rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností Společnosti nad rámec vymezený v zakládací listině

- Správní rada je zodpovědná za vypracování roční závěrky a výroční zprávy a předkládá je ke schválení Valné hromadě společnosti

- jmenovat a odvolávat Ředitele, dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu

- schvalovat přidělení dotací pro jednotlivé projekty Společnosti


Správní rada - stav od 10.4.2015:

 • Ing. Bc. Radomír Daňhel - předseda
 • Jozef Pavlík - místopředseda
 • Ing. Miroslav Volařík - člen


Dozorčí rada MAS Mikulovsko o.p.s.

Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti má tři členy. Členství v dozorčí radě je neslučitelné s členstvím ve Správní radě společnosti. Dozorčí radu jmenuje Valná hromada Společnosti. Funkční období členů Dozorčí rady je tříleté, funkci člena Dozorčí rady nelze zastávat déle než dvě funkční období. Po šestiletém členství v Dozorčí radě může stejná osoba opět bát jejím členem nejdříve po uplynutí jednoho roku.Členové dozorčí rady volí ze svého středu Předsedu dozorčí rady, který svolává a řídí jenání Dozorčí rady. 

Do pravomoci a působnosti Dozorčí rady patří:

- dohlížet na to, aby Společnost vyvíjela svou činnost v souladu se zákony, zakláídací listinou Společnosti a stanovami Společnosti

- přezkoumávat roční závěrku a výroční zprávu Společnosti

- nejméně jednou ročně podávat zprávu Valné hromadě Společnosti o výsledcích své kontrolní činnosti

- povinnost upozornit Správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo stanov na nehospodárné postupy, popř. na další nedostatky v činnosti Společnosti

- podávat Správní radě návrh na odvolání Ředitele

- nahlížet do účetních knih a jiných dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje

- svolat mimořádné jednání Správní rady nebo Valné hromady Společnosti, jestliže to vyžadují zájmy Společnosti


Dozorčí rada - stav od 10.4.2015

 • Ing. Petr Marcinčák, BA - předseda
 • Rostislav Koštial
 • Marcela Koňáková


Ředitel MAS Mikulovsko o.p.s.

Ředitel je statutárním orgánem společnosti, ředitel je jen jeden. Za společnost jedná navenek ředitel společnosti. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis ředitel společnosti. Ředitele jmenuje a svolává Správní rada. Ředitel řídí chod společnosti, ředitel nemůže být členem Správní rady ani Dozorčí rady, je však oprávněn se zúčastnit jednání Správní rady a Dozorčí rady s hlasem poradním.

Ředitelem MAS Mikulovsko o.p.s. je Ing. Josef Šejnoha