Struktura a organizace MAS Mikulovsko o.p.s.Obecně prospěšná společnost MAS Mikulovsko o.p.s. je založena na základě zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech

Předmětem obecně prospěšné činnosti jsou tyto aktivity:

  • činnosti vedoucí k všestrannému rozvoji regionu (obnova a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví venkovského regionu),

·         společný postup při pečování o hospodářský rozvoj regionu,

·         podpora vzniku a provozu regionálních podnikatelských sítí,

·         vytváření podmínek pro nejširší spolupráci při obnově a rozvoji regionu,

·         propagace regionu a jeho zájmového území,

·         spolupráce na rozvoji venkova na místní i evropské úrovni,

·         meziregionální a přeshraniční spolupráce,

·         vytvoření a průběžná aktualizace pilotní integrované strategie regionu a její implementace,

·         podpora projektů v rámci přijaté strategie, jejichž cílem je rozvoj regionu v intencích metody LEADER a dalších programů EU a ČR,

·         implementace metody LEADER v regionu působnosti MAS Mikulovsko o.p.s.,

·         zajištění administrativních činností spojených s implementací metody LEADER v regionu působnosti MAS Mikulovsko o.p.s.,

·         příprava a vypisování výzev pro předkládání projektů,

·         hodnocení předložených projektů dle předem schválených a zveřejněných kritérií, která jsou v souladu se základními přijatými principy strategického rozvoje regionu,

·         výběr projektů pro přiznání dotace Společnosti dle pravidel metody LEADER,

·         evidence a monitorování realizace projektů,

·         další činnosti vyplývající z povinnosti implementace metody LEADER v regionu působnosti MAS Mikulovsko o.p.s.,

·         vyhledávání dalších možných finančních zdrojů pro financování rozvojových projektů oblasti MAS,

·         samostatná příprava a zpracovávání žádostí do programů EU a ČR za účelem zajištění provozu organizační struktury MAS Mikulovsko o.p.s. a za účelem dosažení výše uvedených činností,

·         metodická a administrativní pomoc jiným subjektům při zpracovávání žádostí do programů EU a ČR,

·         zřízení a provoz organizační struktury, včetně všech organizačních složek MAS, která bude schopna zajišťovat implementaci metody LEADER v regionu působnosti MAS Mikulovsko o.p.s. a plnit další výše uvedené činnosti.

Nejvyšším orgánem je Valná hromada členů obecně prospěšné společnosti, která volí Správní radu.

Předseda správní rady je statutárním zástupcem MAS Mikulovsko o.p.s.

Na hospodaření dohlíží Dozorčí rada společnosti.